16.500 KVM: Planforslaget tilrettelegger for et bruksareal på 16.500 kvadratmeter over bakken, i tillegg til 5.400 kvadratmeter under bakken.
16.500 KVM: Planforslaget tilrettelegger for et bruksareal på 16.500 kvadratmeter over bakken, i tillegg til 5.400 kvadratmeter under bakken.

Nordr vil bygge 187 boliger på Skøyen

Planforslaget følger opp forslag til Områderegulering Skøyen som legger opp til tett bystruktur.

Publisert

– Forslagsstiller ønsker å bidra til at intensjonene i Områdereguleringen for Skøyen med knutepunktstrategi langs Fornebubanen og en bymessig utvikling nås. Planen legger til rette for et variert boligtilbud, hensyntar eksisterende nabolag og sikrer grønn mobilitet, trygge gang- og sykkelforbindelser og tilgjengelig elvelandskap og byrom for alle. Nordr vil ha fokus på grønne uterom, hager og takhager, fremgår det av planforslaget, som snart skal legges ut til offentlig ettersyn.

Nordr Norge foreslår å omregulere halvdel av Nedre Skøyen vei 24-26 (felt B4), fra industriformål til boligformål og grønnstruktur, for å transformere tomten til nytt boligområde.

Det skal tilrettelegges for et nytt boligområde med 187 boliger. Planforslaget følger opp forslag til Områderegulering Skøyen, som for øyeblikket ligger til politisk behandling. Områdereguleringen legger opp til tett bystruktur og varierte høyder opptil 8 etasjer på Nedre Skøyen vei 24-26. Hensikten er å videreføre dagens turvei langs Hoffselva, og styrke grønnstrukturen med ytterligere vegetasjon.

Planforslaget tilrettelegger for et bruksareal på 16.500 kvadratmeter over bakken, i tillegg til 5.400 kvadratmeter under bakken. Det er sikret bestemmelser for varierte leilighetsstørrelser, hvor 35 prosent av leilighetene skal være små (35-50 kvm), 40 prosent skal være store (80 kvm eller større) og 20 prosent skal være kombinasjonsleiligheter med utleieenhet.

– Grønnstrukturen langs Hoffselva, inkludert turstien, er sikret offentlig tilgjengelig, og utvidet på nordsiden. Sør for 90 grader-svingen er bredden tilsvarende dagens regulering. Det tillates ikke møblering eller konstruksjoner mellom turveien og Hoffselva, for å beskytte de biologiske mangfoldet i elva. Det tillates kun etablert gangadkomst fra turveien til gårdsrommet, heter det i planforslaget.

Powered by Labrador CMS