Juss:

FATAL FEILKOBLING: Under oppføringen av dette helsebygget på Elverum ble én ledning feilkoblet. Det ledet til brann, og nå er elektrikerfirmaet som utførte el-firmaet dømt til å betale erstatning. Foto: Elverum kommune

Elektriker koblet feil – må ut med syv mill

Det brøt ut brann mens byggearbeidene på det 9500 kvadratmeter store bygget var i gang. Eidsivating lagmannsrett slår fast at elektrikerfirmaet må bla opp for skadene.

Publisert

Med Elverum kommune som byggherre, ble sykehjemmet «Helsehuset» på Elverum oppført med flere bygninger i tidsrommet 2017/2018. Prosjektet var organisert som en utførelsesentreprise med Martin M. Bakken AS som generalentreprenør. Ringsaker Elektro AS var Bakkens underentreprenør for elektroarbeider og SRO AS hadde underentreprisen for automasjon og SD-anlegg (sentral driftskontroll).

Ca. kl. 0100 den 16. oktober 2018 brøt det ut brann i bygg F, som samlet er på fem etasjer med et areal på ca. 9500 kvadratmeter. Brannen spredte seg noe, men ble forholdsvis raskt slukket. Byggearbeidene var på dette tidspunktet om lag 80 prosent ferdigstilt.

Brannen startet i en romkontrollenhet i et bad i byggets tredje etasje. Romkontrollenheten var en del av automasjonsanlegget utført av SRO.

24 volt vs. 8 volt

Automasjonsanlegget styrer en rekke funksjoner i bygget, herunder temperatur og ventilasjon. Romkontrollenhetene var installert i hvert enkelt rom for å styre eksempelvis gulvvarmen. Romkontrollenhetene var koblet sammen på sløyfer av flere enheter. Disse sløyfene var igjen koblet sammen i et koblingsskap. Koblingsskapet var del av SROs leveranse. Koblingsskapene for automasjonsanlegget ble forsynt av strøm fra en hovedtavle levert av Ringsaker Elektro. I koblingsskapet for automasjonsanlegget var det installert en transformator. Denne transformerte spenningen fra hovedtavla (230 volt) til 24 volt, som var driftsspenningen for automasjonsanlegget. På transformatoren var det installert en sikring på primærsiden, men ikke på sekundærsiden.

Grensesnittet mellom Ringsaker Elektros leveranse og SROs leveranse var i utgangspunktet sikringen for inntaksstrømmen som var montert i koblingsskapet for automasjonsanlegget. Ringsaker Elektro var likevel ansvarlig for all kabling av automasjonsanlegget, også kablingen mellom koblingsskapet og de forskjellige enhetene i anlegget. For å sette spenning på automasjonsanlegget måtte sikringen/bryteren i automasjonsanlegget skrus på. Det er uenighet om hvem som spenningsatte automasjonsanlegget forut for brannen.

Den underliggende årsaken til brannen innebar var at automasjonsanleggets driftsspenning på 24 volt ble koblet til anleggets kommunikasjonsenhet, som i utgangspunktet skulle ha en maksimal spenning på 8 volt. Dette førte til kortslutning i anlegget eller varmegang i den aktuelle romkontrollenheten der brannen startet.

Brannen medførte en del røykskader, og noe utført arbeid måtte saneres og gjenoppbygges. En rekke entreprenører meldte krav under sine entreprenørforsikringer. Samlet har Codan Forsikring utbetalt noe over fem millioner kroner til de skadelidte. Codan Forsikring har fremmet krav om regress mot Ringsaker Elektro i medhold av skadeserstatningsloven. I medhold av forsikringsavtaleloven ble LY Forsikring AS – der Ringsaker Elektro har sin ansvarsforsikring – trukket inn i saken.

Partene kom ikke til enighet, og saken ble først behandlet i Østre innlandet tingrett. Her ble Ringsaker Elektro dømt til å betale 4,1 millioner kroner i erstatning til Codan Forsikring AS. Hver av partene måtte dekke egne saksomkostninger.

Ringsaker Elektro anket dommen til Eidsivating lagmannsrett. Codan Forsikring innga tilsvar og avledet anke. Ankeforhandling ble holdt i Hamar tinghus i august 2022.

- Mer enn et hendelig uhell

Ringsaker Elektro har erkjent at det foreligger faktisk årsakssammenheng mellom feilkoblingen og skaden, men har gjort gjeldende at det ikke foreligger rettslig årsakssammenheng idet feilkoblingen var så uvesentlig i årsaksbildet at det ikke er naturlig å knytte ansvar til den. Dette gjelder både årsaken til at brannen oppsto og skadens omfang.

Dette er ikke Eidsivating lagmannsrett enig i, fremgår det av dommen som kom denne uken.

- Det er ikke omtvistet at Ringsaker Elektro har foretatt en feilkobling slik at automatikkanleggets driftsspenning på 24 volt ble koblet til anleggets kommunikasjonssløyfe, som i utgangspunktet skulle ha en maksimal spenning på 8 volt. Dette førte til kortslutning i anlegget eller varmegang i den aktuelle romkontrollenheten der brannen startet. Det er videre enighet om at feilen enten må ha skjedd ved at driftsspenningskabelen var merket feil eller at den var merket korrekt, men likevel ble koblet feil, skriver retten og fortsetter slik:

- Det er på det rene at det ble benyttet samme type kabel til driftsspenning og kommunikasjon/signal. Lagmannsretten kan ikke se at dette er uaktsomt i seg selv, men bruk av samme type kabel innebærer en økt risiko for menneskelig svikt når kablene senere skal kobles opp mot anlegget. Dette er en så vidt i øyenfallende risiko, at det må legges til grunn at Ringsaker Elektros ansatte var seg bevisst den faren for koblingsfeil som kunne oppstå ved feil merking eller manglende oppmerksomhet på merkingen. Økt bevissthet hos elektrikerne måtte forventes på dette grunnlaget uavhengig av om det var byggherrens rådgivende som hadde beskrevet samme type kabel for driftsspenning og signal.

- Det er tale om mer enn et hendelig uhell eller et øyeblikks svikt i oppmerksomheten, og handlingen må anses som erstatningsbetingende klanderverdig, slutter Eidsivating lagmannsrett.

Dommen i lagmannsretten endte med en skjerping sammenlignet med dommen i tingretten: Eidsivating lagmannsrett dømmer Ringsaker Elektro og LY Forsikring AS til å betale fem millioner kroner i erstatning til Codan Forsikring AS. I tillegg ble el-firmaet dømt til å betale saksomkostningene til Codan Forsikring for både tingretten og lagmannsretten, samlet på 1.842.700 kroner.

Powered by Labrador CMS