VEKST: Ragde Eiendom har behov for større kontorarealer, ettersom virksomheten er i sterk vekst.
VEKST: Ragde Eiendom har behov for større kontorarealer, ettersom virksomheten er i sterk vekst.

PBE stopper Ragdes plan om å bygge på hovedkontoret

Plan- og bygningsetaten mener planinitiativet er i strid med ønsket utvikling av området på Ensjø.

Publisert

I oktober skrev Estate Nyheter at Ragde Eiendom har behov for større kontorlokaler, ettersom virksomheten er i sterk vekst. Edgar Haugen-selskapet har sitt hovedkontor i Gladengveien 3B på Ensjø i Oslo øst. Eksisterende bygg er et kontorbygg fra to ulike epoker satt sammen i en T-form.

Bygget består av en hovedfløy i seks etasjer pluss kjeller og to mindre fløyer i tre etasjer samt kjeller. Bygningens totale bruksareal er på 7.310 kvadratmeter.
Bygget omfatter Ragde Eiendoms hovedkontor, mens resten av etasjene er utleid til ulike aktører, herunder bl.a. legesenter og Kongsskogen vgs.

Eksisterende bygningsmasse på eiendommen skal videreføres. Det foreslåtte tiltaket innebærer et påbygg med to etasjer over eksisterende byggs hovedfløy.

Plan- og bygningsetaten (PBE) har imidlertid besluttet å stoppe planinitiativet med den begrunnelse at «planinitiativet er i strid med ønsket utvikling av området».

– Planinitiativet er i strid med overordnede føringer for Ensjø, gjeldende reguleringsplan og bystyrevedtak av 04.09.2019 som omhandler endringer av volumer i gjeldende regulering, skriver etaten i område- og prosessavklaring til oppstartsmøte.

Ifølge PBE overskrider eksisterende bebyggelse allerede den regulerte høyden i gjeldende plan.

– I det innsendte planinitiativet foreslår dere en vesentlig økning av eksisterende volum. Planleggingsprogrammet for Ensjø åpner for 5-7 etasjer i kjerneområdet. Høydene dere foreslår, på 8 etasjer med takoppbygg, vil være i strid med planleggingsprogrammet og dermed ikke i tråd med ønsket utvikling av Ensjø, heter det i område- og prosessavklaringen til oppstartsmøte.

– Videre vil en videreføring av de eksisterende kjøre- og parkeringsarealene ikke være i tråd med hverken gjeldende plan, kommuneplanen eller VPOR for Ensjø. En opparbeidelse av nye forbindelser og grøntdragene er en viktig forutsetning for utviklingen av Ensjø fra en bilbasert bydel preget av industri og næring til en fotgjengervennlig boligby. Vi kan ikke anbefale et planinitiativ som hindrer gjennomføringen av forbindelsene og grøntdraget, skriver PBE.

Powered by Labrador CMS