NABOKRØLL: Oslo tingrett mener Engelsborg borettslag, hvor TV-serien «Borettslaget» ble spilt inn, er ansvarlig for setningsskader hos to naboeiendommer.
NABOKRØLL: Oslo tingrett mener Engelsborg borettslag, hvor TV-serien «Borettslaget» ble spilt inn, er ansvarlig for setningsskader hos to naboeiendommer.

«Tertitten borettslag» dømt til å betale erstatning til naboene etter grunnvarmeboring

Engelsborg borettslag i Oslo, hvor serien med driftsleder Roy Narvestad spilles inn, må svare for store setningsskader hos flere naboborettslag etter grunnvarmeboring. Samtidig er firmaet som utførte boringen dømt til å betale erstatning til Engelsborg borettslag.

Publisert Sist oppdatert

I oktober i fjor omtalte Estate Nyheter den forestående rettssaken mellom Tøyenhus borettslag og Engelsborg borettslag i Oslo. Da Engelsborg borettslag igangsatte boring etter bergvarme, kom det til setningsskader hos naboen Tøyenhus borettslag. Engelsborg borettslag nektet ansvar, og ble deretter stevnet av Tøyenhus borettslag.

NRK-suksessen «Borettslaget» er spilt inn med Engelsborg borettslag som kulisser. Her møter seerne driftsleder Roy Narvestad i fiktive Tertitten borettslag. Til tider var det i snitt mer enn én million seere som fulgte TV-serien, hvor Robert Stoltenberg hadde rollen som Roy Narvestad.

Virkelighetens utfordringer har altså vist seg å være vel så store som det som utspiller seg i TV-serien. I rettsdokumentene er setningsskadene beskrevet slik: Ødelagte kjellergulv, sprekk i kjellervegger, ødelagte kjellerboder, utvendige har areal stedvis sunket 25 cm siden brønnboringen, oppsprukket utendørs asfalt, brudd på el-kabler i grunnen, ødelagte utvendige trapper, samt at utvendig lagerlokale måtte rives på grunn av sprekkdannelser og fare for sammenrasing av bygningen. Videre antas det at også vann- og avløpsrør står i umiddelbar fare for å bli påført brudd som følge av setningene, og det kan ikke utelukkes at slike brudd allerede har oppstått.

Også nabosameiet Professorløkka, som består av 178 seksjoner, deltok i søksmålet, etter at det også her ble oppdaget setningsskader. Store deler av kjellergulvet i Professorløkka er sprukket opp, og det er skader på utvendige konstruksjoner. Det har også oppstått rørbrudd.

Rettssaken mellom partene handlet om hvem som skal stå ansvarlig for utbedringene: Setningene på eiendommene pågår fortsatt og endelig skadeomfang er ikke kjent.

Rettssaken gikk for Oslo tingrett tidligere i år, og her behandlet retten også regress-søksmål fra Engelsborg borettslag mot Boligenergi AS, som utførte boringen etter bergvarme. Øvrige parter i rettssaken var Gjensidige Forsikring, If Skadeforsikring og Tryg Forsikring. I tillegg var underleverandøren Rototec stevnet av Engelsborg borettslag.

De sakkyndige geoteknikere som forklarte seg i retten var samstemte om at brønnboringen på Engelsborgs eiendom har medført grunnvannssenking og påfølgende setningsskader på Engelsborg, Tøyenhus og Professorløkkas eiendommer. Den omforente sakkyndige enigheten om skadeårsaken er at boringen resulterte i at vannførende leirlag punkterte. Dette førte til redusert poretrykk og konsolidering av leiren.

- Retten legger etter bevisførselen til grunn at skadeårsaken er at energibrønnene har perforert vannbærende/drenerende lag, slik at det oppsto sammenkobling av lag med ulike poretrykk. Dette resulterte i drenasje av grunnvann til dypereliggende lag, med konsolidering av løsmasser som følge, og setningsskader på eiendommer/bygninger. Flere bilderapporter viser omfattende skader med både setninger og synkeskader opp mot 30-40 cm. Retten legger etter bevisførselen også til grunn at setningene fremdeles pågår med 1-3 cm i året, og at det vil ta anslagsvis 10-15 år til setningene stanser, heter det i dommen som kom denne uken.

Oslo tingrett konkluderer med at Engelsborg borettslag er erstatningsansvarlig for setningsskadene på Tøyenhus borettslags eiendom, samt oppståtte og fremtidige setningsskader på Sameiet Professorløkkas eiendom og bygningsmasse. Domstolen dømmer Engelsborg borettslag til å betale sakskostnadene til de to naboborettslagene, med henholdsvis 1.671.374 kroner og 1.209.231 kroner.

Tøyenhus og Professorløkka hadde også saksøkt forsikringsselskapet Tryg, hvor Engelsborg har sin ansvarsforsikring. Retten mener imidlertid at Tryg må frifinnes for ansvar, og dømmer dermed Tøyenhus og Professorløkka til å dekke sakskostnadene til Tryg med 438.000 kroner.

Retten mener videre at Boligenergi AS og Gjensidige Forsikring ASA, hvor Boligenergi har sin ansvarsforsikring, er erstatningsansvarlig for setningsskader og saksomkostninger som Engelsborg borettslag er dømt til å erstatte overfor Tøyenhus borettslag og Sameiet Professorløkka. Dermed må Boligenergi og Gjensidige svare for 1.643.751 kroner i sakskostnader til Engelsborg borettslag.

Boligenergi og Gjensidige hadde regressaksøkt Rototec og Rototecs forsikringsselskap If, men Oslo tingrett mener Rototec ikke har ansvar for skadene på borettslagene. Som en konsekvens av dette dømmes Boligenergi AS og Gjensidige Forsikring ASA til å betale sakskostnadene til Rototec AS og If Skadeforsikring NUF med 3.670.688 kroner.

Dommen er ikke rettskraftig.

Powered by Labrador CMS