Juss:

EKS-KJÆRESTEN TOK SISTE STIKK: Et istykkerrevet testament har snudd opp ned på arveoppgjøret til en oslomann som gikk bort i 2021. Oslo tingrett (bildet) har nå bestemt at slektningene må bla opp til døtrene til eks-kjæresten.

Etter at arven var fordelt til slektningene, dukket det opp et ukjent testament hos avdødes eks-kjæreste

Testamentet hos eks-kjæresten var revet i to. Men nå har døtrene til eks-kjæresten fått rettens medhold i at de har krav på flere millioner kroner i arv.

Publisert

I 2021 døde en 78 år gammel mann bosatt i Oslo. Han var ugift og hadde ingen barn. Boet etter ham ble overtatt til privat skifte i april 2021 etter reglene i arveloven, uten at noe testament var kjent.

I samsvar med arvelovens regler ble arven fordelt mellom slektsarvingene, det vil si avdødes søster, samt barna til avdødes brødre.

Døtre av eks-kjæresten fant testament

Avdøde hadde et forhold til en kvinne fra 1970-tallet og frem til begynnelsen av 1990-tallet. Han fikk i løpet av den perioden et nært forhold til henne og hennes to døtre fra et tidligere forhold. Eks-kjæresten døde i februar 2022.

På tross av at forholdet tok slutt allerede på 1990-tallet, beholdt de to kontakten i alle årene etterpå. I januar 2020 overførte mannen sin ideelle eierhalvdel av en eiendom på Sunnmøre vederlagsfritt til eks-kjæresten fra 70-tallet. Hele eiendommen ble så solgt i februar 2022 for 2,65 millioner kroner. Eksen mottok halvparten av salgssummen, i henhold til den eierandelen hun hadde fått overdratt til seg fra avdøde. Den andre halvdelen ble fordelt på de øvrige sameierne, det vil si slektsarvingene.

I august 2022, etter at arven etter mannen var gjort opp etter at hans bortgang, fant eks-kjærestens søstre testamentet hans i en dokumentmappe - under rydding hos deres avdøde mor. Av testamentet, som er fra 1988, fremgår at søstrene og deres mor skulle dele likt alle verdiene som avdøde etterlot seg. Testamentet, og konvolutten det lå i, var tilnærmet helt revet i to. Testamentet er ellers formriktig med signaturer, og bekreftelse fra to vitner.

Krevde tilbakeføring av arven

De to søstrene i 50-årene gjorde deretter krav på tilbakeføring av den arven som slektsarvingene har mottatt. Slektsarvingene avviste kravet, og viste til at testamentet var ødelagt, sannsynligvis av avdøde selv. I tillegg gjorde slektsarvingene gjeldende at overdragelsen av avdødes ideelle halvdel av eiendommen på Sunnmøre er ugyldig. Slektsarvingene mener overdragelsen var en dødsdisposjon, og at denne er ugyldig fordi disposisjonen ikke ble gjort i form av et testament.

Konflikten lot seg ikke løse i forliksrådet, ei heller ved rettsmekling, og saken havnet deretter for Oslo tingrett. Tvisten gikk over to dager i slutten av november i år, og for et par dager siden kom dommen.

Er testamentet gyldig eller ikke?

Innledningsvis har Oslo tingrett vurdert om testamentet fra 1988 er gyldig. Testamentet lå i en SAS-konvolutt inni en trekkspillmappe. Testamentet, og konvolutten det lå i, var tilsynelatende forsøkt revet i to på langs, altså fra toppen til bunnen. På toppen og bunnen av selve testamentet var de to delene ikke helt revet fra hverandre. På testamentet lå en påklistret post it-lapp med teksten «For ordens skyld». Også den var tilnærmet helt revet over.

Arveloven sier at «Når ein testamentarisk disposisjon kan kallast tilbake utan stadfesting, fell disposisjonen dessutan bort når dokumentet er øydelagt eller overstroke så det er truleg at disposisjonen ikkje skal gjelde. Vidare fell ein testamentarisk disposisjon bort når det på grunn av tilhøve som seinare er komne til, er tvillaust at han ikkje skal gjelde».

- Med «øydelagt» forstås normalt at noe er skadet på en slik måte at det ikke lenger tjener den funksjonen som det var ment å ha. Det ligger altså en kvalifisering i begrepet. At det er krav til noe mer enn en beskjeden skade, følger også av at ødeleggelsen må gjøre det «truleg» at testator har ment å kalle testamentet tilbake. Retten peker her på at testamenter gjerne skal bestå i mange tiår, som denne saken illustrerer. Ikke sjelden skifter testamenter oppbevaringssteder. Terskelen for når det er ødelagt, må ikke settes så lavt at alminnelig slitasje og uforsettlige påføringer av skade blir regnet som ødeleggelse i lovens forstand, skriver Oslo tingrett.

Når det gjelder testamentet i denne saken, mener Oslo tingrett at måten det er revet på, tilsier at det er gjort med hensikt, og at det ikke er et resultat av et uhell.

- Å rive i høyde og bredde ville vært noe annet

- På den annen side er dokumentet fullt ut lesbart. Det er for eksempel ikke nødvendig å pusle delene sammen for å få klarhet i hva det står, og alle signaturene er fullt ut i behold. Det er, med andre ord, ikke tale om en skade som gjør at dokumentet ikke lenger kan tjene sitt opprinnelige formål. Det er i en tilstand som er langt fra det som forarbeidene til 2019-loven angir som en sikker måte å ødelegge testamenter på, altså ved makulering og brenning. Ut fra dette mener retten at det er noe anstrengt å skulle betegne dokumentet som «øydelagt» i lovens forstand. Etter rettens syn må det kreves det noe mer. For eksempel vil det å rive testamentet i stykker i både høyde- og bredderetningen antagelig kunne være tilstrekkelig.

Etter tingrettens syn er det uansett ikke godtgjort at testamentet er skadet med hensikt om at det ikke skal gjelde. I dommen heter det videre at «Det er rettens inntrykk at avdøde hadde en trang til å diskutere arv og fordeling med flere av personene som han hadde hatt en relasjon til i livet sitt».

- Han hadde ingen egen, tradisjonell familie, selv om han utvilsomt kan betegnes som en mann som satte familielivet høyt. Det er ikke usannsynlig at motivet hans for å diskutere arven, var en måte å sikre at de personene han hadde en bestående eller tidligere relasjon til, forble i livet hans. Det er derfor grunn til å stille spørsmål ved om det han sa var alvorlig ment. Det som uansett står igjen som et faktum, er han aldri tok noen aktive grep eller kom med noen direkte uttalelser som tilsier at han mente at testamentet fra 1988 var tilbakekalt ved ødeleggelse. Det er derfor ikke sannsynliggjort at det var tilfelle.

Retten konkluderer etter dette med at testamentet fra 1988 ikke var tilbake ved ødeleggelse.

Oslo tingrett konkluderer likevel med at testasjonen overfor eks-kjæresten er falt bort, med bakgrunn i at avdøde var i forhold med andre kvinner etter 1990, som han har tilgodesett i flere testamentutkast. Retten viser til at det er fremholdt i juridisk litteratur at man må «temmelig sikkert» kunne si at testamentet er bortfalt dersom en av partene etablerer et nytt samboerforhold. Dette er Oslo tingrett rett enig i. Retten legger også stor vekt på at ett av de siste forholdene var ganske langvarig, fra omtrent 1995 til han døde.

Når det gjelder virkningen av at testasjonen overfor eks-kjæresten er falt bort, har Oslo tingrett landet på at retten til arv for eks-kjærestens døtre, skal reduseres med en tredjedel. Domstolen viser til at døtrene er nevnt ved navn i 1988-testamentet, og det er uttrykkelig presisert at de skal arve hver sin tredjedel. Dersom avdødes mening var at deres arv skulle være avledet fra det moren mottok, hadde det ikke vært naturlig å formulere testamentet på en slik måte, mener Oslo tingrett.

Retten har avvist slektningenes krav om at eiendomsoverdragelsen til eks-kjæresten skal kjennes ugyldig. Domstolen viser til at eiendommen faktisk og formelt ble overdratt til eks-kjæresten om lag ett år før han døde. Videre at han ved tekstmeldinger til eks-kjærestens døtre to år tidligere, ga uttrykk for glede over den forestående overdragelsen. Til slutt tok en av døtrene ansvar for å dekke de faste kostnadene ved eiendommen etter overdragelsen.

- Retten er, etter dette, kommet til at overdragelsen ikke var en dødsdisposisjon. Noe annet grunnlag for ugyldighet foreligger ikke. Det er derfor ikke rettsgrunnlag for tilbakeføring etter arvelovens bestemmelser, oppsummerer Oslo tingrett.

Retten kom altså til at slektsarvingenes motkrav ikke skal tas til følge, og at kravet til eks-kjærestens døtre om tilbakeføring delvis tas til følge. 

Må tilbakeføre 2,2 millioner kroner

Retten har kommet til at boets størrelse var rundt seks millioner kroner.

Som det følger av rettens konklusjon på spørsmålet om samlivsbruddets betydning for tolkningen av testamentet, skal en tredjedel av boets størrelse tas ut før beregningen av tilbakeføringskravet. Dermed gjenstår det rundt fire millioner kroner. Oslo tingrett slår fast at avdødes søster er ansvarlig for en tredjedel, mens avdødes brødre er ansvarlig for 4/36-deler og barna til avdødes brødre er ansvarlig for 3/36-deler.

I rene kroner innebærer det at avdødes slektninger samlet må tilbakeføre drøyt 2,2 millioner kroner til døtrene til mannens eks-kjæreste, med tillegg av renter fra desember 2022.

Slektningene ble også dømt til å betale sakskostnadene til døtrene til mannens eks-kjæreste. Retten har skjønnsmessig avrundet disse sakskostnadene til 500.000 kroner.

Dommen er ikke rettskraftig.

Powered by Labrador CMS