Juss:

VANT FREM: Gjensidige mener Rentokil må ta ansvaret for at sprinkleranlegget løste seg ut under skadedyrbekjempelse av en leilighet. Borgarting lagmannsrett er helt enig. Ill. foto.
VANT FREM: Gjensidige mener Rentokil må ta ansvaret for at sprinkleranlegget løste seg ut under skadedyrbekjempelse av en leilighet. Borgarting lagmannsrett er helt enig. Ill. foto.

Sprinkleranlegget gikk bananas under skadedyroppdrag – Rentokil må punge ut

Ingen hadde sørget for å stenge av sprinkleranlegget da skadedyrene skulle bekjempes med varmebehandling. Konsekvensen var store vannskader. Mens tingretten mener sameiet må ta ansvaret, er lagmannsretten av en annen oppfatning.

Publisert

I september 2018 ble det inngått avtale om skadeyrbekjemping i en leilighet i Salangen kommune. Arbeidet skulle utføres av Rentokil, og jobben ble igangsatt samme måned.

I tilbudet fra Rentokil var det vedlagt tre filer; tilbudet, et skriv om prosedyrer som måtte følges ved varmebehandling, og en erklæring om sprinkler, brann –og røykvarseldetektorer.

Arbeidet med varmebehandlingen ble igangsatt som planlagt, og i løpet av prosessen ble det målt 50 grader i leiligheten. Noen minutter etter målingen ble sprinkleranlegget utløst. Dette medførte skader i tre leiligheter, samt at det kom vann ned i Rema 1000-butikken som ligger i byggets første etasje, fremgår det i en artikkel hos Estate Nyheter i mars i fjor.

Gjensidige Forsikring ASA kom inn i saken som tingforsikringsselskap, og de har utbetalt like over 1,8 millioner kroner i forsikring. I brev mars 2019 ga Gjensidige uttrykk for at de mente at Rentokil var ansvarlig for skadene, og det ble krevd regress etter skadeserstatningsloven. Rentokil bestred ansvaret, og partene var deretter i sporadisk dialog gjennom 2019 og 2020, før søksmålsvarsel ble sendt fra Gjensidige i august 2021.

Oslo tingrett kom til at det ikke er bevist at Rentokils ansatte handlet uaktsomt da de satte i gang med arbeidene. Rettens administrator viser til at oppdragsgiversiden må ha vært kjent med at sprinkleranlegget skulle avstenges før skadedagen, og at Rentokils ansatte innhentet nødvendige bekreftelser før oppstart av arbeidet.

Oslo tingrett frifant dermed Rentokil for erstatningskravet.

Anket dommen

Gjensidige har anket dommen. I en nylig avsagt dom fremgår det at Borgarting lagmannsrett har kommet til en helt annen konklusjon enn Oslo tingrett.

For det første slår lagmannsretten fast at sameiet ikke er part i saken i det hele tatt. Oppdraget om skadedyrbekjempelse ble kontrahert av eier av den aktuelle leiligheten, og retten påpeker at forholdet mellom Rentokil og sameiet ikke er regulert i noen avtale.

- Sameiet har (…) ikke hatt noen rolle ved avtaleinngåelsen ut over å bli holdt informert, og lagmannsretten finner det klart at styrets etterfølgende involvering ikke innebærer at sameiet trådte inn som part i avtalen. Styrets involvering må ses i sammenheng med at sameiet hadde en naturlig interesse i at seksjonseieren fulgte opp problemet med skadedyr, men det ble ikke på noe tidspunkt, verken ved ord eller handling, gitt uttrykk for at styret anså seg som part i avtalen.

Partene er videre uenige om hvorvidt det er årsakssammenheng mellom en eventuell uaktsom opptreden og det tapet som kreves dekket. Lagmannsretten mener Rentokil har utvist uaktsomhet ved at det ikke ble innhentet skriftlig erklæring om at sprinkleranlegget var slått av.

- Ved vurderingen har lagmannsretten tatt utgangspunkt i at bruddet på selskapets rutine med å innhente undertegnet erklæring ga Rentokils ansatte en sterk oppfordring til å forsikre seg om at sprinkleranlegget var stengt før de gikk i gang (…) Et nærliggende og lite byrdefullt handlingsalternativ ville være å utsette varmebehandlingen til en sikker avklaring hadde funnet sted.

- Lagmannsretten mener at de krav sameiet med rimelighet kunne stille til Rentokils virksomhet ble tilsidesatt, og at det foreligger ansvarsgrunnlag, heter det i dommen.

Resultatet er at Rentokil må bla opp 1,6 millioner kroner i erstatning til Gjensidige, samt 213.000 kroner i sakskostnader til forsikringsselskapet.

Dommen er ikke rettskraftig.

Powered by Labrador CMS