Annonsørinnhold

Corina Roeder fra Rodeo arkitekter
Corina Roeder fra Rodeo arkitekter

Parallelo og Rodeo går sammen om ny modell for boligutvikling

Hvis vi tør å jobbe på en ny måte, kan vi øke marginene med inntil ti prosent, sier Lars Eirik Ulseth. Kundeorientering, spisskompetanse og bruk av nye proptech-verktøy skal gi markedsoptimale leiligheter for boligkjøpere og høyere prosjektmarginer til byggherrene.

Kundeorientering, spisskompetanse og bruk av nye proptech-verktøy skal gi markedsoptimale leiligheter for boligkjøpere og høyere prosjektmarginer til byggherrene.

Gjennom 25 år som arkitekt i store boligprosjekter har Lars Eirik Ulseth ofte sett hvordan arkitekter, meglere og boligutviklere jobber langt fra hverandre og med ulike motivasjoner. Med parameterverktøyet til Parallelo i ryggen ser han muligheten for en helt ny måte å utvikle prosjektene på.

I samarbeid med Rodeo arkitekter har Parallelo satt et team og en metode som skal sikre at det arkitektoniske og kommersielle konseptet henger bedre sammen. Rodeo og Parallelo ser store verdier for både utbygger, arkitekt og boligkjøper.

Ny teknologi muliggjør nye metoder og prosesser

Corina Roeder fra Rodeo arkitekter har jobbet med boligutvikling i over 20 år. Gjennom denne perioden har hun sett en stor endring i hvordan boligprosjekter utvikles.

«Prosjektene har blitt mer komplekse. Samtidig har leveransekravene i tidligfase økt drastisk. Dette har stilt krav til ny kompetanse og nye roller inn i prosjektene», sier hun.

Så langt har verken prosessene eller arkitektene endret seg i like stor grad som kravene skulle tilsi. Med de nye digitale verktøyene, ser Corina en mulighet til å møte en del av de nye utfordringene.

«For oss arkitekter handler det om å levere mer og raskere. Vi ønsker å jobbe tettere med kunden for å utvikle stedstilpassede og bærekraftige byer som også imøtekommer utbyggernes økonomiske mål. En ny metode, hvor vi aktivt tar i bruk ny teknologi, gjør det mulig for oss å skape mer verdi», sier Corina.

Dagens prosess – en serie av uproduktive motsetninger

«Den grunnleggende utfordringen i dagens boligprosjekter er at aktørene drar i ulike retninger», sier Lars Eirik Ulseth.

Lars Eirik Ulseth og Ove Kvalsvik lover store verdier for utbyggerne som tilpasser prosessene sine etter mulighetene som kommer med ny teknologi
Lars Eirik Ulseth og Ove Kvalsvik lover store verdier for utbyggerne som tilpasser prosessene sine etter mulighetene som kommer med ny teknologi

Han peker på at både arkitekt, megler og entreprenør har ulike resultatmål. Arkitektene selger timer og har interesse av å skape løsninger som gir faglig anerkjennelse. Megler velger ofte de trygge løsningene fremfor de nytenkende for å selge raskest mulig. Entreprenøren vil på sin side gjøre alt for å minimere kostnadene.

Dette gjør at prosjektene preges av en rekke uproduktive motsetninger. Arealeffektivitet vurderes som en motsetning til bokvalitet. Salgstakt prioriteres over salgspris. Arealkontroll sees på som en trussel for kunstnerisk frihet. Byggbarhet anses som hemmende for arkitektonisk kvalitet.

Resultatet er, ifølge Lars Eirik, tapte inntekter for utbygger og dårlige løsninger for boligkjøperen.

«Når vi ber utbyggere sortere dagens arkitektkontorer ut ifra hvordan de er posisjonert, kategoriseres de i to grupper; de entreprenørvennlige arkitektene og de kreative. Ettersom kontorene ikke posisjonerer seg tydelig, blir utbyggere tvunget til å gjøre kompromisser allerede fra starten av – og dette preger hele prosessen», sier Ulseth.

Deler arkitektrollen i to: byutvikleren og produktutvikleren

Den mest synlige endringen i metoden til Parallelo er at premisser rundt målgrupper og leiligheter defineres mer detaljert før prosjekteringsarbeid igangsettes. Gjennom planprosessen skal det tydelig defineres og tegnes leiligheter på detaljnivå, samtidig som de store bymessige grep håndteres som før.

«Den nye samarbeidsmodellen gjør de beste bedre» sier Lars Eirik. «Rodeo er sterk på byutvikling. Samtidig har de spisskompetente enkeltpersoner og ledere som forstår at nye verktøy gir mulighet for å kontrollere leilighetsformer og prosjekttall på et helt annet nivå enn tidligere.»

«Mange utbyggere vi har snakket med har sagt at de savner arkitekter med kommersiell forståelse. Samtidig erkjenner de at arkitektfaget ikke har fasitsvar på linje med tekniske fag og finans, der matematikk og formler løser det meste.»

«Produktet blir leiligheten og prosjektprogrammet til byggherren må spisses mye mer og langt tidligere enn før, sier Corina Roeder.

Ove Kvalsvik i Parallelo, som har jobbet med produktutvikling i en rekke andre bransjer, påpeker at arkitektur og produktutvikling er to ulike fagdisipliner, som følger ulike prosesser og metoder. Mens arkitektur handler om å sikre at prosjektet støtter oppunder en bærekraftig byutvikling, hvor forhold som infrastruktur, siktlinjer og respekt for sted og rom vektes opp mot hverandre, handler produktutvikling om å identifisere sluttbrukers behov, preferanser og betalingsvilje, og legge dette til grunn for løsningen.

«De to fagområdene aspirerer til ulike idealer. Der arkitektene ser til Frank Lloyd Wright og Antoni Gaudi, henter produktutviklerne inspirasjon fra Steve Jobs og Walt Disney. Dette skillet hensyntas ikke i hvordan dagens boligprosjekter utvikles», sier Ove.

Rodeo og Parallelo løser dette ved å fordele ansvaret mellom seg. Rodeo sine arkitekter rendyrker og spisser sin spisskompetanse som byutvikler, mens teamet til Parallelo tar ansvar for å markedsoptimalisere det salgbare arealet. I tett samarbeid jobber de for å sikre at det arkitektoniske og kommersielle konseptet optimaliseres.

Lover store gevinster

«Både byggherren og boligkjøperen er vinnere med ny metodikk. Vår erfaring er at prosjektkalkylen i de aller fleste boligprosjekter kan økes med minst 10%», sier Lars Eirik, «det handler bare om å gjøre alle faser i verdikjeden litt bedre».

Kombinasjonen av flinke folk og nye verktøy gir også den beste byutviklingen sier Corina Roeder, «Det beste klimaavtrykket får du på arealet du ikke bygger, og påpeker at bærekraftig boligutvikling er synonymt med dette nye samarbeidet.

Powered by Labrador CMS