Anders Myklebust arbeider jevnlig med skatte- og avgiftsrådgivning mot firmaets eiendomsklienter.  Foto: Erik Burås/StudioB13
Anders Myklebust arbeider jevnlig med skatte- og avgiftsrådgivning mot firmaets eiendomsklienter. Foto: Erik Burås/StudioB13

Varslet lovendring av betydning for formuesverdsettelse

Finansdepartementet har i et høringsnotat foreslått regelendringer som blant annet innebærer at det ved en transaksjon ikke lenger vil ha noen betydning for formuesverdsettelsen om man bruker et nystiftet selskap eller et selskap som er stiftet året før.

Publisert Sist oppdatert

Artikkelforfatter er Anders Myklebust, partner i Wikborg Reins skatteavdeling.

Finansdepartementet foreslår i høringsnotatet å endre skatteloven § 4-13. Denne bestemmelsen regulerer blant annet prinsipper for fastsettelse av skattemessig formuesverdi på unoterte aksjer. Finansdepartementet foreslår å oppheve dagens regel om at nystiftede selskaper skal verdsettes basert på innskutt aksjekapital og overkurs. Nystiftede selskaper skal nå verdsettes basert på underliggende verdier i selskapet, på lik linje med andre unoterte selskaper som ikke er nystiftet. Det skal fortsatt gis en verdsettelsesrabatt på 25 %.

Dagens regel har gitt muligheter for å redusere formuesskatten ved at nystiftede selskaper blant annet har blitt brukt til å gjøre investeringer i næringseiendom. Dette har blitt kombinert med andre omorganiseringer, for eksempel tingsinnskudd basert på bokførte verdier, som har påvirket formuesskattegrunnlaget vesentlig. I stedet for at de reelle underliggende verdiene har dannet grunnlaget for verdsettelsen i disse tilfellene, har skatteloven § 4-13 hatt tekniske regler som har gitt vesentlig lavere verdier.

Disse mulighetene anser Finansdepartementet som uønskede. Nystiftede selskaper eid av personlige aksjonærer skal nå verdsettes basert på de underliggende verdiene ved utløpet av året. Dette gir en lik verdsettelse av næringseiendom uavhengig av om det er eid gjennom et nystiftet eller eldre selskap. En næringseiendom vil da verdsettes basert på de vanlige reglene for verdsettelse, og dette vil danne grunnlaget for verdsettelsen av aksjene. Den formelle aksjekapitalen i det nystiftede selskapet er uten direkte betydning for verdsettelsen.

For selskaper som gjennomfører kapitalendringer i løpet av skatteåret, er det også gitt en særregel om at verdsettelsen skal skje ved utløpet av året. Denne har ofte blitt brukt for å få endret formuesverdsettelsen der det har skjedd verdiendringer gjennom året. Denne regelen videreføres uendret, og innebærer at nystiftede selskaper og selskaper som har hatt kapitalendringer blir verdsatt etter de samme prinsippene. Det vil da ikke lenger ha noen betydning i en transaksjon om man bruker et nystiftet selskap eller et selskap som er stiftet året før.

Forslaget til Finansdepartementet har høringsfrist 31. juli 2019, og forventes å bli vedtatt i løpet av høsten, med virkning for formuesverdsettelsen for 2019.