SENTRALT: Eiendommen ligger sentralt plassert på Røa, mellom Griniveien og T-banen.
SENTRALT: Eiendommen ligger sentralt plassert på Røa, mellom Griniveien og T-banen.

I 2017 ble forslaget avvist av PBE. Nå prøver Skanska på nytt

Skanska vil flytte et bygg på Røa i Oslo samt oppføre 56 boliger og forretningsarealer.

Publisert

På vegne av Skanska Eiendomsutvikling AS har Lund+Slaatto Arkitekter søkt om rammetillatelse for Vækerøveien 201 m. fl.

Tiltakshaver fremmet et planinitiativ i 2017 som ble avvist av Plan- og bygningsetaten (PBE), som fastslo at utbygging av tiltakshavers eiendommer skal skje basert på gjeldende Røa-plan fra 2004. Dette vedtaket ble senere stadfestet av både byrådet og bystyret.

Det ble deretter satt i gang et forprosjekt og avholdt forhåndskonferanse i november 2019, før Lund+Slaatto Arkitekter ble engasjert som arkitekt og ansvarlig søker for Skanskas prosjekt på Røa.

For det omsøkte tiltaket er det er avholdt forhåndskonferanse med PBE den 10.09.2020. Av referatet fremkommer etatens foreløpige vurdering «at forslaget innebærer betydelig høyere utnyttelse enn det gjeldende reguleringsplan legger opp til».

Arkitektselskapet han så sendt inn en sammenstilling der det omsøkte tiltaket er konkret sammenlignet med et 0-alternativ «som er helt innenfor reguleringsplanens rammebetingelser».

– Sammenstillingen viser at utnyttelsen til det omsøkte tiltaket er tilnærmet identisk med hva den kunne ha vært innenfor den gjeldende reguleringen, skriver Lund+Slaatto Arkitekter.

I forbindelse med behandlingen av søknad om rivetillatelse varslet PBE om mulig midlertidig forbud mot tiltak etter anmodning fra Byantikvaren (BYA), som frarådet riving av både Vækerøveien 201 og Vækerøveien 203A.

– Etter grundig vurdering av mulighetene for bevaring og flytting av de to byggene, og etter dialog med PBE og BYA, foreslås nå Vækerøveien 203A revet, mens Vækerøveien 201 foreslås bevart og flyttet ned til det nye bygulvet, heter det i henvendelsen til PBE.

Eiendommen ligger sentralt plassert på Røa, mellom Griniveien og T-banen. På to sider grenser tiltaket mot viktige byrom; mot nord Griniveien, og mot vest den indre gangpassasjen mellom T-banen og Røakrysset.

På eiendommene er det tre bygg av eldre dato, hvorav to av disse er oppført på gul liste, mens det tredje, i tillegg til å være oppført på gul liste, er regulert til bevaring. I tillegg er det tre bolighus oppført på slutten av 50-tallet, hvorav ett er bruksendret til kafédrift. Alle eksisterende bygg på eiendommen, med unntak av Vækerøveien 203 C, er forutsatt revet i gjeldende reguleringsplan.

Tiltaket omfatter nybygg for bolig- og forretningsformål med tilhørende uteoppholdsarealer på balkonger/terrasser, på terreng og i gårdsrom. Bil- og sykkelparkering samt boder og tekniske rom er lokalisert i underetasjer.

– Det omsøkte tiltaket har totalt 56 boenheter av varierende størrelser. Alle leiligheter har tilgang til privat uteoppholdsareal. Det er ingen boenheter med ensidig orientering mot nord, skriver arkitektselskapet.

Powered by Labrador CMS