Juss

Mistet anbudet og gikk på dobbelt tap i retten etterpå

Entreprenøren saksøkte kommunen da de ikke fikk anbudet på å bygge en barnehage. To rettsinstanser slår nå fast at kommunen hadde all rett til å avvise tilbudet.

KOSTBAR BARNEHAGEKRANGEL: Entreprenøren gikk til sak da kommunen avviste anbudet. Etter to rettsrunder og like mange tap må entreprenøren dekke kommunens sakskostnader på 900.000 kroner.
FacebooktwitterlinkedinmailFacebooktwitterlinkedinmail

Askim kommune kunngjorde 17. mars 2015 åpen konkurranse om prosjektering og bygging av nøkkelferdig barnehage med uteområde til 168 barnehageplasser for barn over tre år, inkludert arealer til åpen barnehage med plass til 24 barn over tre år. Tilbudsfristen var satt til 29. april 2015, og vedståelsesfristen var tre måneder.

Konkurransegrunnlaget bestod blant annet av invitasjon til konkurranse, funksjonsbeskrivelse, grunnundersøkelser, tilbudsskjema og NS 8407 “Alminnelige kontraktsbestemmelser for totalentreprise”.

Tildelingskriteriene var angitt å være pris (65 prosent vekting), planløsning (25 prosent vekting) og byggetid (10 prosent vekting).

Kommunen mottok til sammen seks tilbud. Det Askim-baserte entreprenørselskapet Per Bekkevold AS var en av tilbyderne.

11. mai 2015 kontaktet kommunen Per Bekkevold via telefon og e-post, med forespørsel blant annet om dokumentasjon for tekniske og faglige kvalifikasjoner, CV for nøkkelpersonell, informasjon om selskapets kapasitet til å gjennomføre oppdraget og dokumentasjon for økonomisk og finansiell kapasitet.

LES OGSÅ: Gårdeier må ut med millionerstatning etter oppgradering av sentrumseiendom

Fikk beskjed om at tilbudet ville bli avvist
Per Bekkevold AS besvarte forespørselen 12. mai 2015 og la blant annet frem oppdatert kredittvurdering, CV-er og dokumentasjon for sentral godkjenning for ansvarsrett for flere foretak. Det ble også gjennomført et møte 22. mai 2015 mellom Per Bekkevold og to representanter fra kommunen.

Ved brev 19. juni 2015 fra kommunen ble Per Bekkevold AS orientert om at kommunen hadde til hensikt å inngå kontrakt med Askim Entreprenør AS. Det ble videre orientert om at tre tilbud var avvist «som følge av tilbudenes omfang av forbehold, forutsetninger og avvik som ikke anses ubetydelige for å kunne sammenligne tilbudene med hverandre, jf. forskrift om offentlige anskaffelser § 20-13.» Vedlagt brevet fulgte et evalueringsskjema hvor det fremgikk at tilbudet fra Per Bekkevold AS var blant de tre som var avvist.

Per Bekkevold AS påklaget avvisningsbeslutningen 25. juni 2015 og gjorde blant annet gjeldende at tilbudet verken inneholdt forbehold, forutsetninger eller avvik.

Kommunen tok ikke klagen til følge. I brev 1. juli 2015 pekte kommunen på at tilbudet fra Per Bekkevold AS viste til tilbud fra underleverandører og at disse tilbudene inneholdt forbehold. Per Bekkevold fastholdt klagen og kommenterte kommunens begrunnelse i brev 15. juli 2015.

Kommunen fastholdt at klagen ikke kunne tas til følge og ga en ytterligere begrunnelse for dette i brev 20. juli 2015. Tre dager senere kunngjorde kommunen at kontrakt var inngått med Askim Entreprenør AS.

LES OGSÅ: Innleid byggeleder må betale for overskridelser

Klaget til KOFA
25. oktober 2015 klaget Bekkevold AS til Klagenemnda for offentlige anskaffelser (KOFA) og gjorde blant annet gjeldende at tilbudet uriktig var avvist.

KOFA traff avgjørelse 4. februar 2016 med følgende konklusjon:

Askim kommune har brutt forskriften § 20-16 (2) bokstav c, da tildelingsbeslutningen av 19. juni 2015 ikke oppfyller begrunnelsesplikten for avvisning av klagers tilbud.

Askim kommune har brutt forskriften § 20-13 (1) ved å avvise klagers tilbud uten at de påberopte hjemler gav grunnlag for dette.

Klagers anførsel om for kort tilbudsfrist, og at valgte leverandørs tilbud skulle vært avvist, har ikke ført frem.

Bekkevold sendte deretter varsel om søksmål med krav om erstatning. Kommunen avviste kravet.

Deretter tok Per Bekkevold AS ut stevning for Heggen og Frøland tingrett, som avsa dom 13. februar 2017, hvor Askim kommune ble frifunnet. Per Bekkevold AS ble dømt til å betale saksomkostningene til Askim kommune med 426 804 kroner.

LES OGSÅ: Håndverkere må ut med millioner etter vannskade på næringsbygg (+)

Per Bekkevold AS anket saken til lagmannsretten, og ankeforhandling fant sted 9. til 11. april i år. For noen dager siden falt dom i saken, og lagmannsretten har i all hovedsak kommet til samme slutning som tingretten.

Rettens administratorer Lars Ole Evensen, Erik Bratterud og Lise Bogen Behrens viser til at Askim kommune oppfordret til å gi tilbud uten forbehold. Det ble understreket i konkurransegrunnlaget at «tilbyder har risikoen for uklarheter i eget tilbud og at uklarheter kan medføre avvisning».

I tilbudsskjemaet punkt 5 om «Forbehold og avvik» hadde Per Bekkevold AS krysset av for at «Det tas ingen forbehold/avvik.» I punkt 7 om «Andre opplysninger» har Per Bekkevold AS skrevet «Egne vedlegg».
Vedlagt tilbudsbrevet fulgte tilbud fra rørlegger, elektriker og ventilasjonsfirma, stilet til Per Bekkevold AS.

– Tilbudene inneholder beskrivelser av hva som skal leveres, hva som ikke leveres, forbehold og forutsetninger. Det er på det rene at tilbudene avviker fra konkurransegrunnlaget på flere områder, skriver lagmannsretten og fortsetter:

– Etter lagmannsrettens syn er det ikke naturlig å forstå tilbudet slik at forbeholdene og avvikene må bortfortolkes. Per Bekkevold AS har vist til underentreprenørenes tilbud på en måte som indikerer at de utgjør en integrert del av selskapets eget tilbud. Underentreprenørenes forbehold og avvik er klare, omfattende og berører sentrale punkter i prosjektet.

LES OGSÅ: Millionsmell etter entreprenørkrangel

– Oppfyller ikke tilbudet
Lagmannsretten mener at tilbudet fra Per Bekkevold AS avviker fra konkurransegrunnlaget ved at det ikke samsvarer med konkurransegrunnlagets krav til innredning og møblering. Tilbudet viser til tegningene, “men tegningene viser ikke en barnehage som er klar til å tas i bruk og langt mindre en barnehage som er tilrettelagt for å følge den beskrevne pedagogiske filosofien”.

– Dels mangler det møbler og innredning man forventer å finne i en barnehage, som sofaer, benker, skillevegger mv. Dels mangler det forslag som viser at barnehagen er tilpasset barn i ulik alder. Og dels mangler det forslag som viser at det er planlagt for fleksibilitet.

Etter lagmannsrettens syn oppfyller ikke tilbudet det som fremstår som et kjernepunkt i kommunens funksjonsbeskrivelse; tilrettelegging av arealer, inventar og utstyr for gjennomføring av den pedagogiske filosofien. Dette utgjør avvik som det er vanskelig å verdsette, mener retten.

– Lagmannsretten mener at tilbudet samlet sett avviker vesentlig fra konkurransegrunnlaget. Forbeholdene og avvikene er omfattende og berører krav som fremstår som grunnleggende for kommunen. Flere av avvikene lar seg vanskelig verdsette. Dermed ville ikke tilbudet kunne bedømmes forsvarlig i forhold til de øvrige tilbudene. Aksept av et slikt tilbud ville også bryte med likebehandlingsprinsippet, avslutter retten.

Askim kommune vant saken fullt ut, og Per Bekkevold AS ble dømt til å dekke alle sakskostnadene til kommunen, samlet på 473 000 kroner eks. mva.

Advokat Marianne Høstmark Dragsten representerte Per Bekkevold AS, mens advokat Vera Hovelsen var prosessfullmektig for Askim Kommune.

LES OGSÅ: Fikk juling i retten etter byggeslurv (+)

Far og sønn tar gevinster i øst og i nord (+)
Analyse
Her er byggebransjens testlab
Play
Her har eierne kuttet leiligheter i to omganger (+)
Bolig
Fra utsiden til innenforskap
Aktuelt
Selvaag Boligs fordel i kampen om tomtene (+)
Aktuelt
Skjer'a? Få med deg alt. Bli abonnent her!
Nytt AKA-kjøp i Sandefjord
Transaksjoner
Åtte av disse leilighetene blir kanskje ikke bygget (+)
Bolig
Livet på låven ser ut til å friste
Bolig
Selger tomtene for 3,4 milliarder
Transaksjoner

Motta gratis nyhetsbrev fra estate

Få eiendomsnyheter alle hverdager, pluss en oppdatering over ukens viktigste og mest leste saker fra eiendomsbransjen hver lørdag.