Utvikling:

JUSTERT: Pål Georg Gundersen har justert antall etasjer i sitt skisserte nybyggprosjekt i Oscars gate, men det er fremdeles mange protester mot planene. (Ill.: Blakstad Haffner AS Arkitekter)
JUSTERT: Pål Georg Gundersen har justert antall etasjer i sitt skisserte nybyggprosjekt i Oscars gate, men det er fremdeles mange protester mot planene. (Ill.: Blakstad Haffner AS Arkitekter)

Frogner-krigføring mot nybygg inn i ny fase: Tar i bruk latin fra antikken for å forhindre dette prosjektet

- Argumenta non numeranda, sed ponderanda sunt, heter det i et av protestbrevene mot Pål Georg Gundersens planlagte nybygg i Oscars gate.

Publisert Sist oppdatert

Estate Nyheter har tidligere omtalt de massive protestene til et planlagt nybygg i Oscars gate 86 på Frogner. I artikkelen i august fremkom det at bygget som er tegnet har 15 boenheter «for små husholdninger» fordelt på seks etasjer pluss takterrasse, ifølge søknaden om rammetillatelse. Det er ikke avgjort om leilighetene skal selges eller gå i utleie.

På dette tidspunktet var det registrert i alt 22 protester/merknader på det planlagte bygget, hvor mange av naboene anførte at antall etasjer på byggetegningene var misvisende.

- Vi ser også at nabovarselet beskriver et bygg på fem etasjer, men tegningene presentert viser et bygg på syv etasjer pluss terrasse og tekniske rom på «taket». Hva er det egentlig som gjelder? Får vi et nytt nabovarsel med riktig beskrivelse av tiltaket, spurte en av naboene i sitt svar.

Tiltakshaver Blakstad Haffner AS Arkitekter har på vegne av Gundersen-selskapet Oscars gate 86 AS merket seg alle innsigelsene. I søknaden om rammetillatelse presiserer Blakstad Haffner AS Arkitekter at det dreier seg om fem etasjer pluss takterrasse. Reduksjonen i antall etasjer har ikke redusert motstanden fra naboene i nevneverdig grad.

- Uansett om det er 7 eller 6 etasjer, protesterer jeg på det sterkeste mot dette bygget. Sett i forhold til blant annet tomtearealet er det for høy utnyttelsesgrad, det er massivt og stort, med et materialvalg som ikke harmonerer med omgivelsene, og det er ikke plass til bygget på det lille tomtearealet, skriver en nabo.

- Tiltakshaver mener at bygget vil bidra med noe positivt til nærmiljøet. Jeg kan av søknaden og bilder ikke se hva det skal være. Jeg oppfatter ikke bygget som en kulturperle som i så måte vil kunne bidratt positivt til nærmiljøet, det er heller det motsatte, fortsetter den samme naboen og avslutter slik:

- Det må bemerkes at tiltakshaver ønsker at «beboere skal være «velvillige». Hvorfor skal vi som beboere være velvillige overfor dette bygget som krever omfattende dispensasjoner fra lover og regler? Det er en grunn for lover og regler, og det for at der skal følges, ikke fordi det skal måtte gis dispensasjoner.

Støtter seg til romerske kjendiser

En annen nabo viser til at det foreligger et plankrav, og at dette er et krav uten rom for fravik eller dispensasjon. Denne naboen avslutter sin innsigelse med å sitere fra den romerske advokaten, politikeren og forfatteren Marcus Tullius Cicero (3. januar 106 f.Kr-7. desember 43 f.Kr.), som blir regnet som en av de mest veltalende i romersk historie. Cicero var også kjent som en markant talsmann for republikanske ideal.

- Argumenta non numeranda, sed ponderanda sunt, utbasunerer naboen i sin innsigelse til det planlagte nybygget i Oscars gate. Direkte oversatt betyr Cicero-sitatet «Vi er lovens slaver slik at vi kan være frie». Dermed argumenterer naboen for at prosjektet må forholde seg til regelverket uten dispensasjoner.

- Den planlagte bygningen har intet å tilby nærmiljøet eller de som bor og oppholder seg her, tvert imot. Bygget fremstår som opportunistisk og kun basert på profitt, skriver en tredje nabo, mens en annen beboer i gaten skriver at «Det er sikkert hyggelig for Pål Gundersen og hans etterkommere at de kan berike seg ytterligere ved melke denne leiegården i uoverskuelig framtid».

Advokatfirmaet Thommessen har lagt seg på en mer moderat linje i sin oppdaterte innsigelse på vegne av en annen nabo, men mener like fullt at det foreslåtte bygget ikke har «gode visuelle kvaliteter»:

- Valg av byggets arkitektoniske utforming er ikke begrunnet av Tiltakshaver, til tross for de mange merknadene som er sendt inn. Utformingen fremstår tilfeldig, og nedjusteringen fra seks til fem etasjer, har ikke ført til at Tiltaket nå kan sies å ha gode visuelle kvaliteter hverken i seg selv, eller i forhold til de bebygde og naturlige omgivelser. Etter justeringene vil Tiltaket fremdeles være et dominerende fremmedelement i det ellers enhetlige og godt bevarte kulturmiljøet, konstaterer advokatfirmaet.

- Fordelene større enn endringene for byggene rundt

Tiltakshaver viser til at tomten er avsatt til boliger.

- Ved å introdusere et nytt boligbygg som er tilpasset både dagens krav til tilgjengelighet og miljø er det naturlig at visse forhold i nabolaget til tomten endres. Tomten er avsatt til bebyggelse i både reguleringsplan og kommuneplan og fordelene med nybygget for boliger i området er større og mer tungtveiende enn endringene dette vil medføre for bygningene rundt, særlig da det er mulig med kompenserende tiltak som bla. gir mer attraktive uteområder, adkomst og aktivering av nærområdet, skriver Blakstad Haffner Arkitekter i sitt siste brev til Plan- og bygningsetaten.

Powered by Labrador CMS