NYANSER: – Det er svært viktig at forslagene til utvalget blir imøtegått med synspunkter både fra utleier- og leietakersiden, sier Vebjørn Hegdal.
NYANSER: – Det er svært viktig at forslagene til utvalget blir imøtegått med synspunkter både fra utleier- og leietakersiden, sier Vebjørn Hegdal.

Uenig med Tellevik Dahls syn på Husleielovutvalget

For noen dager siden uttrykte administrerende direktør Tone Tellevik Dahl i Norsk Eiendom dyp bekymring over innholdet i husleielovutvalgets nylige delrapport. Rettshjelpsorganisasjonen Jussbuss nyanserer hennes kritikk.

Publisert

 – Det er svært viktig at forslagene til utvalget blir imøtegått med synspunkter både fra utleier- og leietakersiden. Særlig ettersom delrapporten ble sendt rett på høring av KDD med en høringsfrist 30.04.2024, poengterer saksbehandler Vebjørn Hegdal som mener Husleielovutvalgets forslag vil føre til et mer balansert leiemarked.

Han har skrevet følgende innlegg:

Onsdag ble Husleielovutvalgets første delrapport offentliggjort. Utvalget foreslår blant annet å øke minstetiden for tidsbestemte leieavtaler fra tre til fem år, innføre en forlengelsesrett for leietaker og gjøre leietakers oppsigelsesrett ufravikelig.

Forslagene utvalget har kommet med har de siste dager blitt utsatt for sterk kritikk fra ulike bransjeorganisasjoner fra utleiersiden. Administrerende direktør i Norsk Eiendom Tone Tellevik Dahl hevder blant annet at utvalgets forslag «vingeklipper» utleiers rettigheter ved å forrykke balansen mellom utleier og leietaker.

Vi er uenig med Tellevik Dahl. Gjennom vår saksbehandling i husleiegruppen til Jussbuss får vi et tett innblikk i hvilke husleiekontrakter som inngås, og hvordan disse avtalene er balansert. Vår erfaring er, i motsetning til Tellevik Dahl, at husleiekontraktene på leiemarkedet i dag er svært ubalanserte – til klar ulempe for leietaker. Som Tellevik Dahl påpeker er det et mål om at avtaler skal være balanserte. Utvalgets forslag er klart i tråd med denne målsetningen. Ved å beskytte den svakere part – leietakeren – vil det i større fremme balanse og rettferdighet i leiekontraktene på leiemarkedet.

Gjennom vårt arbeid ser vi et stort behov for økt regulering for å gjenopprette ubalansen mellom leietakers og utleiers rettigheter.

Utvalgets forslag skaper større botrygghet og forutberegnelighet

Innføring av økt minstetid og en rett til å forlenge leiekontrakten vil, i motsetning til Tellevik Dahl sine uttalelser, skape større forutberegnelighet for både utleier og leietaker. I delrapporten til husleielovutvalget vises det til tidligere spørreundersøkelser av utleiere som tyder på at økt minstetid i liten grad vil påvirke beslutningen om å leie ut. Dette fordi leieavtaler som reguleres av disse forslagene allerede har en langvarig karakter og ikke har tilknytning til utleiers eget hjem.

Ved forlengelse av kontrakten foreslår utvalget at retten til forlengelse kan nektes i de tilfellene utleier har en saklig grunn for det. En slik forlengelsesrett fremstår som balansert og hensiktsmessig. Dette skaper ikke en slik usikkerhet som Tellevik Dahl tar til orde for. Utleiers rettigheter er etter utvalgets forslag tvert imot tilstrekkelig ivaretatt ved at vedkommende kan nekte forlengelse når hen kan fremlegge et saklig hensyn for dette, samt at utleier kan kreve prisøkning etter KPI justeringer samt gjeng leie.

Utvalgets forslag er konfliktdempende

Tellevik Dahl hevder avslutningsvis at de foreslåtte endringene kan føre til økte konflikter mellom utleier og leietaker. Tvert imot vil de foreslåtte endringene føre til et mer forutsigbart og konfliktdempet leieforhold mellom utleier og leietaker. Vi ser heller ingen grunn til at boligforholdene vil forverres til ugunst for leietaker av forslagene.

Veien videre

Vi i husleiegruppen til Jussbuss er positive til utvalgets tilrådninger overordnet sett. Innføring av en ufravikelig oppsigelsesrett og forlengelse av minstetiden for tidsbestemte avtaler vil være et stort steg i riktig retning for å skape mer balanserte husleieavtaler. En rett til forlengelse vil sikre botryggheten til leietakere. Jussbuss mener imidlertid i likhet med mindretallet i utvalget, at den beste løsningen vil være å innføre en hovedregel om at husleieavtaler skal være tidsubestemte. Innføringen av en slik regel ville skapt betydelig større botrygghet for leietaker, samtidig som utleiers rettigheter ville vært ivaretatt gjennom oppsigelsesretten.

Powered by Labrador CMS