DRIVEREN: Handel, service, næring og offentlige grønne byrom skal være driveren for bylivet i det nye sentrumsområdet.
DRIVEREN: Handel, service, næring og offentlige grønne byrom skal være driveren for bylivet i det nye sentrumsområdet.

Mustad Eiendom måtte tvile seg frem til viktig beslutning. Slik er planen for Lilleakerbyen

Planforslaget for den gigantiske transformasjonen legges snart ut til offentlig ettersyn.

Publisert Sist oppdatert

I mars 2018 bestilte Civitas, på vegne av Mustad Eiendom, oppstartsmøte for Lilleakerbyen. Nå har det samme konsulentselskapet sendt inn planforslaget, som snart legges ut til offentlig ettersyn.

På det 193,6 mål store planområdet skisseres det ny bebyggelse over terreng med et bruksareal på 305.000 kvadratmeter. Av eksisterende bebyggelse over terreng opprettholdes 20.760 kvadratmeter.

– Hensikten med planen er å legge til rette for transformasjon av Lilleaker sentrum og næringsområder ved Lysaker til attraktive, bymessige områder med blandet bebyggelse og formål, et finmasket gatenett, torg, møteplasser og parker. Lysakerelven med tilliggende områder sikres som grønnstruktur, fremgår det av planforslaget.

Dagens bruk av Mustads eiendommer ved og rundt CC Vest og Lysaker stasjon har sprunget ut fra tidligere industri- og næringsvirksomhet, som strekker seg 150 år tilbake i tid og med tilhørende arbeiderboliger på Lilleaker. Transformasjonen av bygningsmassen opp gjennom årene har foregått bygg for bygg og delområde for delområde, uten en helhetlig plan for hele området i bunn.

– Vi opplever at våre leietakere, kunder og lokalmiljøet i området etterspør et levende bymiljø med urbane kvaliteter og mer grønt, samtidig som handelstilbud og kontorfasiliteter ønskes opprettholdt. Kommunen etterspør det samme i form av byutvikling med økt utnyttelse ved Norges tredje største knutepunkt, heter det i planforslaget.

– Vår første tanke var å beholde bygningsmassen for kjøpesenteret CC Vest mer eller mindre som i dag og transformere biter av eiendommen gjennom reguleringsplaner for delområder. Eksisterende bygg, internveier og terreng gjorde at løsningene vi da fikk på bordet ikke i tilstrekkelig grad svarte på vår visjon om et levende byområde med grønne, urbane kvaliteter.

Lilleakerbyen i dag.
Lilleakerbyen i dag.

Gjennombruddet kom «da vi forsto at det var bedre å flytte handelstilbudet på CC Vest inn i ny bystruktur nærmere Lysaker stasjon».

– Denne beslutningen måtte vi tvile oss frem til fordi CC Vest er et svært velfungerende kjøpesenter med både handel og service. Senteret representerer betydelige inntekter som ett av Norges mest lønnsomme kjøpesentre, og har et meget godt omdømme med hensyn til kvalitet. CC Vest har også en sterk funksjon som møteplass. Prosessen hit gjorde oss samtidig trygge på at vi sto ved et veiskille hvor fremtidig transformasjon måtte ta utgangspunkt i et helhetlig nytt plangrep for å kunne møte fremtidige behov på en god og fleksibel måte. Dette veiskillet var for oss mulig fordi vi er eneste eier av hele det nye sentrumsområdet nord for Lysaker stasjon og har ambisjon om fortsatt eierskap og drift.

I planforslaget påpeker Civitas at den store eiendommen i dag primært består av et introvert kjøpesenter og kontorbygg, og er preget av døde byrom. Dette til tross for områdets beliggenhet ved Lysakerelva og at området i dag har 6 millioner besøkende årlig. Det er boliger på Lilleaker, men ingen bor i resterende deler av planområdet i dag.

– Vi opplever at området har et stort uutnyttet potensial, og ønsker å skape en helhetlig by, med betydelig boligsatsing og et variert service- og tjenestetilbud. Boligene vil utgjøre et stort markedsgrunnlag for handel og service, og den helhetlige tilnærmingen vil gi grunnlag for å skape nærhetsbyen. Mange får gangavstand, og vi kan skape tilbud til et bredt spekter av folk, skriver Civitas.

Planforslaget inkluderer 1.475 leiligheter.

Mustad Eiendom eier totalt ca. 300 mål tomt på begge sider av Lysakerelven, og ser på området som en helhet på tvers av kommunegrensen (Oslo og Bærum). Planarbeidet på begge sider av elven utarbeides parallelt og koordinert.

Bakgrunnen for planarbeidet er å imøtekomme nasjonale, regionale og kommunale ambisjoner om fortetting rundt kollektivknutepunkt og stasjonsnære områder som Lysaker og Lilleaker. Planforslaget som omtales i denne artikkelen, gjelder Oslo-delen av Mustads prosjekt kalt Lilleakerbyen. Planarbeidet for Granfoss i Bærum kommune forventes å starte opp våren 2022.

– Byplangrepet legger opp til et kompakt sentrum ned mot Lysaker stasjon i et svært finmasket gatenett av bilfrie gågater og torg. De bilfrie byrommene støtter opp under et sentrum med variert handel, bevertning, kultur, kontor og tjenesteyting, fordelt på mange byrom og bygninger, og med korte avstander mellom målpunktene, fremgår det av planforslaget.

Planen har store naturområder, parkdrag og turveier langs Lysakerelva, inkludert en 5 mål stor park i det nye sentrumsområdet. Totalt utgjør grønnstruktur over 38 mål.

Planen har tre større torg i det nye sentrumsområdet, og mange mindre torg i form av lokale plassdannelser tilknyttet gågatestrukturen.

På Lilleaker har byplangrepet mer karakter av byreparasjon, der den nye bebyggelsen bidrar til å fylle ut ubebygde tomter, og stramme opp dagens bygningsstruktur og plassdannelser som i dag benyttes til parkering. Lilleakerparken transformeres til bebyggelse. Det nye torget ved Stoppestedet ivaretar møteplassfunksjonen på Lilleaker.

– Mustad har vært på området i nesten 150 år, og har et tilsvarende perspektiv på fremtidig eierskap. Det er et viktig premiss for utviklingen av vår del av planområdet. Vår langsiktige horisont legger klare føringer og gir motivasjon for å etablere et byområde som varer, er fleksibelt og svarer på viktige samfunnsbehov. Det er også viktig for oss å ta vare på den historiske arven, og gi historiske bygg liv og en fremtidsrettet bruk. Bygninger og anlegg vi skal skape skal være solide og ha materialer og løsninger som ivaretar lang levetid, heter det i planforslaget.

Powered by Labrador CMS