SATTE EN STOPPER FOR BYGGEPLANENE: Naboen ville ikke ha noe av byggeplanene på den andre siden av hekken, og viste til en eldgammel servitutt. – Den er fortsatt gyldig, slår Oslo tingrett fast.

Huseierne på Vinderen ønsket seg et påbygg. Men så kom naboen med dette 90 år gamle dokumentet

Byggeplanene endte i Oslo tingrett, hvor villaservitutten fra 1933 stjal hele showet.

Publisert Sist oppdatert

I desember 2021 sendte huseierne på Vinderen en byggesøknad til Oslo kommune. I søknaden fremgikk det at det gjaldt en enebolig i et etablert villastrøk, hvor det ønskes oppført et påbygg samt bruksendring av areal fra tilleggsdel til hoveddel i kjeller. «Samlet sett kan tiltakene betraktes som en helhetskomposisjon med hensikt å gjøre boligen bedre tilpasset moderne krav til bomiljø».

Kommunen sa ja, men ikke naboen

Allerede i andre halvdel av januar forelå rammetillatelse fra plan og bygningsetaten. Etter diverse omprosjekteringer gikk tiden frem til januar året etter, hvor det kom inn en klage på rammetillatelsen fra nærmeste nabo. I klagen var det vedlagt en kopi av et dokument som var stemplet med «Tinglest den 6. jan 1933».

Dokumentet er en såkalt villaservitutt. Naboen bak klagen viste til at servitutten privatrettslig forbyr ytterligere utvidelse av bygningsmassen på eiendommen.

- Denne servitutten (hvis hensikt er å forhindre fortetting av eiendommene (…)) er fortsatt gyldig den dag i dag, og den forbyr ytterligere nedbygging av villapreget i nabolaget og hindrer således (eiendommen) å bygge på noe som helst, forklarte naboen i sitt brev.

Plan- og bygningsetaten valgte å overlate problemstillingen til Statsforvalteren, som etter noe saksbehandlingstid konkluderte med å opprettholde kommunens vedtak om rammetillatelse. Statsforvalteren avsluttet sitt brev med at «Vedtaket er endelig og kan ikke klages på».

Dermed var det i utgangspunktet grønt lys for å starte med byggeprosjektet. Men før arbeidene ble igangsatt, mottok huseierne søksmålsvarsel av naboen. Dialog mellom partene førte ikke til noen løsning, og mars i år tok de byggeklare huseierne ut stevning mot sin nabo.

Fradelt tidligere

Huseierne med byggeplanene kjøpte huset sitt i 2016. Det hører med til historien at eiendommen deres ble utskilt av naboens eiendom i 1988, som igjen ble fradelt en annen eiendom i januar 1933. Og det var i forbindelse med fradelingen i mellomkrigsårene at servitutten ble tinglyst.

Dermed var fradelingen i 1988 ikke i henhold til 1933-servitutten, noe som under rettssaken også var et av argumentene til huseiernes prosessfullmektig, advokat Sam Harris v/advokatfullmektig Caroline Brochmann Byhring.

- Servitutten utgjør ikke et rettslig grunnlag som forhindrer at huset i dag kan påbygges, selv om det skulle være slik at fradelingen og byggingen i 1988 i utgangspunktet var i strid med servitutten, ble det anført fra advokat Sam Harris v/advokatfullmektig Caroline Brochmann Byhring.

Dette var ikke naboen enig i.

- At servitutten er krenket tidligere, innebærer ikke at man må tåle nye eller økte krenkelser, kontret naboens prosessfullmektig, advokat Johannes Meyer-Myklestad v/advokatfullmektig Christina Norland.

Og la til:

- Formålet med servitutten er konkret å forhindre de ulemper som følger med fortetting. Byggeprosjektet medfører betydelige ulemper for saksøktes eiendom og strider dermed mot servituttens formål.

Rettens administrator, Anne-Lene Åvangen Hødnebø, har i dommen referert slik fra servitutten:

«Paa parcellen, som ikke maa utstykkes maa kun opföres ett hus paa höist 2 etager, som skal utstyres og innredes som bolig for en familie. (enebolig). […] Huset maa saaledes ikke benyttes helt eller delvis til fabrikk, kontor, forretningslokale, arbeiderbolig e.l. Heller ikke maa der paa tomten foregaa nogen virksomhet som kan genere naboene ved rök, larm, stank eller rystning. Söppel og annet avfall legges i tettsluttende kasser, som anbringes minst 10 meter fra vei eller nabogrunn. Hunde og andre husdyr, som vitterlig generer naboer ved gjöen eller lignende, kan straks fordres fjernet av selgeren.

Tegninger og planer av bebyggelsen samt dennes placerong paa tomten maa approberes av selgere»..

- En strøksservitutt er en negativ servitutt som er påheftet flere eiendommer innenfor et bestemt område for å «tryggja ein særskild bu- og byggjeskipnad på eit område», jf. servituttlova § 4, fortsetter retten.

Huseierne har anført at når eneboligen først er bygget er det kun etasjebegrensningen som fortsatt gjelder av servitutten. Retten er ikke enig i en slik forståelse.

- Servituttens ordlyd er tydelig på at det kun skal bygges en enebolig. All bygging utover dette vil etter rettens syn være i strid med servituttens ordlyd. Selv om servitutten ble brutt da saksøkernes enebolig ble bygget i 1988 tilsier ikke dette at det ytterligere kan bygges i strid med servitutten – med mindre servitutten eksempelvis har bortfalt. Saksøkerne var videre klar over at eiendommen var beheftet med en servitutt. En negativ servitutt er gjerne etablert med det formål at det ligger en begrensning i utnyttelsen av eiendommen. Dette må derfor anses forutberegnelig for kjøpere av eiendommene i servituttområdet, skriver Oslo tingrett.

Domstolen skriver videre at det ikke har vært bevisføring som direkte har kunnet belyse hva som var formålet med servitutten i 1933, men mener det er naturlig å legge til grunn basert på ordlyden at servituttens formål var å sørge for en villamessig bebyggelse og forhindre fortetting, herunder forhindre de ulemper som følger med fortetting.

- En slik villaklausul har både et økonomisk formål og beskytter også såkalte «ideelle interesser» (…). Å bygge på en etasje på eksisterende enebolig vil ytterligere fortette området, hindre noe utsikt og bidra til noe større innsyn mot naboeiendommer i servituttområdet, selv om retten ser at det i hovedsak var byggingen av eneboligen som i hovedsak fortettet området. Eiendommen vil likevel bidra ytterligere til fortetting og hindre utsikt ved å bygge på en ny etasje, og således være i strid med servituttens formål.

- Saksøker har videre hevdet at servitutten har utspilt sin rolle all den tid en enebolig faktisk ble bygget i strid med servitutten uten at noen protesterte. Det er ikke fremlagt noe dokumentasjon eller vitneførsel på at noen av de påtaleberettigede protesterte da eneboligen til saksøkerne ble bygget i 1988. Retten legger derfor til grunn at det faktisk ikke ble protestert med grunnlag i servitutten. Retten kan likevel ikke se at selv om de påtaleberettigede ikke protesterte på servituttbruddet i 1988, at dette skal tilsi at servitutten er bortfalt helt eller delvis eller at de påtaleberettigede har mistet sin rett til å protestere mot nye brudd, heter det i dommen, som fortsetter slik:

- Retten har forståelse for at saksøkerne vil havne i en vanskelig situasjon plassmessig om de ikke får bygget på en etasje, og at dette føles spesielt urimelig siden Statsforvalteren har godkjent byggeplanene. Dette er imidlertid ikke et hensyn som retten kan tillegge vekt i fortolkningen av servitutten.

- Servitutten er ikke bortfalt

Retten har etter dette kommet til at saksøkernes planlagte byggeprosjekt er i strid med servitutten, og slår også fast at servitutten ikke er bortfalt som følge av utviklingen i området. Naboen gis da medhold i sin påstand om at de byggeklare huseierne forbys å bygge på en etasje på eksisterende enebolig.

Huseierne med byggeplanene tapte dermed saken på alle punkter, og ble også dømt til å betale naboens sakskostnader.

Dommen er ikke rettskraftig.

Powered by Labrador CMS