NESTE MILEPÆL: Forslag til reguleringsplan for Slemdal planlegges lagt ut til offentlig ettersyn i 2022.
NESTE MILEPÆL: Forslag til reguleringsplan for Slemdal planlegges lagt ut til offentlig ettersyn i 2022.

Vil ha bymessig tetthet på beste vestkant

Rådet for byarkitektur
mener det er viktig å tillate en bymessig tetthet på Slemdal som gir de midlene som trengs for å bygge ut møteplassene.

Publisert Sist oppdatert

Rådet for byarkitektur
har kommet med en uttalelse til utkast til plangrep for Slemdal områderegulering. Plangrepet kan betraktes som en foreløpig, overordnet skisse til reguleringsplan, og er ikke et forslag etter plan- og bygningsloven. Noen temaer, som bevaring av kulturminner og trær, konkretiseres først i videre arbeid.

Skissen til Plan- og bygningsetaten (PBE) viser hvilke grep etaten mener vil være de viktigste for å utvikle området med kvalitet på lang sikt. Plangrepet drøftes blant annet med samspillsgruppen og ekstern arbeidsgruppe. Neste milepæl vil være forslag til reguleringsplan, som planlegges lagt ut til offentlig ettersyn i 2022, med et tilhørende offentlig
informasjonsmøte.

Plangrepet for Slemdal har følgende hovedtrekk:

· T-banen senkes under lokk, og separert bil- og banetrafikk skal gjøre nytt Slemdalskryss mer trafikksikkert, og frigjør areal til et torg på lokket tilknyttet T-banestasjonen. 


· Det nye torget blir sentrum og møteplass. Det sentrale området får en park øst for Slemdalsveien. 


· Slemdalskrysset innordner seg i eksisterende gatestruktur som to nærliggende kryss. Det sentrale området får høy bymessig standard hvor gående og syklende får høy prioritet. Risalléen stenges eller får begrenset gjennomkjøring forbi torget, og kan bli en mulig strøksgate. 


· Et finmasket nett av gater og forbindelser kobles mot torg, park, lommeparker, større trær og kulturminner. Lommeparker og verdifulle treklynger ivaretar deler av områdets grønne preg i det sentrale området. 


· I delområde 1 er det 4-6 etasjer, med en miks av handel, servering, kontor og bolig. Delområde 2 har 3-5 etasjer. Boligandelen øker med avstanden til torget. 


Rådet for byarkitektur er entusiastiske til arbeidet som er gjort og at en områderegulering for Slemdal er i gang. I en videre utvikling av planen mener rådet at lokkløsning må legges til grunn for at man skal oppnå et sted med bykvalitet. Parker, torg og byrom kan utvikles videre for at man skal sikre en sosial infrastruktur gjennom hele området

– Rådet berømmer PBE for å ta områdereguleringsverktøyet i bruk, og for et grundig og gjennomarbeidet forslag. Ikke minst ser det ut som om medvirkningsstrategien har vært offensiv og solid, heter det i uttalelsen.

Slemdal er valgt som utviklingspunkt fordi dagens kryssløsning er både trafikalt og opplevelsesmessig uheldig, slik at området trenger en reparasjon. I tillegg er dette et sted som i Kommuneplanen er satt av som fortetningspunkt fordi det er et T-banepunkt og en viss sentrumsdannelse og mulighet for torg der.

– Det legges frem to forslag til løsninger; med bro eller med lokk over sporområdet. Etter rådets mening muliggjør ikke forslaget med bro en tilfredsstillende bymessig utvikling, og gjør tvert imot området mer oppdelt enn det er i dag, påpekes det i uttalelsen.

Rådet for byarkitektur mener også at skolen bør tas inn i planområdet, «og mulighetene til å åpne skolebygget og bruke skolens 
uteområder som ressurs for hele nærområdet gjennom hele dagen, bør undersøkes 
bedre». 


– I tillegg etterlyses innspill til lokalisering av sentrale funksjoner og institusjoner som bidrar til liv og utvikling, som f. eks. bibliotekfilial. 


Rådet mener også det er viktig at man tillater en bymessig tetthet som gir de midlene man trenger for å bygge ut møteplassene.

– Det bør tas hensyn til bruk av eksisterende bygg og bevaringsinteressene som Byantikvaren har pekt på. For øvrig mangler eneboligområder gjerne møteplasser: lokalparker i tillegg til Tennisveien 1, kan ha begrenset størrelse, men bør planlegges som et grønt nettverk eller perler på en snor, og tilføre kvaliteter til fortettede eneboligområder, uttaler Rådet for byarkitektur.

Powered by Labrador CMS