REDD FOR KONSEKVENSENE: Store grener fra de to trærne hadde falt ned, og huseieren var redd for at mennesker eller hus skulle bli skadet.
REDD FOR KONSEKVENSENE: Store grener fra de to trærne hadde falt ned, og huseieren var redd for at mennesker eller hus skulle bli skadet.

Huseieren ville felle farlige trær. Ble pålagt av PBE å plante nye

Vedtaket til Plan- og bygningsetaten ble omgjort av Statsforvalteren, som stiller spørsmål ved om vilkåret har en saklig sammenheng med dispensasjonen.

Publisert

I februar søkte eieren av en villa i Oslo vest om å få felle to bjerketrær.

– Trærne står i et hjørne av tomten, nær inntil fortau og vei. Den siste tiden har det falt ned store grener, som kan skade både mennesker og huset mitt, og jeg er redd for konsekvensene, skrev huseieren i redegjørelsen til Plan- og bygningsetaten (PBE).

Etaten godkjente søknaden om dispensasjon fra reguleringsplanen, men stilte som vilkår at det skulle plantes to nye trær på eiendommen.

– I henhold til småhusplanen § 3 er hensikten med reguleringsplanen å opprettholde og styrke småhusområdenes kvaliteter. Planen skal blant annet ivareta områdenes estetiske, funksjonelle og miljømessige kvaliteter knyttet til eksisterende landskap, vegetasjon og biologisk mangfold. Dette er ytterligere vektlagt i § 6.7, hvor hensynet er å bevare betydningsfulle, store og godt synlige trær slik at småhusområdene bevarer sitt grønne preg, og slik at de miljømessige fordelene ved større trær, herunder biologisk mangfold og overvannshåndtering, blir ivaretatt, skrev PBE.

I denne saken var det dokumentert gjennom en grundig tilstands- og risikovurdering fra arborist at de to trærne «har en relativt kort restlevetid og er i svært dårlig mekanisk stand».

– Sammenliknet med et tres mulige levetid, har disse svært kort tid igjen før de vil kollapse og dø. Trærne vil da ikke lenger kunne bidra til det grønne preget eller med andre viktige økosystemtjenester, påpekte etaten.

Arboristen hadde anbefalt at det ble plantet nye trær på eiendommen, fortrinnsvis bjørk, eik, lønn eller andre storvokste norske treslag.

– Fellingen av trærne vil også medføre at eiendommen står uten noen trær. Vi setter derfor som vilkår til dispensasjonen at det plantes to nye trær av stedegen art på egnet sted på eiendommen. Plantingen, og valg av trærnes art, plassering og proveniens, skal skje i samarbeid med fagperson, krevde PBE.

Dette syntes huseieren var et urimelig krav, og henstilte om at vilkåret ble fraveket.

– I brevet står det at det ikke er andre trær på eiendommen. Dette er direkte feil da det finnes syv trær og en masse grønne store planter. Stedet hvor de farlige trærne stod er helt uegnet til planting av nye trær. Videre består den lille tomten på ca. 700 kvm bare av fjell, skrev huseieren i et brev til etaten.

Saken ble sendt videre til Statsforvalteren i Oslo og Viken, som ga klager medhold. Statsforvalteren vurderer at felling av trær som grunneier etter annet lovverk plikter å felle, kan tenktes å falle utenfor trevernet i småhusplanen § 6.7. Etter Statsforvalterens oppfatning er det derfor mye som taler for at fellingen av trærne er unntatt enhver form for søknadsplikt.

– Uansett kan kommunen vanskelig sies å ha en adgang til å avslå dispensasjonssøknaden her. Det er videre vanskelig å se at vilkåret om gjenplanting vil kunne ha betydning for årsaken til at trærne må tillates felt, altså den uakseptable risikoen de utgjør, slik at det også kan stilles spørsmål ved om vilkåret har en saklig sammenheng med dispensasjonen, skriver Statsforvalteren i vedtaket.

– Slik saken ligger an er det på bakgrunn av det ovenstående, i dette tilfellet ikke adgang til å stille vilkår knyttet til innvilgelsen av søknaden om felling av trær. Statsforvalteren finner derfor grunn til å omgjøre kommunens vedtak slik at søknaden om felling av trær innvilges men vilkåret om gjenplanting bortfaller, heter det i vedtaket.

Powered by Labrador CMS