Aktuelt:

FORHÅNDSVARSEL: I et brev til innbyggerne lister Bærum kommune opp hvilke tiltak som vil omfattes av midlertidig forbud mot tiltak på boligeiendommer. Ill. foto.
FORHÅNDSVARSEL: I et brev til innbyggerne lister Bærum kommune opp hvilke tiltak som vil omfattes av midlertidig forbud mot tiltak på boligeiendommer. Ill. foto.

Forhåndsvarsel om bygge- og deleforbud i Bærum: Disse tiltakene omfattes

Innbyggerne i Bærum kommune har nå fått forhåndsvarsel om vedtak om midlertidig forbud mot tiltak i posten.

Publisert

22. august i år ble det kjent at Bærum kommunes Planutvalg ønsker å følge etter Oslo kommune, og det ble varslet at det ville bli sendt ut et varsel om midlertidig forbud mot enkelte tiltak som omfatter nye boenheter, jf. plan- og bygningsloven § 13-1.

I dag kom varselet i postkassen til innbyggerne i Bærum.

- Et midlertidig forbud mot tiltak er et tidsbegrenset forbud som er direkte knyttet til et planarbeid. Forbudet skal sikre at de hensyn som foreslås ivaretatt gjennom planen, ikke settes til side ved gjennomføring av tiltak som er omfattet av plan- og bygningsloven, i perioden frem til ny plan er behandlet og vedtatt, innledes det i brevet.

- Forslag til ny kommuneplanens arealdel er under utarbeidelse og vil bli forelagt kommunestyret for vedtak i løpet av første halvår 2023. Planforslaget utarbeides på grunnlag av et planprogram som lå ute til høring i 2021 og innspill, kommentarer, bemerkninger og uttalelser til dette fra innbyggere, grunneiere, vel, foreninger, statlige myndigheter, fylkeskommunale myndigheter, og andre, heter det videre.

Følgende tiltak foreslås omfattet av midlertidig forbud mot tiltak:

- Enebolig, ny

- Tomannsbolig, ny

– Tilbygg med ny boenhet

- Underbygg med ny boenhet

- Påbygg med ny boenhet

- Oppdeling av bruksenhet (boenhet)

- Sammenføyning av bruksenheter (boenheter)

- Deling av eiendom for boligformål

- Sammenføyning av grunneiendommer for boligformål

- Arealoverføring mellom boligeiendommer

Midlertidig forbud mot tiltak foreslås å gjelde følgende eiendommer:

- Eiendommer avsatt til boligformål (alle bebygde eiendommer avsatt til boligformål over 799m2, og alle ubebygde eiendommer avsatt til boligformål over 600m2, hvor det kan oppføres ny boenhet/nye boenheter).

- Alle slike uregulerte eiendommer og alle slike eiendommer regulert til boligbebyggelse før 1. juli 2009.

Et midlertidig forbud mot tiltak på boligeiendommer innebærer at behandling av søknader om tiltak som omfattes av forbudet, stilles i bero inntil kommuneplanens arealdel er vedtatt og eventuelle innsigelser fra statlig eller fylkeskommunal myndighet er avgjort.

- Behandlingsfristen for søknaden løper ikke i den perioden det midlertidige forbudet mot tiltak varer, avsluttes det i brevet, som er signert kommunalsjef Jannike Hovland og bygningssjef Alexander Hexeberg Dahl.

Powered by Labrador CMS