Bolig:

VIL HA TIDSFRIST: Generalsekretær Morten Andreas Meyer Huseierne foreslår at søknader som er innkommet og komplette pr. 1. juli skal behandles etter gjeldende plan.
VIL HA TIDSFRIST: Generalsekretær Morten Andreas Meyer Huseierne foreslår at søknader som er innkommet og komplette pr. 1. juli skal behandles etter gjeldende plan.

Huseierne om småhusplanen: «Har mottatt en rekke henvendelser fra fortvilte medlemmer»

Forbrukerorganisasjonen mener det er tungtveiende grunner for å gi grunneierne innenfor planområdet en rimelig frist for å kunne sikre at private boligeiere ikke påføres store tap.

Publisert

Plan- og bygningsetatens reviderte småhusplan i Oslo er lagt ut på høring frem til 30. mai, og uttalelsene strømmer inn. Blant avsenderne er den landsomfattende forbrukerorganisasjonen Huseierne. I et brev til etaten skriver generalsekretær Morten Andreas Meyer at det ikke er unikt for denne saken at et midlertidig forbud eller en planendring vil kunne få store konsekvenser for grunneiere i planområdet.

– Vi opplever imidlertid at dette forbudet skiller seg fra «normalsituasjonen» på flere områder, blant annet på grunn av planområdets størrelse / antall berørte eiendommer og kostnadsnivået for prosjektering av byggesaker i planområdet. Det vi opplever at mange reagerer sterkest på, er følelsen av «overrumpling» og hvor lite forutsigbart og hensynsfullt kommunen har opptrådt i denne saken, skriver Meyer.

– Huseierne har siden forbudet ble varslet mottatt en rekke henvendelser fra fortvilte medlemmer som har brukt store ressurser til å prosjektere forskjellige tiltak i tilknytning til egen bolig, og som nå ser for seg at all innsats og ressursbruk over natten har blitt verdiløs, fremgår det av brevet.

Flere medlemmer har etter eget utsagn brukt over 500.000 kroner på prosjektering av tiltak som nå blir satt på vent, og muligens ikke kan gjennomføres i det hele tatt.

– Vi har også mottatt henvendelser der forbudet skaper store problemer i forbindelse med eiendomsoverdragelser, familier som radikalt må endre sine fremtidsplaner fordi det ikke lenger kan bygges nytt hus i foreldrenes hage osv.

Huseierne mener det er tungtveiende grunner for å gi grunneierne innenfor planområdet en rimelig frist for å kunne sikre at private boligeiere ikke påføres store tap som følge av bortkastet prosjektering i tråd med gjeldende plan.

Meyer registrerer at bl.a. Oslo Høyre, Oslo Venstre og Oslo KrF er av den oppfatning at alle som har gjennomført forhåndskonferanse, samt de som har fått avtale om forhåndskonferanse, burde kunne få sine saker viderebehandlet etter gjeldende plan. Han mener imidlertid at en slik løsning vil begrense antall saker som skal behandles etter gjeldende plan, og vil gi notoritet rundt hvem som omfattes av ordningen ved at forhåndskonferanser registreres i PBEs arkiver.

– Det er imidlertid ikke påbudt å avholde forhåndskonferanse før innsending av søknad, og en slik avgrensing kan medføre forskjellsbehandling av tiltakshavere som reelt står i samme situasjon, skriver han.

Huseierne mener en løsning kan være å behandle alle komplette søknader, samt søknader som kan kompletteres innenfor en relativt kort tidsfrist, etter gjeldende plan.

– En slik tidsfrist vil presumtivt medføre at det først og fremst er tiltak som pr. i dag har kommet langt i prosjekteringen som vil omfattes, samtidig som man til en viss grad begrenser antallet nye saker utelukkende utløst av den varslede planendringen.

Huseierne foreslår derfor at søknader som er innkommet og komplette pr. 1. juli skal behandles etter gjeldende plan, skriver generalsekretæren.

Powered by Labrador CMS