Utvikling:

HØYHUSSTRATEGI: - En tydelig og klar høyhusstrategi, nedfelt i kommuneplanens arealdel, vil være et skritt i riktig retning, skriver Sverre Landmark i Probiz i en høringsuttalelse.

«Oslo S-området har en historisk mulighet til å bli omformet på en god måte»

Galleri Oslo Utvikling AS mener at Oslo nå har muligheten til å vise at høyere hus og mer effektiv arealutnyttelse ikke står i noe motsetningsforhold til ønsket om en mer menneskevennlig by.

Publisert

På vegne av Galleri Oslo Utvikling AS – som er eid av Entra, Viken Pensjonskasse og Linstow AS – har Sverre Landmark i Probiz sendt en høringsuttalelse til forslaget til ny høyhusstrategi i Oslo. I brevet til Plan- og bygningsetaten (PBE) påpeker han at Galleri Oslo ligger sentralt der «Områdeprogram for Oslo S-området» har anvist et betydelig potensial for å skape en bedre by, og Galleri Oslo Utvikling har igangsatt et planarbeid som nå er i planprogramfasen.

Bebyggelsen og veisystemet oppleves som barrierer i bymiljøet, og hensikten med planarbeidet er å utrede hvordan en utvikling (regulering) kan bidra til å skape et langt mer attraktivt, levende og åpent byområde.

I høringsuttalelsen påpeker Landmark at investeringsvilje og kvalitetsorientering blant aktørene som bygger byen, stimuleres av forutsigbare prosesser og rammevilkår.

- En tydelig og klar høyhusstrategi, nedfelt i kommuneplanens arealdel, vil være et skritt i riktig retning, og kan gjøre det mulig å transformere f. eks. Galleri Oslo. Galleri Oslo Utvikling (GOU) har gjennomgått høyhusstrategien med interesse, og ser at strategien peker på tema som er viktige for arbeidet med våre planer, skriver han.

GOU mener at høyhus vil være et viktig bidrag til å underbygge byutviklingsstrategien for Oslo, og gi en fortetting som reduserer transportbehovet og gir samfunnet avkastning på investeringer i infrastruktur og felles goder.

- Nye Galleri Oslo er en av flere planer som kan utnytte potensialet i landets største knutepunkt ved Oslo S. 


Landmark påpeker også at høyhus kan gi økt kvalitet i byutviklingen ved å legge til rette for nye byrom med tjenestetilbud det ikke er grunnlag for mindre sentrale steder.

- Og høyhus kan gjøre større byplangrep mulig; slik transformasjonen av Galleri Oslo vil kunne være et eksempel på.

GOU stiller seg bak at Vaterland (som del av området Oslo S) videreføres som område for høyhus.

- Vi mener det er logisk – ut fra sentraliteten og besparelsene som kan oppnås i transportarbeidet – at dette området er utpekt for høyhus, og at det er dette området som er anbefalt med størst høyde. GOUs forslag avviker fra strategiens makismalhøyde på 125 meter. Til grunn for vårt forslag ligger omfattende vurderinger av tema som sol / skygge, lokalklima, fjernvirkning og volum, og vi står fast ved at forslaget ikke bare er forsvarlig, men vil kunne gi en bedre by.

GOU stiller seg bak at høyhus skal utvikles med sikte på å bidra til Oslo som nullutslippssamfunn. Reduksjon i klimagassutslipp skal iht. retningslinjene sikte mot å oppnå klimagassreduksjon som oppfyller kravene til FutureBuilt Zero, med 50 prosent reduksjon fra energi og materialbruk i livsløp. GOU bemerker at metoden selvsagt må ta hensyn til om det oppnås reduksjon i klimagassutslipp fra transport.

- Bedre utnyttelse av arealene i byggesonen i Oslo må være et mål for byutviklingen. Slik vernes marka og arealer for rekreasjon, matproduksjon og kulturlandskap, i en by der sjøfronten bestemmer byens avgrensning mot fjorden.

- Oslo S-området har en historisk mulighet til å bli omformet på en god måte. Vi har muligheten til å vise at høyere hus og mer effektiv arealutnyttelse ikke står i noe motsetningsforhold til ønsket om en mer menneskevennlig by, skriver Landmark i høringsuttalelsen.

Powered by Labrador CMS