VIKTIG STYRINGSVERKTØY: - Vi er helt sikre på at vi vil få mange flere utvidelser av taksonomien i årene som kommer, og at taksonomien kommer til å bli et viktig styringsverktøy for alle deler av næringslivet, skriver Caroline Brochmann Byhring i advokatfirmaet BAHR.

Nå utvides taksonomien - «TAXO4» er på trappene

Denne runden med utvidelser av taksonomien er bare første eksempel på at taksonomien skal bli større og omfatte flere sektorer.

Publisert Sist oppdatert

Taksonomien trådte i kraft i EU i juli 2022 og ble vedtatt i Norge 1. januar 2023. Kort fortalt er taksonomien et verktøy som angir økonomiske aktiviteter, innenfor ulike økonomiske sektorer (eiendoms- og byggebransjen er en av sektorene), og hva ulike aktiviteter innenfor disse sektorene må gjøre for å anses som bærekraftige. Et av målene til taksonomien er å skape en felles forståelse og definisjon for hva som er bærekraftig.

Hva som kan anses som bærekraftig knytter seg opp mot seks miljømål. Disse er:

· Begrensninger av klimaendringer

· Klimatilpasning

· Bærekraftig bruk og beskyttelse av vann- og havressurser

· Omstilling til sirkulærøkonomi

· Forebygging og bekjempelse av forurensning

·  Beskyttelse og gjenopprettelse av biologisk mangfold og økosystemer

For at en aktivitet innlemmet i taksonomien skal være bærekraftig må den bidra vesentlig til ett eller flere av miljømålene over. Dette innebærer at det må dokumenteres at aktiviteten overholder de tekniske screeningkriteriene til ett eller flere av de seks miljømålene.

I tillegg til at aktiviteten må bidra vesentlig til ett eller flere av miljømålene kan den heller ikke gjøre vesentlig skade på noen av de øvrige målene. Aktiviteten må også overholde minimumskrav til sosiale rettigheter.

Fra taksonomien trådte i kraft har vi kun hatt tekniske screening kriterier og vilkår for å ikke gjøre vesentlig skade, for to av miljømålene (begrensninger av klimaendringer og klimatilpassing). Det var ventet at tilsvarende krav for de fire resterende miljømålene skulle komme i 2022, men dette har blitt forsinket flere ganger, og ble først godkjent av kommisjonen i juni i år. Rådet og EU-parlamentet har nå 6 måneder på å komme med sine innspill til kommisjonens forslag. Rådet og parlamentet kan imidlertid ikke endre på kravene, men kan bruke sin vetorett for å hindre vedtagelse. Det er imidlertid ventet at de nye kravene, omtalt som «TAXO4», vil tre i kraft rett før årsskiftet i år.

Selv om TAXO4 fører til nye krav, utvider den også «menyen» til hvilket miljømål en aktivitet kan velge å oppnå. Slik kan det på mange måter bli lettere å operere i henhold til taksonomien. Utvidelsen vil også innlemme flere sektorer og aktiviteter inn i taksonomien. Eiendom- og byggesektoren får eksempelvis to nye aktiviteter inn i taksonomien.

I denne artikkelen går vi gjennom høydepunktene av TAXO4 fra et eiendomsperspektiv. Samtidig jobber ESG-teamet i BAHR med å oppdatere vårt hefte om bærekraftskrav til bygg- og eiendomsbransjen. Oppdateringen vil komme på nyåret etter at TAXO4 er endelig vedtatt, og vil gå gjennom utvidelsen i detalj.

De nye tekniske screeningkriteriene

De nye tekniske screeningkriteriene angår miljømålene om bærekraftig bruk og beskyttelse av vann og marine ressurser, omstilling til sirkulærøkonomi, forebygging og bekjempelse av forurensning og beskyttelse og gjenopprettelse av biologisk mangfold og økosystemer. En viktig forskjell fra de tekniske screeningkriteriene for de to første miljømålene er at de nye kriteriene ikke omfatter alle sektorene som er innlemmet i taksonomien. For bygg- og eiendomssektoren er det kun utarbeidet tekniske screeningkriterier for miljømålet om omstilling til sirkulærøkonomi, herunder for aktivitetene oppføring av nybygg, rehabilitering av bygg og demontering / nedrivning av bygninger, vedlikehold av veier og motorveier og bruk av betong i byggeprosjekter. De tre siste aktivitetene har ikke tidligere vært med i taksonomien.

De nye kravene knytter seg i hovedsak til følgende målsettinger og parametere:

· Strenge krav til resirkulering og gjenbruk av ikke-giftig byggeavfall (90 % for nybygg og demontering av bygg og 70 % for rehabilitering av bygg)

· Strenge begrensninger på bruk av primære materialer og stoffer.

· Dokumentering av byggenes utslipp under hele livsløpet. Dette skal presenteres til bygningenes investorer og kunder.

· Valg av design skal fremme sirkulære løsninger og muligheten for gjenbruk

Ikke gjøre vesentlig skade på de fire øvrige miljømålene

Sammen med tekniske screeningkriteriene har det også kommet tilhørende vilkår som må oppfylles for å ikke gjøre vesentlig skade på miljømålene. Før denne utvidelsen av taksonomien hadde vi kun slike vilkår for de to første miljømålene.

Det er viktig å huske på at kravene for å ikke gjøre vesentlig skade må være oppfylt for hvert av de seks miljømålene. For bygg- og eiendomsbransjen er det særlig verdt å merke seg at:

· Oppføring av nybygg kan ikke skje på grunn med høy eller moderat fruktbarhet i jordsmonnet

· Strenge krav til maksimalvannmengde i vasker og dusjer både for nybygg og rehabiliterte bygg.

Øvrige endringer

Sammen med de nye tekniske screeningkriteriene har også flere sektorer blitt innlemmet i taksonomien. Fra et eiendomsperspektiv er det aktuelt at hotell, camping og andre former for kortidsovernattingstilbud er en sektor som nå blir innlemmet i taksonomien. De øvrige nye sektorene er levering av tjenester (bl.a. reparasjonstjenester, salg av reservedeler salg av brukte gjenstander, delingstjenester (eksempelvis bildeling eller klesabonnementer)) og risikohåndtering ifm. katastrofer.

Denne runden med utvidelser av taksonomien er bare første eksempel på at taksonomien skal bli større og omfatte flere sektorer. Vi er helt sikre på at vi vil få mange flere utvidelser i årene som kommer, og at taksonomien kommer til å bli et viktig styringsverktøy for alle deler av næringslivet!

Artikkelforfatteren er advokatfullmektig i advokatfirmaet BAHR.

Powered by Labrador CMS