MÅ TILBAKEFØRES: I løpet av 120 år har denne bygården i Oscars gate blitt ombygget flere ganger, og fire leiligheter har blitt til 27 boenheter. Med støtte fra Fylkesmannen krever plan- og bygningsetaten at bygget nå må settes tilbake slik det var i 1897.
MÅ TILBAKEFØRES: I løpet av 120 år har denne bygården i Oscars gate blitt ombygget flere ganger, og fire leiligheter har blitt til 27 boenheter. Med støtte fra Fylkesmannen krever plan- og bygningsetaten at bygget nå må settes tilbake slik det var i 1897.

Må settes tilbake slik det var i 1897

Denne bygården har blitt bygget om fra fire til 27 boenheter, uten at det er søkt om det. Oslo kommune krever nå at bygget tilbakeføres til samme rominndeling som i 1897, herunder med bryggerhus samt rulle- og strykerom.

Publisert Sist oppdatert

Estate Nyheter har tidligere omtalt eiendommen Oscars gate 44, hvor eieren ble møtt av en vegg av reaksjoner da det ble kjent at man ønsket å rive bygården. Oscars gate 44 ble oppført i 1888 og består av flere utleieleiligheter, men eier Santo AS ønsket å rive bygget til fordel for et helt nytt bygg i seks etasjer med 29 leiligheter. I korrespondanse med Oslo kommune ble dette begrunnet med at bygget er i dårlig forfatning.

Les også: Vil rive bygård i Oscars gate

Blant de som protesterte, var flere naboer, herunder eiendomsinvestoren Petter Andreas Poppe og den italienske ambassaden. I tillegg stilte Byantikvaren seg på bakbeina. Oslo kommune var heller ikke spesielt positive til riveplanene. Plan- og bygningsetaten ga derfor et klart nei til søknaden om å rive.

Fra fire til 27 boenheterØnsket om å rive bygget til fordel for et nybygg, startet ved at Oslo kommune avdekket at bygningen inneholdt langt flere leiligheter enn hva den opprinnelig var godkjent for. I tillegg var det utført andre endringer uten at det var omsøkt. I korthet dreier endringene seg om at opprinnelige boenheter er delt opp i flere mindre enheter, og ytterligere er det etablert hybler i så vel kjeller og på loft uten at det er søkt om bruksendring for disse arealene. Til slutt er det satt inn takvinduer uten at det er omsøkt.

Les også: Andenæs vil konvertere dette kontorbygget

Av korrespondansen mellom gårdeier og Oslo kommune fremgår det at bygget opprinnelig bestod av fire store leiligheter, mens tilsyn har avdekket at eiendommen består av 27 boenheter.

Når bruksendringen ikke er omsøkt, er det byggesøknaden fra 1897 som gjelder, fastslår plan- og bygningsetaten i Oslo kommune:

Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 32-3 1. ledd gis herved pålegg om tilbakeføring slik at bruken på loft og i kjeller tilbakeføres til hva som følger av siste godkjenninger tegninger og vedtak, og av den opprinnelige byggesaken fra 1897. Samt at tilretteleggingen tilbakeføres til henholdsvis tørrloft, og familieleilighet på 45 kvadratmeter og ellers boder, rulle- og strykerom, bryggerhus og husholdningsrom Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 32-3 1. ledd gis herved pålegg om at oppdelingen i 1- 3.etasje tilbakeføres til hva som følger av siste godkjente tegninger fra 1897, skriver etaten til gårdeieren.

Plan- og bygningsetaten legger til at “Alternativt til tilbakeføring kan det søkes om å få forholdene godkjent i ettertid“.

Les også: Mener denne eiendommen har blitt drevet ulovlig som hotell

Gårdeieren klaget vedtaket om retting til Fylkesmannen, som har slått fast at kommunens vedtak blir stående. Og Fylkesmannen slår fast at overtredelsen er av «et vesentlig omfang og kan ikke anses som en overtredelse av bagatellmessig betydning».

I korrespondansen mellom kommunen og gårdeieren fremgår det at kommunen i mange år har vært kjent med at bygningen har inneholdt flere leiligheter enn opprinnelig. Gårdeier har argumentert med at kommunen dermed har gitt sin aksept til ombyggingen. Dette avvises av Fylkesmannen.

Fylkesmannen kan vanskelig se at det følger av lovens system at passivitet skal innebære et enkeltvedtak som gir tiltakshaver rettigheter(…)Etter Fylkesmannens syn åpner ikke loven for andre former for godkjenning av slike tiltak enn gjennom søknad og tillatelse, skriver Fylkesmannen.

Les også: Bandidos-tomt blir boliger og næringsbygg

Gårdeier Santo AS har nå fått en endelig frist til 5. mars 2017 med å tilbakeføre til den rominndelingen bygget hadde ved byggesaken i 1897.

Dersom pålegget ikke etterkommes, vil eierselskapet bli ilagt tvangsmulkt, påpeker kommunen.

Oscars gate 44 ble byggemeldt i 1897 for murmester Harald Kaas ved arkitekt Ludwig Zapffe, på en tomt satt sammen av parseller fra Uranienborgveien 8 og 11 samt Skovveien 31. Ved århundreskiftet tilhørte gården tannlege Carl Kaas, en bror av murmesteren. Christian Eger sto som eier av den ubebygde tomten i 1892.

Eiendomsregisteret viser at Santo AS kjøpte Oscars gate 44 for 15 millioner kroner i 1999. Bygningen har i henhold til Eiendomsregisteret et totalt bruksareal på 1278 kvadratmeter fordelt på bolig og «annet». Tomten er på drøyt 600 kvadratmeter.

Les også: Vil rive verneverdig bygård