Juss:

IKKE UMULIG Å LØSE: Negative servitutter kan skape utfordringer i et byggeprosjekt, men disse utfordringene er det mulig å løse, skriver advokat Kitty Moss Sørensen.

Negative servitutter – til besvær i eiendomsprosjekter

Om tolkning av den negative servitutten ikke gir deg som utbygger mulighet til å bygge ut som prosjektert, er det flere muligheter for at den negative servitutten anses falt bort.

Publisert Sist oppdatert

Negative servitutter er heftelser som begrenser utnyttelsen av en eiendom, eller som hindrer en bestemt bruk. Negative servitutter kan særlig skape utfordringer i et byggeprosjekt, men disse utfordringene er det mulig å løse.

Den negative servitutten som skaper flest utfordringer for utbyggere, og som derfor ofte behandles i rettspraksis, er såkalte villaklausuler. Dette er servitutter som påbyr at eiendommen kun kan bebygges med villamessig bebyggelse, typisk ene- eller tomannsbolig.

Et eksempel på en villaklausul som samtidig er en servitutt som begrenser bruken av tomten, er å finne i Rt-2008-362 (Naturbetong):

Bebyggelsen skal være villamæssig med vaaningshus paa høist 2 etager med kvist, og ikke mer end en leilighet i hver etage. Mønehøiden maa ikke overstige 12.5 m. over terrænets midtlinje ved grundmuren; hvis tomten ligger under veien, regnes høiden fra veiens midtlinje ret ut fra det opførendes hus. De solgte arealer maa ikke benyttes til nogen bedrift, som kan medføre støi, lugt eller urenslighet. De maa ikke benyttes til arbeiderbolig. Forlystelsessted maa ikke anlegges paa dem.

Hvem kan håndheve en negativ servitutt?

En reell negativ servitutt regulerer rettighetsforholdet mellom minst to eiendommer. Begge eiendommer vil selv ha en plikt og en rett overfor hverandre. Spørsmålet blir ofte hvilke eiendommer som kan håndheve en negativ servitutt, og hvem som kan få sin rett begrenset av en negativ servitutt.

Dersom en større krets av eiendommer kan påberope seg den negative servitutten, er det en strøksservitutt. Dersom det er en ordinær negativ servitutt, kan den slettes av den som påheftet servitutten. Et eksempel på vurderingene som må gjøres i den forbindelse, finnes i HR-2023-847 (Dr. Holms), hvor nettopp dette var tema. Utgangspunktet for vurderingen som må gjøres, er stiftelsesgrunnlaget. Stiftelsesgrunnlaget må tolkes, og det legges særlig vekt på avtalesituasjonen og formålet, men også om servitutten er egnet til å sikre en særskilt bo- og byggeordning i et område. En strøksservitutt skal sikre et helt område, og det er derfor ikke bare stifteren som kan påberope seg den.

I saken om Dr. Holms var formålet bak servitutten hensynet til konkurransesituasjonen for hotelldriften, og hensynet til hotellets gjester, ikke hensynet til nærområdet. Konklusjonen var derfor at dette var en ordinær negativ servitutt, og kunne slettes av stifteren, dvs. hotellet.

Er utbyggingsprosjektet i samsvar med den negative servitutten?

For å vurdere innholdet i en servitutt, må den tolkes, og man tar utgangspunkt i stiftelsesgrunnlaget. En servitutt tolkes i lys av sin ordlyd, generelle avtalerettslige tolkningsregler og prinsippene i servituttlova § 2. I forhold til servituttloven § 2 er det særlig en vurdering av den negative servitutten i lys av samfunnsutviklingen («tida og tilhøva») som er relevant. Rettspraksis gir noen føringer for hva man kan legge vekt på, men dette er en sammensatt og til tider komplisert vurdering.

Eksempelvis kan en villaklausul bli ansett for å være i samsvar med utbygging av et område med to- eller firemannsboliger. Samfunnsutviklingen kan tilsi at «villamessig bebyggelse» går på strøkets karakter, og ikke hvorvidt det er en-, to- eller firemannsboliger. Enkelte typer rekkehus kan også anses for å være innenfor en slik villaklausul.

Om tolkning av den negative servitutten ikke gir deg som utbygger mulighet til å bygge ut som prosjektert, er det flere muligheter for at den negative servitutten anses falt bort:

Negativ servitutt som har mistet sin funksjon

I enkelte tilfeller kan servitutten ha falt bort i samsvar med samfunnsutviklingen. Dette er vilkår utviklet i rettspraksis. Høyesterettsdommene Rt-1995-904 (Gjensidige), Rt-2002-145 (Bortelid) og Rt-2008-362 (Naturbetong) viser rettsutviklingen på området. Det begynte i Gjensidigedommen med at en negativ servitutt som var i strid med reguleringsplan, falt bort uten at det var snakk om erstatning eller ekspropriasjon. Dette synet er imidlertid moderert i de to øvrige dommen.

Det er altså ikke nødvendigvis slik at den negativ servitutt alltid vil falle bort når den strider mot en bestemmelse i en reguleringsplan, men det kan skje. Utgangspunktet er at servitutten gjelder, med mindre man kan påvise særlige grunner for opphør. Stiftelsesgrunnlaget til servitutten må derfor tolkes, og utgangspunktet er en naturlig språklig forståelse av ordlyden. En servitutt kan opphøre dersom det er direkte motstrid mellom formålet bak servitutten og reguleringsplanen, eller hvis etterlevelse vil føre til «meningsløs ikke-bruk» eller «utilsiktede følger», som det står i Naturbetong-dommen. 

I motsatt fall blir den stående, og en utbygger må evt. finne alternative måter å fjerne servitutten på.

Ekspropriasjon

En negativ servitutt kan eksproprieres dersom vilkårene for det er oppfylt. En utbygger har mulighet til å ekspropriere iht. oreigningslova § 2 første ledd nr. 31 eller, dersom det foreligger en reguleringsplan nyere enn ti år, ved hjelp av kommunen iht. plan- og bygningsloven § 16-2.

Dersom en utbygger ikke ser andre muligheter enn å søke om ekspropriasjon av den negative servitutten, følger det som oftest av en vedtatt reguleringsplanen at servitutten er i strid med de planlagte tiltakene.

Ekspropriasjon til gjennomføring av reguleringsplan iht. plan- og bygningsloven § 16-2 er det kommunestyret som må foreta. Ofte ønsker ikke kommunestyret å gå til det skrittet mot egne innbyggere, og overlater ofte til utbygger å gjøre dette selv. Utbygger kan ikke ekspropriere etter plan- og bygningsloven selv, og må i tilfelle benytte oreigningslovens regler.

De grunnleggende vilkårene for ekspropriasjon i oreigningslova § 2 andre ledd må være oppfylt. Det innebærer at et inngrep må være tvilløst med til gang enn skade. Ofte vil denne vurderingen anses for å være gjort dersom det foreligger en reguleringsplan, men reguleringsplanen må vurderes. I enkelte tilfeller kan det være en gammel plan, som har utspilt sin rolle. I andre tilfeller er ikke tilstrekkelige vurderinger i reguleringsplanprosessen gjort, noe som kan føre til at vilkårene for ekspropriasjon likevel ikke er oppfylt.

Ved ekspropriasjon må det betales erstatning for det økonomiske tapet rettighetshaver får ved at servitutten faller bort.

Avskiping

En negativ servitutt kan også falle bort gjennom en avskiping etter servituttloven § 7. Vilkårene er at rettigheten må være til mer skade enn gagn, og misforholdet må ikke kunne rettes gjennom en omskiping (flytting/endring) av servitutten. Det skal altså foretas en interesseavveining.

Også ved avskiping etter servituttloven vil det utløses et krav om vederlag, i loven omtalt som «vederlag i jord, rettar eller pengar». Lovteksten gir også føring om at «vederlaget må ikkje setjast lågare enn det retten er verd for rettshavaren». Det er altså servitutthaverens faktiske tap som skal kompenseres. Det tas ofte utgangspunkt i ekspropriasjonsrettslige regler, men rettspraksis har vist at det også er gitt økonomisk vederlag selv om det ikke var dokumentert et økonomisk tap. Domstolen har da tatt utgangspunkt i antatte fordeler som har vært oppnådd ved brudd på servitutten.

Erstatning ved brudd på negativ servitutt

Dersom tiltakshaver kan klandres for å bygge i strid med en negativ servitutt, blir det sjelden spørsmål om erstatningsgrunnlag. Servituttloven § 17 har bestemmelser om hva som skjer dersom en eiendom blir brukt i strid med servituttloven § 2 eller 3. Denne bestemmelsen gir blant annet grunnlag for erstatning. Spørsmål om erstatning for ikke-økonomisk skade ble behandlet av Høyesterett i Rt-2011-228 (Naturbetong II). Krenkelse av servitutten var allerede fastslått i Naturbetong I.

Servituttloven § 17 andre ledd fastslår at det skal fastsettes «ei høveleg skadebot» ved brudd på servitutten. Hva dette konkret innebærer, beror på en skjønnsmessig helhetsvurdering, hvor det særlig legges vekt på reparasjonshensynet og prevensjonshensynet. I Naturbetong II kom Høyesterett til at Naturbetong måtte gi fra seg noe av gevinsten ved prosjektet, og det ble sett hen til prinsippene ved utmåling av vederlag ved omskiping/avskiping. 

Et erstatningskrav kan altså bli betydelig, avhengig av økonomien i et utbyggingsprosjekt. Det lønner seg altså å gjøre grundig forarbeid, og heller være føre var og forsøke å få den negative servitutten ekspropriert eller avskipet på forhånd.

Artikkelforfatteren er advokat og partner i Codex Advokat Oslo AS.

Powered by Labrador CMS