UTSETTELSER: Stig L. Bech, partner i Advokatfirmaet Wiersholm, mener tidligere utsettelser i planprosessen verken har støtte i juss eller faktum.
UTSETTELSER: Stig L. Bech, partner i Advokatfirmaet Wiersholm, mener tidligere utsettelser i planprosessen verken har støtte i juss eller faktum.

Retter hard kritikk mot PBE

Advokat Stig L. Bech beskylder Plan- og bygningsetaten for tidssløseri og likegyldighet i plansaken for Montebello Terrasse.

Publisert

Gjennom selskapet Montebello Terrasse AS har Miliarium Bolig og Fredensborg Bolig planer om 80-100 leiligheter på et 10,4 mål stort planområde. Det ble bestilt oppstartsmøte hos Plan- og bygningsetaten (PBE) for prosjektet i april 2018.

På vegne av tiltakshaver har Stig L. Bech, partner i Advokatfirmaet Wiersholm, sendt et brev til etaten. Bakgrunnen er at PBE har utsatt behandlingen av plansaken.

– Av korrespondansen fremkommer det at plansaken for Montebello Terrasse forventes oversendt til politisk behandling først i november 2023, sammen med plansaken for Husebyplatået. PBE satt i midten av juni 2023 en frist for oversendelse av plansaken for Montebello Terrasse til politisk behandling den 15. august 2023. En slik utsettelse vil være usaklig og i strid med tidligere referatført korrespondanse og PBEs lovnader om fremdrift, skriver Bech.

Forslagsstiller ber om at politisk oversendelse av plansaken for Montebello Terrasse frikobles det planlagte løpet for Husebyplatået, og oversendes til politisk behandling snarest mulig.

Illustrasjon av prosjektet Montebello Terrasse.
Illustrasjon av prosjektet Montebello Terrasse.

– Vi oppfatter at den varslede utsettelsen begrunnes med at plansakene for Montebello Terrasse og Husebyplatået bør ses i sammenheng. Spørsmålet om felles planlegging for disse prosjektene har vært vurdert tidligere i planprosessene, hvor det ble lagt til grunn at en felles detaljreguleringsplan og/eller en felles politisk oversendelse verken var nødvendig eller hensiktsmessig. Det er ikke noe vilkår i kommuneplanen om at de to plansakene oversendes til politisk behandling samtidig, og dette har heller ikke vært besluttet på noe senere tidspunkt.

– Referat fra tidligere møte mellom PBE og prosjektgruppene for Montebello Terrasse og Husebyplatået viser det motsatte, nemlig at PBE har sagt seg enige i og akseptert at de to detaljreguleringene behandles med ulike tidslinjer, under forutsetning av at detaljreguleringene utarbeides med samhandling, skriver eiendomsadvokaten.

Han påpeker at forslagsstillers planalternativ er i tråd med føringer for utnyttelse slik det fremkommer i Oslo sin Kommuneplan -Samfunnsdel 2018 og forslag til ny Kommuneplan – Arealdel 2024.

– PBE har overfor forslagsstiller gitt uttrykk for at planforslaget er komplett og klart for politisk behandling, og det fremstår dermed som lite hensiktsmessig å holde planforslaget tilbake i påvente av en rekke avklaringer som skal foretas ifm. den langt mer komplekse detaljreguleringen av Husebyplatået.

I forbindelse med plansaken for Husebyplatået skal det gjennomføres begrenset høring, med påfølgende revidering av ett eller flere planalternativer. Forslagsstiller stiller spørsmål ved PBEs indikerte fremdrift for Husebyplatået.

– Erfaringsmessig virker det usannsynlig at plansaken for Husebyplatået vil bli oversendt til politisk behandling allerede i november 2023. Etter forslagsstillers erfaring kan innsendelsen like gjerne drøye ytterligere 3, 6 eller 12 måneder, hvilket vil medføre en tilsvarende forsinkelse for behandling av det ferdigstilte planalternativet for Montebello Terrasse.

– Det vises i denne sammenheng til prosessen med begrenset høring på Montebello Terrasse, der det per nå har gått 13 måneder siden planlagt tidspunkt for begrenset høring, og hvor planen ennå ikke er sendt inn. Forsinkelsen skyldes i all hovedsak ikke saksrelaterte problemstillinger underveis i perioden, men tidssløseri fra PBE, skriver Bech.

Forslagsstiller minner om at det er to forskjellige eierkonstellasjoner bak de to plansakene, med altså Fredensborg Bolig som Miliarium Bolig sin partner på Montebello Terrasse, og JM Norge som Miliarium Bolig sin partner på Husebyplatået. De aksepterer dermed ikke at fremdriften i den ene saken går bekostning av fremdriften i den andre.

– De lovpålagte fristene er allerede betydelig overskredet i forbindelse med saksbehandlingen for Montebello Terrasse, og en ytterligere utsettelse viser en likegyldighet hos PBE til de forvaltningsrettslige plikter som påhviler etaten i forbindelse med behandling av planforslag.

– Det er vanskelig å oppfatte den varslede utsettelsen på noen annen måte enn en misforståelse eller manglende kunnskap om tidligere saksforløp hos PBE og et forsøk på ytterligere trenering av planprosessen. Dette gjenspeiles også i de tidligere utsettelsene i planprosessen, som verken har støtte i juss eller faktum, skriver Bech.

Avdelingsdirektør Andreas Vaa Bermann i PBE har full forståelse for at forslagstiller er frustrert.

– Vi beklager sterkt at denne saken har tatt veldig lang tid. Vi er i tett dialog om ferdigstilling av planforslaget og den videre fremdriften, og vil sende det til politisk behandling så snart som mulig, sier han.

Powered by Labrador CMS