Juss:

STOR INNVIRKNING: Det varslede bygge- og deleforbudet i Bærum har potensiale for å få enda større rekkevidde enn forbudet som er nedlagt i Oslo, skriver Codex-advokat Therese Romundstad Schøne.
STOR INNVIRKNING: Det varslede bygge- og deleforbudet i Bærum har potensiale for å få enda større rekkevidde enn forbudet som er nedlagt i Oslo, skriver Codex-advokat Therese Romundstad Schøne.

Bygge- og deleforbud i Bærum kommune: - Vil trolig få store konsekvenser

“Hva nå?” er spørsmålet mange i bygge- og eiendomsbransjen med rette stiller seg.

Publisert

22. august i år ble det kjent at Bærum kommunes Planutvalg ønsker å følge etter Oslo kommune, og det vil bli sendt ut et varsel om midlertidig forbud mot enkelte tiltak som omfatter nye boenheter, jf. plan- og bygningsloven § 13-1.

Planutvalget i Bærum skal ta endelig stilling til om det skal nedlegges et midlertidig forbud i oktober. Så langt er det lite informasjon tilgjengelig.

På Bærum kommunes nettsider fremgår det at et bygge- og deleforbud vil gjelde frem til den nye Kommuneplanens arealdel blir vedtatt våren 2023. Forbudet vil i hovedsak omfatte områder med småhusbebyggelse i Bærum kommune. Varselet vil få virkning for søknader om nye boenheter som er til behandling eller kommer til behandling i perioden frem til den nye Kommuneplanens arealdel blir vedtatt.

Hva er begrunnelsen?

Årsaken til at kommunen vurderer å nedlegge et midlertidig forbud, er nyere praksis fra Statsforvalteren. Statsforvalteren har opphevet kommunens vedtak om avslag på søknader om tiltak i medhold av plan- og bygningsloven i flere klagesaker. Administrasjonen i kommunen har uttalt at den derfor finner det vanskelig å gjennomføre kommunestyrets vedtatte politikk om å hindre fortetning.

Bærum kommune har foreløpig ikke beskrevet hvilke bygge- og deletiltak som kan bli omfattet av et midlertidig forbud. Det er derfor fortsatt usikkert om forbudet vil omfatte kun nye boenheter, eller om det vil bli som i Oslo – hvor det omfatter alle eiendommer som ligger innenfor området til Småhusplanen. Det endelige varselet vil inneholde en nærmere avgrensning av hvilke deler av småhusbebyggelsen som rammes av det midlertidige forbudet.

Forholdet til Oslos forbud

Det midlertidige forbudet i Oslo kommune har hatt store konsekvenser for flere aktører i eiendomsbransjen, og for privatpersoner. Det har vært stor omtale av forbudet i media, og flere aktører og andre berørte har sendt inn sine merknader til høring. Det er liten grunn til å tro at resultatet vil bli mindre kontroversielt i Bærum, og det gjenstår å se hvordan bransjens aktører vil reagere når den endelige avgjørelsen foreligger i oktober.

Det har blitt nevnt at det midlertidige forbudet i realiteten har hatt tilbakevirkende kraft, da det hadde virkning fra 06.04.22, noe som rammet søknader som ble sendt samme dag varselet ble mottatt. Ordlyden i varselet fra Bærum kommune kan tale for at varselet er tenkt å ha betydning også for søknader som allerede er sendt inn, men som ikke er ferdig behandlet. Varselet er formulert slik at det får virkning for «søknader om nye boenheter som er til behandling eller kommer til behandling i perioden frem til nye Kommuneplanens arealdel er vedtatt». Forbudet i Bærum har potensiale for å få enda større rekkevidde enn forbudet som er nedlagt i Oslo, og vil skape reaksjoner også fra aktører og beboere i Bærum, på samme måte som i Oslo.

Bransjen er allerede under press

Forbudet vil trolig få store konsekvenser for både utbyggere, entreprenører og håndverkere i en periode hvor bransjen allerede er under press på grunn av stor økning i byggekostnader, renteheving, utsatte prosjekter og forsinkelser i leveranser til byggeprosjekter. Det har også blitt ytret bekymring om at flere utbyggere fremover vil velge andre kommuner enn Bærum for sine prosjekter. Dette kan føre til at allerede høye boligpriser i Bærum vil øke, noe som igjen kan medføre at det blir vanskeligere for mange å etablere seg i kommunen.

Vi antar det er mange med oss som venter i spenning på en spesifisering av hvilke tiltak som blir rammet av det midlertidige forbudet, og hvilken beslutning som tas av Planutvalget i Bærum kommune i oktober.

Om artikkelforfatteren:

Therese Romundstad Schøne er senioradvokat i Codex Advokat Oslo AS.

Powered by Labrador CMS