Juss

Oslo kommune krevde 35 millioner i erstatning. Får 1,9 millioner

Oslo kommune forlanger solid erstatning fra Bane NOR for tap som følge av utbyggingen av Follobanen. Men i skjønnsretten gikk det ikke helt som kommunen hadde lagt opp til.

PÅ SPORET: Visualisering av Follobanen ved Oslo S.
FacebooktwitterlinkedinmailFacebooktwitterlinkedinmail

I forbindelse med bygging av ny dobbeltsporet jernbane fra Oslo til Ski (Follobanen), berøres arealer og eiendommer tilhørende Oslo kommune, både midlertidig og permanent. I forbindelse med utbyggingen av banen har Oslo kommune gitt Jernbaneverket tillatelse til å ta i bruk grunn og rettigheter til midlertidig rigg- og anleggsområde for gjennomføring av anlegget.

Før arbeidene ble det avtalt mellom partene at erstatning for inngrepene skulle fastsettes etter ekspropriasjonsrettslige regler. Oslo kommune og Bane NOR kom ikke til enighet om erstatningen, og skjønnsforhandling ble holdt i Oslo tingrett 26. november til 5. desember. Skjønnsretten var satt med to skjønnsmedlemmer, en takstmann og en sivilingeniør.

Oslo kommune møtte med kommuneadvokat Espen Hansen, mens advokat Morten Kokkim var Bane NORs prosessfullmektig.

Tapte leieinntekter
I korte trekk er det fire forhold som kommunen krever erstatning for. Dette er erstatning for tapte leieinntekter forbundet med Åsland pukkverk, erstatning for merkostnader forbundet med prosjektering av ny skytebane, erstatning for selve grunnavståelsen samt erstatning for at deler av et snødeponi avstås til beredskapsplass.

Av rettspapirene fremgår det at kommunen krever erstatning blant annet for tapte leieinntekter forbundet med Middelalderfestivalen (kr. 700.000,-), erstatning for tap av utleiemuligheter til parkeringsplasser (kr. 6.345.000,-), erstatning for tap av leieinntekter for en lasterampe (kr. 6.078.000,-), erstatning for tap av leieinntekter for Lokomotivverkstedet (kr. 7.028.000,-), erstatning til dekning av økte kostnader til vakthold og andre tiltak for å holde Middelalderparken åpen (kr. 1.474.962,-) samt erstatning for økte prosjekteringskostnader til ny skytebane (kr. 4.000.000,-.).

Med alle postene summert, er erstatningskravet fra Oslo kommune overfor Bane NOR 35,5 millioner kroner.

LES OGSÅ: Eiendomsinvestor tilkjent 5.5 mill i erstatning etter salgsblemme

«Ikke tilstrekkelig dokumentert»
Under rettsbehandlingen poengterte Bane NOR at mange av erstatningskravene som ble satt frem av Oslo kommune var udokumenterte, eller at de ikke basert på reelle leieavtaler. Tingrettsdommer Per Gammelgård var enig med Bane NOR i dette, og viste blant annet til at fortsatt drift av Åsland pukkverk neppe ville la seg gjøre. Her gikk nemlig godkjenningen til å drive pukkverk ut allerede i 2010.

Firemillionerskravet i økte prosjekteringskostnader til ny skytebane ble også avvist av retten. Skjønnsrettens administrator mener Oslo kommune ikke har dokumentert kravet tilstrekkelig. Det samme gjelder et krav på kr. 500.000,- for «ekstrakostnader til saksbehandling» i forbindelse med nødvendig ny prosjektering av skytebane som følge av Follobanen. Kommunen stilte ikke med noen beregninger for hvordan man hadde kommet frem til dette beløpet.

På vegne av Oslo kommune krevde kommuneadvokaten drøyt seks millioner kroner i erstatning for tap av utleiemulighet til parkeringsplasser. Retten poengterer nok en gang at kravet «ikke er tilstrekkelig sannsynliggjort».

– Det foreligger ikke reelle leieavtaler. Parkering som et eget formål kan ikke ses påregnelig, og retten ser det som mest sannsynlig at slik utleie ikke ville skjedd, slår retten fast.

Den samme ordlyden tas i bruk når det kommer til erstatningskravet på seks millioner kroner for utleie av lasterampen.

– Heller ikke dette kravet ser retten som tilstrekkelig dokumentert, eller basert på reelle leieavtaler. Det må kreves at det foreligger konkrete og reelle utnyttelsesmuligheter, påpeker dommeren.

LES OGSÅ: Gårdeier og leietaker saksøkte hverandre. Taperen måtte ut med 2,6 millioner kroner

Kommunens krav om erstatning på syv milioner kroner for tap av utleieinntekter av Lokomotivverkstedet fikk heller ikke gehør.

– Heller ikke her kan retten se at kravet er basert på et dokumentert økonomisk tap. Det er derimot mest sannsynlig at utleie ikke ville finne sted uten betydelige investeringer, skriver dommeren.

Kommunen krever erstatning for tap ved at Saxegården i Gamlebyen ikke kan leies ut til full pris som følge av Bane NORS anleggsvirksomhet. Retten ser det slik at «det ikke er tilstrekkelig sannsynliggjort at støyen for eiendommen overstiger tålegrensen i naboloven», og påpeker ellers at perioden det søkes erstatning for er feil.

Erstatningskravet på halvannen million kroner for økt vakthold blir også skrotet av retten, da dommeren «ikke ser det dokumentert at det foreligger sannsynlighetsovervekt for at Follobaneprosjektet er årsaken til eventuell økt opplevelse av utrygghet hos publikum som ferdes i Middelalderparken».

Retten finner heller ikke grunnlag for å gi Oslo kommune erstatning for selve grunnervervet, da grunnarbeidene i regi av Bane NOR etter rettens syn vil spare kommunen for store kostnader. Av rettspapirene fremgår det at Bane NOR estimerer nødvendige grunnarbeider forbundet med kvikkleiremyra i området til 50 millioner kroner.

LES OGSÅ: Tilkjent 15 millioner i erstatning etter å ha kjøpt Holmenkollen-bolig til 13,5 millioner

Dette får kommunen erstattet
Retten fastsatte skjønnsmessig erstatningsbeløpet for ruinkonseververing av Mariakirken til 200.000 kroner. Videre godtas kravet om 700.000 kroner for tapte utleieinntekter forbundet med Middelalderfestivalen. Til slutt har retten kommet til at kommunen skal få erstatning på en million kroner for snødeponiet som forsvinner. Her var det opprinnelig kravet fra kommunen 7,4 millioner kroner.

Sum erstatning til Oslo kommune ble dermed 1,9 millioner kroner. I tillegg får Oslo kommune dekket saksomkostningene i skjønnsretten, samlet på 193.000 kroner.

Skjønnet ble avsagt 4. januar.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Unge som tenker nytt: Fra storkjøp til brukeropplevelser (+)
Karriere
KLP Eiendom kjøper stort i København
Transaksjoner
Selvaag Eiendom styrker utviklingsavdelingen
Karriere
Passerer milliarden i sommer
Bolig
Slipper 161 nye leiligheter i markedet
Bolig
Ser du hele bildet i eiendom?
Estate PLUSS gir deg tilgang til alt!
Nye PLUSS artikler hver dag,
bestill Estate PLUSS her
Braathen øker stort i kontor som service
Transaksjoner
Kommunen selger 82 mål til 700 boliger (+)
Transaksjoner
Ny sjef i Veidekke
Karriere
Leieprisene vil fortsette å stige. Her er grunnen
Aktuelt