23.197 KVM: Planforslaget har et samlet areal på 23.197 kvadratmeter BRA, inklusive 813 kvadratmeter næring.
23.197 KVM: Planforslaget har et samlet areal på 23.197 kvadratmeter BRA, inklusive 813 kvadratmeter næring.

Vil bygge 236 boliger på Bryn

Bryn Eiendom ønsker å tilrettelegge for boliger i et område som i dag preges av asfalterte flater og parkering.

Publisert

– I dag er planområdet en asfaltjungel med næringsvirksomhet og overflateparkering. Nå planlegges Bryn med boliger, butikker, kontorer og et grønnere møtested for folk og kollektivtrafikk, sier utviklingsleder Kjersti R. Haagaas i Vedal.

Oversiktsbilde.
Oversiktsbilde.

– Dette prosjektet, som nå går inn i en reguleringsfase, blir en del av et større transformasjonsområde på Bryn hvor flere grunneiere jobber sammen for å se helheten. Målet på sikt er å utvikle et grønnere, varmere og mer skapende sted i tråd med politiske føringer.

Vedal har samarbeidet med Bryn Eiendom i en årrekke, og selskapet er nå engasjert i boligprosjektet med adresse Brynsveien 17.

– Gjennom dette prosjektet skal vi, i tillegg til boliger, også tilrettelegge for utvikling av deler av Brynsallmenningen, som blir en viktig og grønn forbindelsesåre fra Svartdalen og turområdene langs Alnaelva og opp til Østre gravlund. Samarbeidet med de andre grunneierne er derfor avgjørende for at transformasjonen skal bli ivaretatt på en god måte. Et slikt samarbeid danner et viktig grunnlag for god byutvikling, sier Haagaas.

Blant de andre grunneierne på Bryn er JM, Entra, Cema og Pecunia.

På vegne av Bryn Eiendom har Hille Melbye Arkitekter bestilt oppstartmøte hos Plan- og bygningsetaten (PBE) for Brynsveien 17. I bestillingen skisseres det 236 boliger og 813 kvadratmeter næring – totalt 23.197 kvadratmeter BRA.

– Hensikten med prosjektet er å tilrettelegge for boliger av god kvalitet og med variert boligsammensetning for å bidra til at Bryn utvikles til et flerfunksjonelt byområde med et betydelig innslag av boliger, i tråd med overordnede planer. Videre skal det tilrettelegge for utvikling av deler av Brynsallmenningen, som er det viktigste, strukturerende elementet i det nye Bryn og en forutsetning for å etablere nye boliger her, skriver arkitektselskapet.

Planinitiativet skal legge til rette for at det kan utvikles «et godt nabolag i menneskelig skala, med en tydelig identitet og med gode blå-grønne offentlige rom som vil gjøre Bryn til et attraktivt og trygt sted å bo og å oppholde seg».

– Planen er utformet med utgangspunkt stedets omgivelser, med støy fra den høyt trafikkerte Tvetenveien og til dels fra Brynshøgda, samt henvendelse mot sollys og Bryns viktigste fremtidige parkområde mot sør og vest. Grepet svarer på disse premissene ved å kombinere to bygningstypologier: en vinkel/rygg mot støyen og frittstående punkthus på innsiden. Hver for seg løser typologiene sin konkrete oppgave.

Arkitektselskapet anser området som svært egnet for boligbebyggelse med nærhet til både kollektivknutepunkt, arbeidsplasser og grønt- og naturområder. Boligene vil ligge i direkte tilknytning til Brynsallmenningen, som vil bli det viktigste parkområdet i nye Bryn og som vil knytte boligområdet sammen med nye Bryn sentrum. I tillegg legges det til rette for ny gang- og sykkelvei mot Bryn stasjon umiddelbart sør for ny boligbebyggelse. Slik vil beboere få enkel tilgang, både til fots og med sykkel, til ulike typer offentlig transport.

– Prosjektet vil bidra til et større tilfang av sterkt tiltrengte boliger i varierende størrelse, i henhold til norm for leilighetsfordeling, og i varierende prisklasser i Oslo. Kombinasjonen av lamell og punkthus gir et grep som skiller seg ut fra det som vanligvis bygges i Oslo i dag og vil sikre et tilfang av ulike størrelser og leilighetstyper som vil kunne være attraktive for et bredt spekter av beboere, skriver Hille Melbye Arkitekter, og påpeker at Bryn er ett av de mest sentrumsnære utviklingsområdene i hovedstaden.

Powered by Labrador CMS