DISIPLINÆRREAKSJON: En tvist i borettslaget Solhaug Byggeselskap har nå kulminert med at en dommer får kritikk for å ha opptrådt i strid med god dommerskikk.
DISIPLINÆRREAKSJON: En tvist i borettslaget Solhaug Byggeselskap har nå kulminert med at en dommer får kritikk for å ha opptrådt i strid med god dommerskikk.

Påstander om forfalskning, kameraderi, korrupsjon og svart arbeid

Glem TV-serien «Borettslaget». I borettslaget Solhaug Byggeselskap i Oslo går det virkelig hett for seg.

Publisert Sist oppdatert

Fjernsynsserien «Borettslaget» i regi av komikeren Robert Stoltenberg er godt kjent for de fleste. Serien er en fiktiv dokumentar med særegne intriger og problemer. Handlingen foregår i Tertitten borettslag, som i virkeligheten er Engelsborg borettslag ved Carl Berners plass i Oslo.

At virkeligheten i mange tilfeller kan overgå fantasien, bekreftes med tvisten som nylig ble behandlet av Oslo byfogdembete. Utgangspunktet var at en av beboerne i borettslaget Solhaug Byggeselskap hadde beordret granskning av et utall disposisjoner i regi av selskapet som står for driften av borettslaget.

LES OGSÅ: OBOS dømt til å betale erstatning til 189 boligkjøpere i Kværnerbyen

«Psykisk belastning»Av rettspapirene fremgår det at oslomannen i midten av 50-årene har vært etter styret gjennom mange år. Beboerens pågang beskrives som «en psykisk belastning for styrets medlemmer og familie». Styret har måttet engasjere juridisk bistand for å håndtere merarbeidet.

Det vises også til at styrets forsøk på å tilfredsstille beboerens informasjonsbehov har medført at den aktuelle beboeren «har benyttet informasjonen til å konspirere og spre ytterligere mistanker knyttet til at selskapet driver ulovlig virksomhet».

På ekstraordinær generalforsamling i fjor høst, ble det derfor vedtatt ved votering at beboerens krav til granskning skulle behandles i rettsapparatet. Begjæringen om granskning ble behandlet av Oslo byfogdembete nå nylig.

LES OGSÅ: Krever erstatning etter å ha jobbet som eiendomsmekler

I rekken av forhold som beboeren har krevd gransket og undersøkt, er følgende:

• Regnskapene for de siste regnskapsår (samt perioden forut – eller etterpå – «dersom foreliggende materiale gir grunnlag for det»)

• Om det ved tildeling av kontrakter i forbindelse med renovering, ombygging og vedlikehold av fellesarealer har vært benyttet medkontrahenter som enten direkte eller indirekte har hatt tilknytning, via slektskap eller på annen måte, til tidligere eller foregående styremedlemmer eller medlemmer av valgkomiteen.

• Det skal undersøkes, og redegjøres for, om alle kontraktsinngåelser som ovenfor nevnt har vært forretningsmessig forsvarlige utfra forventet markedspris for de ulike varer og tjenester som er bestilt.

• Det skal undersøkes om selskapet har praktisert likebehandling, herunder om det har overført penger til beboere som ikke er konkret redegjort for i årsrapporter, general- forsamlingsprotokoller eller på annen måte kommunisert til de øvrige aksjonærer.

• Det skal undersøkes om noen beboere har vært forfordelt med tanke på fordeling av boder eller på annen måte fått tilgang til fellesarealer som de øvrige beboere ikke har fått samme mulighet til, herunder om noen beboere har betalt mindre enn markedspris for dette.

• Det skal undersøkes om styret bevisst har valgt å prioritere oppgradering av fellesarealet som befinner seg i umiddelbar nærhet av de blokker styremedlemmene selv bor, til fortrengsel for andre prosjekter.

• Det skal undersøkes om det på noe tidspunkt har blitt utført svart arbeid for selskapet.

• Det skal undersøkes om selskapet har oppbevart sitt regnskapsmateriale i samsvar med lov og forskrifter.

• Det skal undersøkes om selskapet har betalt noen utgifter knyttet til styremedlemmers personlige utbygging av loft.

ÅRELANG STRID: Borettslaget Solhaug Byggeselskap på Ammerud i Oslo.
ÅRELANG STRID: Borettslaget Solhaug Byggeselskap på Ammerud i Oslo.

• Det skal undersøkes om tidligere utført baderomsutbygging var økonomisk forsvarlig og om man i tilstrekkelig grad hensyntok forutgående rapport omhandlende rørenes forventede levetid. Det skal videre undersøkes om noen beboere har fått noen form for kompensasjon for at de måtte rive eller bygge om relativt nye bad.

• Det skal undersøkes og redegjøres for hva posten «udekket tap» som fremgår av årsregnskapene nærmere består i.

• Det skal undersøkes, og nærmere redegjøres for, hvordan riving og oppbygging av garasjer ble finansiert, hensett til «at det tidligere fantes et garasjeanlegg som nå synes å ha en uklar rettslig status», samt at det i to årsrapporter fremkommer motstridende opplysninger med henblikk på kostnader og finansiering.

• Det skal undersøkes hvor mange rettslige tvister selskapet har hatt i de siste 10 år, og det skal kartlegges hvor mye dette har kostet selskapet.

• Det skal undersøkes og nærmere redegjøres for i hvilken grad beslutningsprosessene rundt tvistesakene har vært forsvarlige, og om styret har gitt tilfredsstillende informasjon om prosessene til generalforsamlingen og/eller aksjonærene som sådan.

Ifølge styret i borettslaget har beboeren kjørt prosess mot styret i 20 år, altså helt tilbake til 1999.

LES OGSÅ: Portveien 2-idyll slo sprekker

Føler seg ærekrenketBeboeren har – i tillegg til kravet om granskning – anlagt injuriesøksmål mot styrelederen, etter at denne skal ha «hengt ut» beboeren som en «mobber, nettroll, paranoid og kverulant m.m». Fra styrets side vises det til at beboeren har distribuert rundskriv hvor han mener å kunne bevise «samarbeid(kameraderi), forfalskning, bevisste unnlatelser, uriktige fremstillinger og overstyring av internkontroll, i tillegg til forfordeling og korrupsjon».

Videre har beboeren klaget selskapet inn for Plan- og bygningsetaten, med påstand om ulovlig bruk av styrerommet samt ulovlig bruk av styreleders leilighet, i tillegg til brudd på husordensreglene.

“Fetter av daværende styreleders mor”

Retten ved dommer Leif Villars-Dahl har gjennomgått alle punktene som kreves gransket, og støtter seg til materiale som styret i borettslaget har utlevert. Villars-Dahl finner ingen kritikkverdige forhold som gir saklig grunn til granskning på noe punkt. Heller ikke når det gjelder beboerens anklager om sammenblanding av roller ved tildeling av kontrakter.

Av rettspapirene fremgår det at «fetter av daværende styreleders mor var prosjektleder» på et av rehabiliteringsprosjektene, men det er ikke nok til å havne i kategorien rolleblanding, mener retten.

– Fjerne slektninger som fetter eller fetter til mor, faller klart utenfor kretsen av nærstående, påpeker dommeren.

LES OGSÅ: Måtte ut med erstatning etter å ha kappet tre på sin egen eiendom

Spark til advokatenRetten gir et spark til beboerens advokat, Ole Gramstad Jensen, for punktet hvor det kreves at det skal undersøkes hva posten «udekket tap» i årsregnskapene består i.

– Retten bemerker at posten «udekket tap» er en residualpost på passivasiden i regnskapets balanse. På aktivasiden står alle eiendelenes verdi, og på passivasiden står gjeld og egenkapital. Man summerer eiendelenes verdi og trekker fra gjeld og bunden egenkapital (=aksjekapital) og får et restbeløp. Dersom restbeløpet er positiv betegnes posten som «fri egenkapital», se regnskapsloven § 6-2 C II nr. 2. Dersom det er negativ betegnes posten som «udekket tap». Slik er det i balansen for alle årsregnskap, og dette er vel kjent for alle som har et minimum av kjennskap til regnskap (…) Retten finner det forbausende at ikke (beboerens) advokat har forklart disse grunnleggende regnskapsmessige prinsipper for ham.

Måtte ta saksomkostningeneBegjæringen om granskning ble ikke tatt til følge. Solhaug Byggeselskap vant dermed saken fullt ut, og har krav på saksomkostninger. Av dommen fremgår det at borettslagets advokat, Karoline Røvik Zeiner, har inngitt omkostningsoppgave som viser at det er brukt 55 timer på å bistå borettslaget med arbeidet frem til rettssaken, som samlet beløper seg til 151.250 kroner inklusive merverdiavgift.

Retten slår fast at beboeren har hatt «et ønske om å finne mulige feil ved styrets forvaltning av Selskapet og en mangel på vilje eller evne til å forstå de forklaringer som styret har gitt», og han ble dømt til å dekke borettslagets saksomkostninger.

Beboeren krevde at han skulle fritas fra omkostningsansvaret, og begrunnet dette med at «det er vesentlig styrkeforskjell mellom partene».

Dette ble det altså ikke tatt hensyn til.

LES OGSÅ: Krevde 80 millioner kroner for tomteareal. Fikk 1,2 millioner

 

Powered by Labrador CMS