BEVARES: Direktørboligen skal bevares og gjøres mer tilgjengelig.
BEVARES: Direktørboligen skal bevares og gjøres mer tilgjengelig.

Vil oppføre 13.500 kvm på Bryn

Neaco Holding AS ønsker å fortsette med bilverksted på eiendommen, samtidig som det reguleres for kontor og tjenesteyting.

Publisert Sist oppdatert

På vegne av Fyrstikkbakken 2-4 AS, som eies av Neaco Holding AS, har Hille Melbye Arkitekter bestilt oppstartsmøte hos Plan- og bygningsetaten (PBE) for Nils Hansens vei 4B med flere adresser på Bryn i Oslo. Området var del av et gammelt industriområde med fabrikker og utstrakte lagerarealer mot jernbanen og Alnaelva, og med et boliganlegg for direktøren sentralt i planområdet.

På 1970-tallet ble det påbegynt utbygging med hovedveier og større næringsbygg (lager, industri), og på 1980-tallet var det meste av området bygget ut. I senere tid har det vært mye bilrelatert virksomhet med verksteder og bilhandel.

– I dag er fremstår området som fragmentert og bilbasert, og uten gode, interne ganglinjer.
Planområdet preges av en tydelig todeling, mellom det øvre nivået med direktørbolig og det nedre med industribygg og asfalterte flater, skriver Hille Melbye Arkitekter.

– Opprinnelig bygningsmasse er fra 1984, og er senere påbygget og utviklet. Ved utbygging ble det foretatt betydelige terrenginngrep (voll + mur) mot direktørboligen og -hagen, som innebærer at det er sår i landskapet og barrierer/kanter som med fordel bør repareres og utbedres.
I takt med byens vekst og utvikling fremstår nå eiendommen som mer moden for utvikling, og det er også lagt overordnede føringer for fremtidsrettet utvikling av nærområdet.

I henvendelsen til PBE påpeker arkitektselskapet at det er ønskelig å gå videre med dagens bruk (bilverksted), samtidig som det reguleres for fleksibel bruk inkludert kontor og tjenesteyting.
Det er også et ønske om å lage en fungerende helhet av de to eiendommene, med vekt på utvikling av grøntareal, som kan bygge opp under direktørboligen og knytte anlegget bedre sammen enn i dag. Det grønne skal også sørge for bedre integrering med hensyn til omgivelsene, og styrke forbindelseslinjer i og gjennom området.

– Det er ønskelig å regulere direktørboliganlegget til bevaring, og også gjøre anlegget mer tilgjengelig, heter det henvendelsen.

Ny bygningsmasse foreslås løst med en sokkeletasje, som overbygges med et næringsbygg i øst og nord. Mot sør og vest lages det et grønt tak, som ivaretar siktlinje og utsyn fra direktørboligen mot Alnaelva, og som reparerer direktørhagen og gir denne en fortsettelse i form av en takhage.


Foreslått ny bebyggelse har et areal på 13.500 kvadratmeter, hvorav 6.000 er verksted og 7.500 er kontor/tjenesteyting.