Aktuelt:

STOR BETYDNING: De foreslåtte endringene kan få stor betydning for allerede vedtatte reguleringsplaner, sier f.v. Thomas Setsaas, Henrik Taubøll og Maria Moe Svalestuen i Advokatfirmaet Haavind AS.

Viktig endring i forslaget til ny kommuneplan i Trondheim

Forslaget til ny arealdel har skapt betydelig engasjement blant eiendomsaktørene i Trondheim. Etter å ha gjennomgått høringsinnspillene, har kommunen nå sendt endringer i forslaget ut på ny høring.

Publisert Sist oppdatert

Vi har tidligere skrevet om forslaget til ny arealdel i Trondheim. Kort oppsummert er det foreslått en rekke store endringer fra gjeldende arealplan som vil få stor betydning arealutviklingen frem til 2034. Selv om det har vært enighet om de overordnede målene, har flere av de største eiendomsaktørene vært kritiske til innholdet i forslaget.

Et forslag som har skapt sterke reaksjoner, var at arealdelen i motstridstilfeller skulle gå foran reguleringsplaner som var vedtatt før 9. desember 2020. Ettersom flertallet av urealiserte reguleringsplaner faktisk er vedtatt før skjæringstidspunktet – samtidig som detaljgraden i forslaget øker sannsynligheten for motstrid – har eiendomsutviklerne fryktet et betydelig, tidkrevende og kostbart omreguleringsarbeid.

Kommunedirektøren har nå tatt høyde for dette og foreslår at skjæringstidspunktet i stedet settes til 21. mars 2013, altså vedtaksdatoen for gjeldende arealdel i kommunen. Endringen er begrunnet med følgende:

Datoen ble satt for å sikre at mest mulig av byutviklingen skal skje i henhold til de mål og føringer som er gitt i ny arealdel, og at kun de nyeste reguleringsplanene, som i stor grad er utformet i tråd med byutviklingsstrategien, skal gjelde foran ved motstrid.

Konsekvensene på den andre siden vil imidlertid være forholdsvis store endringer i rammebetingelsene for de som eier og de som har planlagt og investert i en utvikling av de eiendommene som dette gjelder. Når ny arealdel skal gjelde foran mange forholdsvis nylig vedtatte reguleringsplaner kan dette også gi et økt behov for dispensasjoner og omreguleringer, og dermed økt arbeidsbelastning og økte kostnader hos både kommunen og utbyggerne. Planlagte utbyggingsprosjekter kan bli forsinket.

At reguleringsplanene skal gå foran arealdelen, gjelder likevel ikke unntaksfritt. Reguleringsplanene må vike dersom det er motstrid med delene av arealdelen som er avsatt til grønnstruktur, fremtidig LNFR, bestemmelsesområder, sikringssoner og/eller faresoner. Videre gir arealdelen mulighet for å fravike minimumskrav til parkering i allerede vedtatte reguleringsplaner.

Gitt konsekvensene av det opprinnelige forslaget, synes endringen fornuftig. Tross dette, er det likevel grunn til å tro at det nåværende forslag fremdeles vil skape debatt blant eiendomsaktørene i Trondheim. Det er svært mange innspill som ikke er blitt tatt høyde for, samtidig som den utbredte bekymringen knyttet til detaljgrad og antallet bindende bestemmelser ikke er berørt av kommunen.

Høringsfristen for de nye endringene er 11. april 2023. Det spørs om ikke flere vil benytte anledningen til å gjenta sine innsigelser fra første høringsrunde.

Om artikkelforfatterne:

Henrik Taubøll er partner, Thomas Setsaas er senioradvokat og Maria Moe Svalestuen er advokatfullmektig, alle Advokatfirmaet Haavind AS

Powered by Labrador CMS