Annonsørinnhold

Bulk Park Lindeberg i Lillestrøm kommune.

Arealnøytralitet gir lønnsomme utviklingsmuligheter

Økt fokus på vern av naturområder gir muligheter for videreutvikling av eksisterende tomtebank.

Nina Hage, leder i Bulk Industrial Real Estate

Arealnøytralitet har vært på agendaen en stund og ble gjort enda mer aktuell etter vinterens saker om tap av store naturområder. Miljøkrav til eiendomsutviklere har blitt og vil bli iverksatt i enda større grad og disse nye rammebetingelsene må vi ta innover oss. Strengere politiske føringer for nye byggeområder gjør at vi må få mest mulig ut av våre eksisterende tomter, men vi trenger fortsatt nye byggeområder, mener Nina Hage fra Bulk Industrial Real Estate.

 

Miljøfokus gir utviklingsmuligheter

Det er i mange kommuner større fokus på arealnøytralitet ved utbygging, og det med rette etter vinterens store oppslag vedrørende nedbygging av norsk natur. For eiendomsutviklere og –utbyggere er dette økte fokuset ikke nødvendigvis bare en begrensning. Tvert imot kan det gi positive utviklingsmuligheter i pressområder.

-Det vil være behov i samfunnet for utbygging av nye områder både til bolig og næring, men måten en går frem på kan både effektiviseres og bevisstgjøres i mye større grad. Eksempelvis videreutvikling av landområder som allerede har bebyggelse og er tilknyttet etablert infrastruktur og transportårer, forteller Nina Hage, leder i Bulk Industrial Real Estate.

-Også er det faktisk flere steder et stort potensial i kommunenes strategier om arealnøytralitet. Bare ta Nordre Follo eksempelet fra fjor. Med kommunens strategi om arealnøytralitet, fikk vi utnyttet våre eksisterende bygg og tomt i Regnbuen Industripark i mye større grad, forklarer hun.

 

Hva kan arealnøytralitet tilby eiendomsutviklere?

Arealnøytralitet-begrepet innebærer at en skal unngå å bygge ned naturområder, ved å heller gjenbruke eller fortette etablerte områder. Alternativt må tilsvarende naturområder bli restaurert. Slik kan eiendomsutviklere utnytte tomteutbyggelse mye mer arealeffektivt med større bygningsflater.

For Bulk Industrial Real Estate førte Nordre Follos kommunes strategi, til detaljplanlegging og oppføring av et tilbygg på ca. 3 600 kvadratmeter på eksisterende bygg i Snipetjernveien 3 og et tilbygg på ca. 1 800 kvadratmeter til Snipetjernveien 9, til sammen 5 400 kvadratmeter.

-Arealnøytralitet gir begrensninger, men det er her vi da må se muligheter. Nå kan vi videreutvikle eksisterende tomtebank og se på mulighetene for å utnytte arealene enda mer effektivt. Det gir positive effekter. Vi kan bedre dagens løsning for våre leietakere, som er viktig for å kunne være konkurransedyktige. Vi møter kommunens og våre egne bærekraftmål. Samtidig får vi oppdatert bygningsmassen og gjør også en rekke forbedringer. Eksempelvis bedret overvannshåndtering, tilføring av solcelleanlegg og større grad av beplantning på gamle og grå industritomter, sier Hage.

 

Lønnsom og bærekraftig

Bærekraftig eiendomsutvikling blir i større og større grad et krav fra myndighetene. Det gjør at all utvikling må sees i bredere perspektiv.

- Krav om arealnøytralitet i flere og flere kommuner gir mulighet for arealeffektivitet. Dette er gull for en eiendomsutvikler. Ikke bare kan vi bygge de beste løsningene for våre leietakere, vi kan også øke utnyttelsesgraden i porteføljen og øke lønnsomheten av vår virksomhet, sier Hage.

-Vi kan dermed redusere behovet for nye byggeområder, fortsetter hun, men vi klarer ikke å fjerne behovet helt. Det er ikke nok tilgjengelig areal for fortetting og transformasjon til å tilfredsstille hele behovet som er i markedet. Vi må derfor ha to tanker i hodet samtidig.

-Areanøytralitet er en del av den sirkulære tankegangen. For oss i Bulk er dette utrolig spennende. Vi bygger mer og mer bærekraftig, samtidig som vi undersøker nye løsninger og måter å tenke på, forteller Hage.

-Det er slik pilotprosjekter som Bulk Wood blir til. Eller samarbeid med Sunday Power om batterilagring av solenergi. Eller bruk av bergvarme for oppvarming i Hanekleiva, felles biovarmeanlegg i parkene våre, «Bulk Park»-tanken og så videre og så videre. Det er jo ved utfordringer at kreative og fremtidsrettede løsninger skapes, avslutter hun.

 

 

 

 

Powered by Labrador CMS