GJENGANGER I DOMSTOLENE: Borgarting lagmannsrett har nylig avsagt dom i en betent krangel mellom tidligere forretningspartnere, som gjennom flere år har arbeidet med å utvikle denne tomten i Trondheimsveien i Oslo.
GJENGANGER I DOMSTOLENE: Borgarting lagmannsrett har nylig avsagt dom i en betent krangel mellom tidligere forretningspartnere, som gjennom flere år har arbeidet med å utvikle denne tomten i Trondheimsveien i Oslo.

Krever millioner av eks-partnere etter mangeårig krangel

Advokatregningene er blitt gedigne, og den ene parten mener styremedlemmene i et konkursrammet selskap må bla opp. Men domstolene sier nei.

Publisert Sist oppdatert

Eiendommen på bildet har vært forsøkt bygget ut i mer enn 15 år, men så langt har utbyggingsplanene satt større fotavtrykk i domstolene enn på selve tomten. Historien starter på Carl Berner for rundt 100 år tilbake, hvor Pollux Elektriske AS har drevet butikk med elektriske artikler siden 1926. Virksomheten har vært en familiebedrift startet av faren til dagens eier. Pollux hadde i mange år hatt en franchise-avtale med Elkjøp.

Dagens eier av Pollux etablerte etter hvert Pollux Eiendom, som kjøpte eiendommene Trondheimsveien 119-125 og Hasleveien 6 og 8. Pollux var ute etter å få egne permanente lokaler, etter å ha leid lokaler i mange år.

Hasleveien 4 til 8 består av tre eldre trehus med uthus. Trondhjemsveien 119-125 er ubebygd tomteareal som har vært leid ut til parkering. Til sammen utgjorde tomtene til Pollux sammen med Hasleveien 4 et betydelig tomteareal sentralt på Carl Berner.

Hasleveien 4 var imidlertid eid av en person som ikke var villig til å selge til Pollux. Det viste seg at eieren av denne eiendommen var en slektning av en av partnerne i selskapet Fri Eiendom. Det oppsto derfor en kontakt mellom Fri Eiendom og Pollux vedrørende utvikling av tomten i fellesskap.

Avtale om prosjektsamarbeid og utvikling av eiendom ble inngått mellom partene i juni 2006. Forut for avtaleinngåelsen hadde Pollux forhørt seg med Plan- og bygningsetaten om mulighet for å utvikle eiendommen. De hadde fått positiv respons og det var ingen indikasjon på at Byantikvaren ville ha noen innsigelser mot riving av de tre trehusene i Hasleveien.

Samarbeidsavtalen gikk i korte trekk ut på at Pollux stilte sine eiendommer som innsatsfaktor for utbygging av både butikklokaler og boliger i kvartalet sammen med Hasleveien 4, mot at Pollux skulle få en butikk der de kunne drive sin forretning.

Kort tid etter at avtalen var inngått, skrev Byantikvaren de frarådet riving av trehusene. Samferdselsetaten motsatte seg også planene, og senere ga Bydel Grünerløkka sin støtte til byantikvaren og gikk mot riving av Hasleveien 4, 6 og 8.

I løpet av årene ble det fremmet forslag til flere forskjellige utbygginger av tomtearealet. I en tidligere dom fra Oslo tingrett fremgår det at samarbeidet mellom partene begynte å skurre i 2010, blant annet som følge «av at forutsetningene for partenes opprinnelige avtaleregulerte samarbeid hadde endret seg i løpet av årene».

Gikk etter styremedlemmene etter konkurs

I mai 2021 falt det dom i Oslo tingrett i en sak som har sitt utspring i en tvist om styreansvar, hvor Pollux Eiendom mener styremedlemmene i Fri Eiendom må stå til ansvar for påløpte og fremtidige kostnader til omregulering av Pollux sine eiendommer, herunder også sakskostnader som Pollux har pådratt seg gjennom rettssaker mot Fri Eiendom over flere år.

Fri Eiendom gikk konkurs i 2018, og eieren av Pollux Eiendom mener styremedlemmene i Pollux Eiendom «forsettlig eller uaktsomt har voldt Pollux skade».

Det samlede kravet fra Pollux Eiendom var 6,27 millioner kroner, som er summert opp gjennom sakskostnader for Oslo tingrett, Borgarting lagmannsrett og Oslo byfogdembete. I alle de nevnte rettsinstansene gikk Pollux ut som den vinnende part og Fri Eiendom ble dømt til å betale sakskostnadene.

I dommen i Oslo tingrett i mai 2021 slo imidlertid Oslo tingrett fast at styrets leder og styremedlemmene i Fri Eiendom ikke kan holdes solidarisk erstatningsansvarlig for påløpte og fremtidige kostnader til omregulering av Pollux sine eiendommer. Pollux Eiendom ble dømt til å dekke sakskostnadene for motparten på 1,7 millioner kroner.

Pollux Eiendom har anket dommen, som ble tatt opp til behandling i Borgarting lagmannsrett. Men dessverre for Pollux har lagmannsretten landet på samme avgjørelse som tingretten, altså at styret i Fri Eiendom ikke kan holdes solidarisk ansvarlig med Fri Eiendom for skyldige sakskostnader. Dommen falt torsdag denne uken.

- Kan ikke ilegges erstatningsansvar

- Selv om Fri Eiendom var i en prekær økonomisk situasjon, og den eneste muligheten for å overleve i realiteten var å vinne ankesaken, kan styremedlemmene i Fri Eiendom som utgangspunkt ikke ilegges erstatningsansvar. Lagmannsretten tilføyer at den heller ikke kan se at styremedlemmene eller daglig leder, hverken i forkant av tingrettsbehandlingen eller ankebehandlingen, har disponert for å forsøke å isolere seg fra et kostnadsansvar som man ellers ville risikert å bli idømt i egenskap av part (…).

- Selskapet var riktignok uten ordinær drift fra 2016, men dette skyldes, slik lagmannsretten ser det, at prosjektet med Hasleveien tok alle selskapets ressurser som etter hvert førte til at Fri Eiendom fikk en svært anstrengt økonomi og som til slutt ledet frem til en konkurs. Lagmannsretten finner det følgelig ikke bevist at selskapet har unnlatt å ta nye oppdrag for på den måten å unngå et kostnadsansvar.

Lagmannsretten er delt i sin avgjørelse om fordeling av sakskostnadene, men flertallet legger til grunn at ankemotpartene har krav på full erstatning for sine sakskostnader etter hovedregelen i tvisteloven. Pollux Eiendom ble derfor dømt til å betale 656.000 kroner til dekning av de tidligere styremedlemmene i Fri Eiendom.

Powered by Labrador CMS