Juss:

FORSVARTE SEG MOT ERSTATNINGSKRAV: Eks-advokat Amir Mirmotahari. (Foto: Heiko Junge / NTB)
FORSVARTE SEG MOT ERSTATNINGSKRAV: Eks-advokat Amir Mirmotahari. (Foto: Heiko Junge / NTB)

Eks-advokat frikjent for erstatningskrav fra eiendomsselskap

Retten mener den tidligere advokaten Amir Mirmotahari, som i 2019 ble dømt til ti års fengsel, ikke kan lastes for at det Fredrikstad-baserte eiendomsselskapet Dampskipsbryggen AS fikk problemer med skattemyndighetene.

Publisert

I 2019 ble eks-advokat Amir Mirmotahari dømt for å ha inngått avtaler om å drepe en tidligere klient og kidnappe et voldtektsoffer. Straffen ble ti års fengsel og inndragning av nærmere 750.000 kroner.

Dommen er anket og ikke rettskraftig.

Styrte eiendomskonsern

I 2011 overtok Mirmotahari, sammen med sin tidligere kone Racha Maktabi, kontrollen over konsernet Dampskipsbryggen AS, som eier en rekke eiendommer i Fredrikstad. Verdiene er bygget opp av Racha Maktabis far Reza Maktabi.

I perioden september 2011 til juni 2016 var både Maktabi og Mirmotahari medlemmer av styret i Dampskipsbryggen AS. Mirmotahari var daglig leder i perioden 17. september 2011 til 30. oktober 2012 og styreleder i perioden 17. september 2011 til 30. juni 2016. Maktabi overtok rollen som daglig leder i slutten av oktober 2012. Før dette var hun et ordinært styremedlem. Maktabi og Mirmotahari hadde frem til juni 2016 signatur i fellesskap i selskapet.

Mirmotahari ble pågrepet av politiet og varetektsfengslet i juni 2016. Etter at Mirmotahari ble varetektsfengslet ble Maktabi valgt som enestyre og daglig leder i samtlige selskap i konsernet.

Den 7. juni 2017 varslet Skatteetaten bokettersyn av Dampskipsbryggen AS for årene 2011 til 2016. Bakgrunnen var at etaten mente at det var fradragsført utgifter som ikke var reelle. Totalt ble det foreslått økning i selskapets alminnelige inntekt for årene 2012 til 2016 med 3.704.000 kroner.

Maktabi innga uttalelse på vegne av selskapet, hvor samtlige av de foreslåtte inntektsendringene ble akseptert. Endelig bokettersynsrapport forelå i mars 2019. I skattekontorets vedtak ble de foreslåtte inntektsendringer lagt til grunn og grunnlaget for skatteberegningen ble endret tilsvarende. Videre ble selskapet ilagt tilleggsskatt og skjerpet tilleggsskatt med 20 prosent for årene 2012, 2014 og 2016. Tilleggsskatten utgjorde totalt 322.800 kroner og ble betalt av selskapet.

Skatteetaten har anmeldt Mirmotahari for overtredelser av merverdiavgiftsloven, ligningsloven og bokføringsloven i forbindelse med utøvelse av sine roller i Dampskipsbryggen AS og andre selskap i konsernet.

I januar 2020 fremsatte Dampskipsbryggen AS erstatningskrav mot Mirmotahari, med grunnlag i reglene om styreansvaret i aksjeloven. Det faktiske grunnlaget for kravet var at selskapet var ilagt tilleggsskatten på 322.800 kroner.

Retten: Utgiftene er reelle

Hovedforhandling ble holdt i Fredrikstad tingrett over to dager i begynnelsen av februar i år. Dom falt mandag denne uken, og retten har kommet til at erstatningskravet ikke kan føre frem. Bakgrunnen er at retten konkluderer med at skatteetatens avgjørelse er feil, basert på at de fradragsførte utgiftene anses som reelle.

Blant postene som skatteetaten har underkjent, er en transaksjon på en halv million kroner for vaktmestertjenester til et selskap eid av en tredjeperson. Skattekontoret mener at det er bevist «utover enhver rimelig tvil» at kostnadene ikke er reelle og ikke fradragsberettiget.

I retten forklarte Amir Mirmotahari at han og Maktabi engasjerte eieren av vaktmesterselskapet for å utføre kontroll av selskapets leietakere fordi husleien var omsetningsbasert og det var mistanke om underrapportering av omsetning. Eieren av selskapet skulle dermed kontrollere antall gjester på nattklubben og rapportere dette inn til selskapet v/Mirmotahari og Maktabi. I tillegg skulle han utføre vaktmesterarbeid i helgene. Under rettssaken ble det lagt frem dokumentasjon som underbygget dette. Etter dette slår retten fast at det ikke er sannsynliggjort at fakturaen fra vaktmesterselskapet «ikke er reell».

Retten er også av den oppfatning at en faktura på en million kroner for leie av lagerlokaler i 30 måneder er reell. Også her mener skattekontoret at det er bevist «utover enhver rimelig tvil at kostnadene ikke er reelle og ikke fradragsberettiget».

Under rettssaken forklarte Mirmotahari at man hadde behov for lagerplass under rivningen og oppføringen av et nybygg i regi av Dampskipsbryggen AS. Det var behov for lagring av materialer og gjenstander, herunder en stor septiktank, stillaser, leietakers møbler mv. Det ble dermed inngått leieavtale med et selskap, som eide et stort bygg i Fredrikstad sentrum. Bygget var på over 700 kvadratmeter med en tomt på 600 kvadratmeter. Leieprisen ble avtalt til 400 000 kroner per år og ble fastsatt etter undersøkelser av hva som var gjengs lagerleie i markedet.

Avtalen ble bekreftet av et vitne under rettssaken. Etter rettens syn fremstår det som at det var behov for lagerplass under byggeprosessen, og ut fra dette kan retten ikke se at det er sannsynliggjort at fakturaen ikke er reell.

I tillegg behandlet retten en utgiftspost som var dobbeltført. Det er ubestridt at disse fakturaene har blitt ført dobbelt og således fradragsført to ganger, men i retten benektet Mirmotahari at han har instruert regnskapsfører til å føre fakturaene dobbelt. Dette ble også bekreftet av regnskapsføreren for Damskipsbryggen AS. Denne ble også vist til at feilen ikke ville ha skjedd i dag fordi dagens datasystem kontrollerer fakturanumrene og avdekker doble bokføringer.

- Basert på det foranstående kan retten ikke se at det er sannsynliggjort at Mirmotahari bevisst har instruert regnskapsfører om å foreta dobbelbokføringer av de aktuelle fakturaer. Etter rettens syn kan Mirmothari heller ikke bebreides for feilføringen som ble gjort, skriver Fredrikstad tingrett.

Retten har etter dette kommet til at det ikke foreligger ansvarsgrunnlag for de fremsatte krav etter reglene som styreansvar.

- Mirmotahari må dermed frifinnes for erstatningskravet, heter det i dommen.

Slik retten ser det, er det på grunn av selskapets manglende undersøkelser av realiteten av fakturaene og etterfølgende aksept av de foreslåtte inntektsendringene, at selskapet ble ilagt tilleggsskatt.

- Dersom Dampskipsbryggen AS hadde informert Skatteetaten om bakgrunnen for fakturaene, kan ikke retten se at skattekontoret ut fra det strenge beviskravet hadde vurdert fakturaene som ikke reelle. Det vises til at skattekontoret har basert sitt vedtak om tilleggsskatt på antakelser om at selskapet ikke har hatt behov for ytelsene det er fakturert for, og at selskapet heller ikke har mottatt ytelser fra selskapene som har utstedt fakturaene. I stor grad viser skattekontoret til at Dampskipsbryggen AS har akseptert endringene og at det foreligger erkjennelse av forholdene, skriver rettens administrator Vilde Buttedal Cuni.

Domstolen påpeker at siden Mirmotahari har vunnet saken, så har han krav på å få erstattet sine sakskostnader.

"Mirmotahari har krevd til sammen 58.290 kroner i sakskostnader, hvorav 7.000 kroner knytter seg til godtgjørelse til vitner. Dampskipsbryggen AS har ikke hatt innsigelser til kravet, som også er lavere enn saksøkerens krav. Det har heller ikke vært innsigelser til at Mirmotahari har vært selvprosederende og at han lagt til grunn en timepris på 1.060 kroner. Retten finner sakskostnadene i sin helhet nødvendige og at det har vært rimelig å pådra dem for en betryggende utførelse av saken. Kravet tas til følge", slutter Fredrikstad tingrett.

Powered by Labrador CMS