SERVERING: I tillegg til aktiviteter på og i vannet er servering en viktig del av et fjordnært byliv påpeker PBE.
SERVERING: I tillegg til aktiviteter på og i vannet er servering en viktig del av et fjordnært byliv påpeker PBE.

Slik skal det bli fjordnært byliv i Oslo

Her er tiltakene som Plan- og bygningsetaten mener kan fremme fjordnært byliv i hovedstaden.

Publisert

Byrådsavdeling for byutvikling har bedt Plan- og bygningsetaten (PBE) vurdere mulige nye midlertidige tiltak som fremmer fjordnært byliv i området Frognerkilen til Lohavn. Byrådsavdelingen har også bedt om en vurdering av allerede etablerte midlertidige tiltak som bør videreføres, herunder tiltak som bør prioriteres i 2021.

PBE viser til mulighetsstudien Aktiv vannflate, inklusive utredning om flytende sjøbad, oversendt til byrådsavdelingen i juli 2020. I Aktiv vannflate er det beskrevet en rekke tiltak som kan fremme fjordnært byliv, og PBE har tatt utgangspunkt i disse tiltakene som grunnlag for ideer til mulige nye tiltak.

Havnepromenaden

– Havnepromenaden er Fjordbyens ryggrad, og skal være trygg, tilgjengelig og attraktiv gjennom hele året. Havnepromenaden må holdes åpen, være hyggelig og opplevelsesrik og gi tilbud til hele byens befolkning. Videreutvikling av skilt- og trasémerkingen på Havnepromenaden er viktig for å sikre at Havnepromenaden er en del av folks mentale kart over Oslo, et sted som folk naturlig søker til, skriver PBE.

Sommeren 2020 kartla PBE tilrettelegging på Havnepromenaden. Kartleggingen viste at Havnepromenaden mangler aldersvennlige benker og klimabeskyttende sittemuligheter. Slike sitteområder kan også suppleres med griller, bålpanner, vegetasjon, informasjonsskilt m.m.

Miljøvennlig båtutleie

– Fjordbyplanen og Prinsipp- og strategiplan for Havnepromenaden har som mål å tilgjengeliggjøre fjorden for byens innbyggere og besøkende. For mange gir småbåtlivet en unik nærhet til fjorden. Det er imidlertid ikke bærekraftig at alle eier egen båt da det vil beslaglegge store deler av fjorden og landsiden. I stedet bør det satses på utleie og deling av el-båter og robåter.

På Sørengas østside er det regulert inn en småbåthavn. Bymiljøetaten har utarbeidet et forprosjekt for småbåthavn der det skal legges til rette for utleie og deling av båter, men prosjektet mangler videre finansiering. PBE foreslår derfor at det utlyses en konkurranse der tilbydere av miljøvennlige fartøy som el-båtutleie og robåtutleie kan konkurrere om leie av arealet.

Mer marint liv

Undersøkelser viser at den økologiske tilstanden i Indre Oslofjord forverres. Klimaendringer gjør fjorden varmere, manglende urban overvannshåndtering reduserer dagslystilgang og bygging i strandsonen legger press på yngle- og oppvekstområder i fjorden.

– Samtidig viser gjennomførte tiltak ved Tjuvholmen at det er mulig å legge til rette for mer liv i fjorden, også i urbane sjøområder. Vi mener det er mulig å få til flere slike tiltak langs Havnepromenaden og at det er et stort behov for å formidle slike tiltak til publikum, og da særlig barn og unge.

Områder under utvikling som Sukkerbiten, Filipstad, Grønlia og Vippetangen kan være egnet for testing av nye tiltak som kan formidles til publikum. Etablering av «blå skoger og enger», utsetting av blåskjelltau, hummer- og krabbehus er eksempler på tiltak for mer liv i fjorden.

– Barn og unge bør ha en deltakende rolle ved etablering av tiltak og kan f.eks. være med på utplanting av ålegras og tang, m.m. Publikum bør få anledning til å følge utviklingen f.eks. gjennom informasjonsskilt, webkamera under vann, m.m., skriver PBE, som anbefaler at kommunen søker samarbeidspartnere.

Idrettsanlegg i fjorden

Dagens badeanlegg langs Havnepromenaden er i hovedsak innrettet mot bading, men utover 50 meter svømmebane på Sørenga sjøbad finnes det ikke rendyrkede vannsportsanlegg der det er mulig å drive med konkurransesvømming, stuping og vannsport som vannpolo og vannbasket. Byens tilbud ellers er redusert grunnet rehabilitering av Tøyenbadet, og anlegg i fjorden kan bøte på situasjonen.

– Fjerning av tilrettelegging for cruise ved Søndre Akershus kai vil gi muligheter for slike naturnære opplevelser i et vestvendt attraktivt miljø. Midlertidige tilbud ved Sukkerbitens sydside kan suppleres. Det bør undersøkes om det er mulig å bruke cruiseterminalbygg til fasiliteter som toaletter, garderober, etc. Sikkerhet kan ivaretas gjennom etablering av fysiske skiller mellom de svømmende og trafikkområde i sjøen. Slike anlegg i fjorden finnes bl.a. i havna i København, påpeker etaten.

Serveringssteder

I tillegg til aktiviteter på og i vannet er servering en viktig del av et fjordnært byliv. Eksempelvis har Vippa og SALT bidratt til økt byliv langs Havnepromenaden. PBE mener det er muligheter for flere midlertidige serveringsteder etter hvert som tidligere havneområder frigjøres.

– Eksempelvis bør det undersøkes om cruiseterminalen på Søndre Akershus kai kan brukes som serveringssted. Andre aktuelle områder der det kan etableres midlertidige serveringssteder er Filipstad ved Skur 13 og på Grønlia.

Powered by Labrador CMS