Juss:

KRAV: WK Entreprenør krever flere titalls millioner kroner fra Oslo kommune etter oppføringen av Løren skole. Kommunen har på sin side kontret med motkrav og krav om innsyn i prosjektregnskapene til entreprenøren. Skjermdump: WK Entreprenør.

Entreprenør krever 45 millioner i erstatning av Oslo kommune

Tvist om sluttoppgjøret etter byggingen av Løren skole.

Publisert

Tønsberg-selskapet WK Entreprenør har de siste årene nærmest blitt hoffleverandør av skolebygg til Oslo kommune. I 2017 stod entreprenørselskapet for arbeidene med Vollebekkveien skole, to år etterpå for Løren skole og i 2021 ble det kjent at WK Entreprenør skal stå for byggingen av nye Refstad skole.

Rettsdokumenter viser imidlertid at samarbeidet med WK Entreprenør og Oslo kommune ikke har gått helt smertefritt. I oktober skal entreprenørselskapet møte hverandre i en 15 dagers lang rettssak i Oslo tingrett, hvor uenighet om sluttoppgjøret etter Løren skole danner bakteppet.

Kontraktssummen for Løren skole, hvor WK var totalentreprenør, var 162 millioner kroner eks. mva.

Krever tilgang til prosjektregnskap

WK Entreprenør AS tok i juli ifjor ut stevning mot Oslo kommune med krav om betaling av 44.948.555 kroner. Kommunen har fremsatt motkrav, og krever drøyt seks millioner kroner fra WKE. Det har vært gjennomført rettsmekling i saken uten at partene kom til enighet.

Underveis har Oslo kommune presset på for å få tilgang til prosjektregnskapet i forbindelse med byggingen av skolen. Argumentasjonen er at «dokumentene er relevant bevis og sentrale for sakens opplysning».

WK Entreprenør har motsatt seg dette, og har vist til at prosjektregnskap og kalkyle utgjør forretningshemmeligheter.

- Kommunens krav om fullstendig innsyn i WKs kalkyle, kombinert med innsyn i WKs komplette prosjektregnskap, gjelder dokumenter som ligger i kjernen av forretningshemmeligheter for en slik virksomhet WK driver. Blant annet inneholder dokumentene tapsavsetninger WK har gjort basert på prosessrisikovurderinger av saken. Dette er åpenbart sensitiv informasjon som har et sterkt vern etter tvistelovens § 22‐10, heter det fra dokumenter som Estate Nyheter har fått tilgang til.

Oslo kommune tok kravet om tilgang til prosjektregnskapet til retten, men fikk ikke medhold i Oslo tingrett. Kommunen anket avgjørelsen, og Borgarting lagmannsrett har kommet til at dokumentasjonen vil kunne belyse grunnlaget for og beregningen av WKEs merutgifter.

Lagmannsretten har derfor opphevet tingrettens avgjørelse, og har sendt saken tilbake til Oslo tingrett. Her overlater de til Oslo tingrett å avgjøre om de aktuelle dokumentene kan overleveres i sladdet versjon for å hensynta forretningshemmeligheter.

Oslo tingrett har i en fersk avgjørelse kommet til at WK Entreprenør må legge frem de forespurte dokumentene.

- Etter rettens syn er det i lys av partenes anførsler, grunn til å kreve at WKE fremlegger komplett og usladdet prosjektkalkyle og prosjektregnskap for retten til avgjørelse av om disse skal gjøres tilgjengelige i saken, eventuelt med sladding som akseptert av kommunen, eller ikke, skriver Oslo tingrett.

- Regelen om bevisfritak for forretningshemmeligheter er relativ, jf. § 22-10 annet punktum. Retten har således hjemmel for å bestemme at et slikt bevis likevel skal føres. Unntaket fra rettens adgang til å kreve beviset fremlagt i § 26-7 annet ledd første setning kommer derfor ikke til anvendelse, legger domstolen til.

Prosessfullmektig for WK Entreprenør under rettssaken i oktober er Kluge-advokatene Fredrik Aadahl og Henriette Halsnes Gillingsrud, mens Mari Sund Morken hos Kommuneadvokaten håndterer saken for Oslo kommune.

Rettssaken har oppstart 11. oktober og forventes avsluttet 1. november.

Powered by Labrador CMS