ENEBOLIGOMRÅDE: Ekteparet Eli Engum Hagen og Carl I. Hagen mener at det omsøkte tiltaket vil klart endre strøkets karakter som et eneboligområde.
ENEBOLIGOMRÅDE: Ekteparet Eli Engum Hagen og Carl I. Hagen mener at det omsøkte tiltaket vil klart endre strøkets karakter som et eneboligområde.

Eli og Carl I. Hagen protesterer voldsomt mot denne eneboligen

M3 Boliger AS ønsker å oppføre en enebolig på Abbedikollen i Oslo vest, men planen møter massiv motstand.

Publisert

I november i fjor søkte Borhaven Arkitekter om rammetillatelse for Abbedikollen 13 i bydel Ullern. Søknaden ble sendt på vegne av M3 Boliger AS, og omhandlet en ny enebolig prosjektert på den nordre delen av eiendommen, mens den opparbeidede hagen mot syd beholdes uendret sammen med det eksisterende huset.

– Eneboligen er plassert på tvers av de eksisterende husene, og trukket lengst mulig ned i det skrånende terrenget slik at det fra inngangsplan kun blir én etasje. Mønet på huset kommer ca. i underkant av vinduer i 2. etasje på eksisterende hus, slik at dette fortsatt utgjør det dominerende blikkfanget sett fra Abbedikollen. Dermed forstyrres heller ikke opplevelsen av samhørighet mellom «tvillinghusene» Abbedikollen 11 og 13, fremgikk det av søknaden.

Planen ble møtt av en rekke naboprotester, blant annet fra Eli Engum Hagen og Carl I. Hagen.

– Vi protesterer voldsomt på et nybygg på et helt klart ferdig utbygget område og en ødeleggelse av strukturen i området med mange Arneberg-hus. Selv om et nybygg holdes innenfor reguleringsplanens dispensasjonsmulighet vil den bryte med strøkets verneverdige helhet basert på Arneberg-husene, skrev de i et brev til arkitektselskapet.

Ekteparet mener at en slik fortetting «vil skape en uttrygghetsfølelse hos mange beboere, og eiendomsbesittere i nabolaget blir også fratatt muligheten for å se flere eiendommer i en sammenheng».

– For vår eiendom vil et nybygg bli skjemmende og gi betydelig mindre sol og åpenhet. Dette området er ferdigutbygget med flere vernede bygninger i et område som ikke tåler en slik fortetting som utbygger foreslår, hevdet de.

Plan- og bygningsetaten (PBE) ga ikke samtykke til å oppføre eneboligen med begrunnelse om at eiendommen er omfattet av et midlertidig forbud mot tiltak. Etaten viste til en sak fra 2019, hvor M3 Boliger hadde søkt om riving av enebolig og garasjeanneks i Abbedikollen 13.

I juli ble vedtaket påklaget av advokatfirmaet DLA Piper ved advokat Tone Gjertsen. I et brev til PBE skrev hun at nektelsen ikke følger opp føringene fra den politiske behandlingen av klagen på de midlertidige forbudet mot tiltak og flertallsmerknadene fra behandlingen i Byutviklingsutvalget.

– Det fremgår av disse at delegerende myndighet forventer at PBE gjør en konkret vurdering av om videre utvikling av eiendommen trenger å avvente ny plan dersom den ikke er i konflikt med bevarings- og naturverdiene som begrunnet det midlertidige forbudet. Til tross for at Byantikvaren har uttalt seg positivt til prosjektet, samt at marksikringsplanen som Bymiljøetaten har bedt om, ikke er ferdig, har PBE nektet samtykke til oppføring av eneboligen, uten annen begrunnelse enn at en eventuell videre utvikling av eiendommen må vurderes i plansaken. Det er ikke angitt hvorfor oppføring av en enebolig må avvente ny plan, heter det i klagen.

Advokatfirmaet mener nektelsen «fremstår som ubegrunnet og vilkårlig all den tid Byantikvaren tydelig bekrefter at prosjektet er tilstrekkelig tilpasset det bevaringsverdige miljøet».

Advokat Tone Gjertsen har også vært i kontakt med Byrådsavdeling for byutvikling, som igjen har bedt om PBEs vurdering av klagen.

Det siste dokumentet som er registrert i saken, er signert Carl I. Hagen. I en e-post datert 24. august skriver han følgende: «På vegne av min kone Eli Engum Hagen og meg selv vil vi gi full støtte til PBEs vedtak i saken. Klagen bør ikke etterkommes. Det omsøkte tiltaket vil klart endre strøkets karakter som et eneboligområde. Arkitekturen med mange Arnebergvillaer blir endret og det kan medføre at verdien på flere boliger synker.»

Ekteparet ber PBE opprettholde sitt vedtak.

Powered by Labrador CMS