Aktuelt:

STRAFF: De ukrainske arbeiderne rakk å utføre ett dagsverk før politiet kom på arbeidsplassen. Oslo tingrett har felt dom i tråd med aktors påstand. Ill. foto.   Click to add image caption
STRAFF: De ukrainske arbeiderne rakk å utføre ett dagsverk før politiet kom på arbeidsplassen. Oslo tingrett har felt dom i tråd med aktors påstand. Ill. foto. Click to add image caption

Bøtelagt for bruk av ukrainske arbeidere

Oslo tingrett har dømt en entreprenør til å betale 90.000 kroner, subsidiært 50 dagers fengsel, for ikke å ha hatt orden på papirene.

Publisert Sist oppdatert

Oslo tingrett har denne uken felt dom i en sak som omhandler utlendingsloven, og det spesielle i denne saken er at det omhandler arbeidere fra krigsherjede Ukraina. Bakgrunnen for dommen er tiltale tatt ut av politiet i Oslo, som etter en visitt på en arbeidsplass fant uregelmessigheter hos arbeidernes arbeidsgiver.

I henhold til dommen hadde entreprenøren ansatt to ukrainske arbeidere, men han hadde ikke sørget for «nødvendig tillatelse etter loven», altså arbeidstillatelse. Forholder er dermed i konflikt med utlendingsloven § 108 tredje ledd, påpeker Oslo tingrett.

Entreprenøren er en mindre virksomhet i Oslo, hvor eieren er utdannet revisor fra BI. Entreprenørvirksomheten var leid inn som underentreprenør til et annet selskap.

Oslo tingrett slår fast at både de objektive og subjektive vilkårene er til stede for å domfelle for overtredelse av utlendingsloven.

- Han (eieren av entreprenørselskapet, red. anm.) har disse årene ansatt en rekke personer som arbeidskraft i foretaket sitt, der mange har vært utenlandske borgere. Utfra tiltaltes forklaring om sin forståelse og sine rutiner, er det på det rene at han ikke har satt seg tilstrekkelig inn i sitt ansvar for å kontrollere at ansatte utlendinger har lovlig arbeidstillatelse i Norge, skriver Oslo tingrett i dommen.

Retten legger avgjørende vekt på at begge de to utførte arbeid på arbeidsplassen for tiltalte, var engasjert etter initiativ fra tiltalte til å bistå med ferdigstillelse av arbeidet, bodde sammen med tiltaltes to faste ansatte i hybelen deres, og de betegnet tiltalte som sin sjef.

I domstolens redegjørelse heter det at «felles bøtedirektiv 15. september 2021 for Oslo politidistrikt og fem andre politidistrikter angir en bøtesats på kr. 50.000 for profesjonelle arbeidsgivere som benytter ulovlig arbeidskraft til ett dagsverk. Deretter gis påslag med kr. 5.000 per arbeidsdag. Er det benyttet flere ulovlige arbeidere, skal påslaget være 50% per arbeider».

- Retten legger til grunn at det i alle fall gjelder to arbeidere som har arbeidet ett dagsverk hver, og at riktig utgangspunkt da er en bot på kr. 75.000 dersom forelegget vedtas. Bøtesatsen i forelegg forutsetter at forelegget vedtas, med den prosessøkonomiske besparelse det innebærer. Dersom tiltalte nekter straffeskyld, er det ikke grunnlag for en slik tilståelsesrabatt. Aktors påstand er derfor en bot på kr. 90.000, som angitt i forelegget ved hovedforhandling i retten. Den subsidiære fengselsstraffen er foreslått til 50 dager, i samsvar med bøtedirektivet.

- Retten har etter en samlet vurdering kommet til at straffen, som foreslått av aktor, passende kan settes til en bot på kr. 90.000, subsidiært fengsel i 50 dager. Hensynet til lik behandling av like tilfeller tilsier at bøtenivået i bøtedirektivet for de fleste politidistriktene tillegges vekt, skriver Oslo tingrett.

I den enstemmige dommen fremgår det også at entreprenørsjefen dømmes til å betale sakskostnadene for retten med 3.000 kroner.

Powered by Labrador CMS