Juss:

VANT FREM I PENGETVIST: Den fengselsdømte eks-advokaten Amir Mirmotahari er tilkjent mer enn to millioner kroner fra eiendomsselskapet han tidligere kontrollerte. Foto: Heiko Junge / NTB
VANT FREM I PENGETVIST: Den fengselsdømte eks-advokaten Amir Mirmotahari er tilkjent mer enn to millioner kroner fra eiendomsselskapet han tidligere kontrollerte. Foto: Heiko Junge / NTB

Tilkjent millionerstatning fra eiendomsselskap

Fredrikstad-selskapet Dampskipsbryggen AS er dømt til å betale eks-advokat Amir Mirmotahari 2,2 millioner kroner.

Publisert

Søndre Østfold tingrett slår i en fersk dom fast at det Fredrikstad-baserte eiendomsselskapet Dampskipsbryggen AS skal betale 2.216.590 kroner med tillegg av renter til Pharos Consulting AS. Sistnevnte selskap eies av eks-advokat Amir Mirmotahari, som i 2019 ble dømt for å ha inngått avtaler om å drepe en tidligere klient og kidnappe et voldtektsoffer. Straffen ble ti års fengsel og inndragning av nærmere 750.000 kroner.

I august i fjor ble anken forkastet i Borgarting lagmannsrett. Straffen ble økt til 11 år i fengsel.

Bakgrunnen for saken i Søndre Østfold tingrett, er at Amir Mirmotahari har anført at gjennom flere år har lånt penger til Dampskipsbryggen AS. Selskapet eies av Mirmotaharis tidligere ektefelle Racha Maktabi.

I 2011 tok Amir Mirmotahari og Racha Maktabi over driften av Dampskipsbryggen. Selskapet var tidligere indirekte eid av Maktabis far, Reza Maktabi. Mirmotahari og Maktabi overtok hele konsernet etter Reza Maktabi gjennom et generasjonsskifte.

Mirmotahari har siden 2011 vært både daglig leder og styreleder i selskapene som kontrollerte Dampskipsbryggen, inntil han ble varetektsfengslet i 2016.

I dommen fra Søndre Østfold tingrett, fremgår det at Mirmotahari ved flere anledninger har overført større beløp fra sitt eget selskap til Pharos Consulting AS. Deler av beløpene har blitt nedkvittert, men Mirmotahari har hevdet at han har flere millioner til gode fra Dampskipsbryggen AS.

Dampskipsbryggen har anført at overføringene som ble foretatt til Dampskipsbryggen ikke er å anse som lån. Selskapet har ikke bestridt ikke at overføringene har funnet sted, men det er vist til at det er usikkert hvorvidt den fremlagte dokumentasjonen gir et fullstendig bilde av transaksjonene mellom selskapene, at gjeldsbrevene ikke er signert av signaturberettiget for selskapet, samt at låneopptakene ikke er styrebehandlet.

Retten: Et lån er et lån

- Det er ingen tvil om at det er visse mangler knyttet til formalisering av diverse avtaleforhold internt i Dampskipsbryggen og at dette medfører at det er dels manglende notoritet rundt avtaleforholdene, skriver Søndre Østfold tingrett i dommen.

Men retten kan ikke se at manglende styrebehandling av lånopptak skal medføre at lånopptakene er ugyldig.

- Retten bemerker at manglende styrebehandling vil ha betydning i den totalvurderingen som må gjøres av bevissituasjonen omkring den enkelte transaksjon, men kan ikke se at det er regler i aksjeloven som medfører noen automatisk ugyldighet av eventuelle låneopptak.

- For ordens skyld bemerker retten at det vil foreligge en tilbakebetalingsplikt for Dampskipsbryggen også i et tilfelle hvor et låneopptak er ugyldig, så lenge retten finner det bevist at det er ytt et lån. Retten kan derfor ikke se at noen eventuell ugyldighet på dette punktet skulle medføre bortfall av tilbakebetalingsplikten, slik Dampskipsbryggen tilsynelatende har gjort gjeldende.

I retten anførte Racha Maktabi at hun ikke var kjent med låneopptakene. Dette kommenterer Søndre Østfold tingrett slik:

- Retten finner det helt usannsynlig at Maktabi ikke skal ha vært kjent med at det ble ytt lån mellom selskapene. Det vises blant annet til at Maktabi selv har signert gjeldsbrevet som er datert 12. april 2013, samt til at partene på dette tidspunktet var gift, satt sammen i styrene i selskapene som inngikk i konsernet og bodde sammen. I tillegg var Maktabi i perioden tidvis registrert som daglig leder i Dampskipsbryggen. For alle tilfelle har Maktabi forholdt seg passivt til forholdene til tross for at disse fremgikk av regnskaper hun har signert i perioden. I den grad hun ikke var kjent med låneopptakene kan hun selv lastes for dette. Transaksjonene er også regnskapsført som lån etter at Maktabi overtok som styreleder i 2016. Dette understøtter at også Maktabi anså transaksjonene for å være lån frem til det ble fremsatt et tilbakebetalingskrav mot selskapet.

Retten har kommet til at det foreligger sannsynlighetsovervekt for at utbetalingene som er gjort fra Pharos til Dampskipsbryggen var lån. Retten har ved vurderingen også vektlagt at det ikke foreligger noen alternativ forklaring til hva beløpene skulle være, som eksempelvis at beløpene skulle være gave eller at Pharos skyldte Dampskipsbryggen penger.

- Innbetalingene er heller ikke ført opp mot motposter i regnskapet, skriver retten.

Med tillegg av renter har retten summert beløpet til 2.216.590,92 kroner. Pharos ble også tilkjent sakskostnadene, som skjønnsmessig ble satt til 55.000 kroner.

Powered by Labrador CMS