Utvikling:

SMÅDYR I NØD: Målet med planforslaget er å etablere et smådyrmottak hvor folk kan henvende seg for å få hjelp til smådyr i nød, tamme eller ville.
SMÅDYR I NØD: Målet med planforslaget er å etablere et smådyrmottak hvor folk kan henvende seg for å få hjelp til smådyr i nød, tamme eller ville.

Her kommer hjelpesenter for smådyr

Dyrebeskyttelsen Norge Oslo og Akershus foreslår å omregulere en eiendom på Ammerud til hjelpesenter for smådyr med besøkssenter.

Publisert

– Målet med planforslaget er å etablere et smådyrmottak hvor folk kan henvende seg for å få hjelp til smådyr i nød, tamme eller ville. Det må avtales tid i forkant, fremgår det av planforslaget som snart skal legges ut på offentlig ettersyn.

Eiendoms- og byfornyelsesetaten stiller det 4,7 mål store planområdet til disposisjon for formålet. Den foreslåtte bebyggelsen har et bruksareal på 1.247 kvadratmeter.

Eksisterende vegetasjon på eiendommen skal bevares, og begge de eksisterende gangforbindelsene skal ivaretas og få benker og belysning. Smådyrmottaket vil ha en høyde som tilsvarer småhusene i området, det vil si 2- 3 etasjer.

Det er tilrettelagt for takoppbygg og takterrasse for lufting og noe dyrking av mat til dyrene. Det legges også opp til en lav parkeringsdekning, noe som skal bidra til at det ikke vil bli veldig mange flere kjørende enn i dag, samt at det er god kollektivdekning i området.

Plan- og bygningsetaten vurderer at det foreslåtte bygget og formålet er godt tilpasset stedet, og anbefaler planforslaget.

– Dyrearter som skal bo midlertidig på senteret er små, tamme dyr som kaniner, marsvin, hamster, chinchilla, skilpadder, undulater og lignende. Disse skal etter hvert omplasseres. Småvilt som hareunger, piggsvin, ekorn, flaggermus og lignende kan også leveres på senteret for rehabilitering for deretter å bli satt tilbake ut i naturen, primært der de blir funnet. Katter og hunder skal ikke tas inn på senteret, fremgår det av planforslaget.

– Mottaket skal også være et naturlig sted for publikum å henvende seg for å øke egen kompetanse og inspirere til godt dyrehold. Mottaket vil være avhengig av frivillig hjelp, og for mange kan dette bli et sted hvor de får ha omgang med dyr uten selv å kunne ha dem hos seg.

Hovedgrepet i planen er å plassere bebyggelsen slik at den skjermer dyrene for trafikkstøy fra Trondheimsveien. (rv. 4). Bebyggelsen er trukket sørover for å sikre at eksisterende skogholt langs Ammerudveien kan videreføres som en kvalitet for området.

– Langs sørsiden av bygget ut mot friområdet skal det etableres luftegårder for dyr på smådyrmottaket. Luftegårdene utformes på en måte som hindrer rømning og ikke medfører sjenanse for naboer og forbipasserende. Grunnet plangrenses avrundede hjørne vil det være behov for at atriumshagen i sørvest vil delvis komme utenfor byggrensen. Hagen er en viktig del av atkomstsituasjonen og byggets arkitektoniske utrykk. Vegetasjonsfelt med busker og trær anlegges foran luftegårdene for å hindre at fremmede kommer nær dyrene, skriver fagkyndig IN`BY i planforslaget.

Powered by Labrador CMS