LANGT EIERSKAP: Initiativtaker til planinnspillet for Plahtejordet – Høvik Sameie – har vært grunneiere på tomten siden 1876.
LANGT EIERSKAP: Initiativtaker til planinnspillet for Plahtejordet – Høvik Sameie – har vært grunneiere på tomten siden 1876.

Foreslår 100 nye boliger på Høvik

Høvik sameie ser muligheter for å regulere boliger inntil to nye torg.

Publisert

På vegne av Høvik sameie har Niels Torp Arkitekter sendt et innspill til Plan- og bygningsetaten (PBE) i Bærum i forbindelse med endring av arealbruk/ utnyttelse – kommuneplanens arealdel. Innspillet gjelder endring av arealformål for nordre del av Plahtejordet og tilliggende næringseiendommer i Fjordveien 1 - 3 og Sandviksveien 26.

– Initiativtaker til planinnspillet for Plahtejordet – Høvik Sameie – har vært grunneiere på tomten siden 1876. Høvik Sameie ble etablert i 1949 for å forvalte arven etter Frithjof Plahte, og består i dag av 33 av hans etterkommere – i fjerde og femte generasjon, skriver arkitektselskapet i henvendelsen til PBE.

Frithjof Plahte eide i sin tid store områder på Høvik, og donerte på 1890-tallet tomten til Høvik kirke. Senere overdro annen generasjon blant annet store deler av strandarealet til kommunen.

– Vårt ønske er å videreføre utviklingen av Høvik i samme ånd som våre forfedre, til felles beste for lokalmiljøet på Høvik og kommende generasjoner. Nye Høvik er under planlegging, og vi ser konturene av det som skal bli; omdirigering av biltrafikken vil besørge et langstrakt Høvik sentrum for mennesker, som strekker seg godt forbi vestsiden av kirken.

Området rundt kirken – kirkebakken – vil bli et attraktivt grøntområde med mulighet for kjøkkenhager/urbant landbruk, rekreasjon mm.

Syd for kirken ligger et belte regulert som ren næring og adskiller nye Høvik fra Plahtejordet.

– Næringsbyggene har i dag noen gode mellomrom hvor innbyggerne er vant til å kunne passere. Uendret vil dog denne næringsstripen kunne båndlegges av private næringsinteresser og bli mer av en barriere, påpeker arkitektselskapet.

I forslaget som er sendt til PBE, «vil vi regulere passasjene og mellomrommene som torg og forbindelser mellom Høvik Sentrum og Plahtejordet samt bebyggelsen rundt og syd for dette».

Det største torget er 24 meter bredt – omtrent som Studenterlunden og spikersuppa. Næringsbyggene i nord forblir næring, mens de øvrige får boliger (2 etasjer) på toppen og publikumsrettet næring på markplanet som henvender seg til torgene.

– Vi ønsker å regulere for nye boliger lengst nord på Plahtejordet inntil de nye torgene. Boligene båndlegger samme fotavtrykk som blir tilført grønnstrukturen med torgene – likt mot likt. De danner et attraktivt miljø med Høvik-vennlig egenart i enden av Plahtejordet – særlig sammenliknet med dagens kontorer med baksidepreg – og bringer Høvik sentrum i samspill med Høvik syd for Plahtejordet og ned mot vannkanten, heter det i henvendelsen til PBE.

Boligene megler mellom ny sentrumsbebyggelse og småhusbebyggelsen, med lave kanter og moderate, oppbrutte volumer. De utformes for å kunne romme alle slags leilighetsstørrelser, og med særlig hensyn til plassering av omsorgsboliger og/eller barnehage på markplanet – med innendørs fellesarealer og rike utearealer.

Plahtejordet forøvrig kan få en parkmessig opparbeidelse med vannspeil, jogge- og turløyper, utetreningsanlegg mm.

I henvendelsen til PBE skisseres det 100 boenheter.

Styreleder i Høvik sameie, Tor Kristian Nordhus Plahte, forteller til Estate Nyheter at tomten er festet bort.

– I forbindelse med at det nå foreligger store planer for utbygging på Høvik, syntes vi det var fornuftig å komme med dette innspillet til kommunene nå, sier han.

Nordhus Plahte påpeker at de skisserte planene for Plahtejordet er høyst foreløpige.

Powered by Labrador CMS