Bolig:

REVIDERER OGSÅ HØYHUSSTRATEGIEN: – Vi ønsker å ta bedre vare på småhusområdene med mindre fortetting, samtidig som vi reviderer høyhusstrategien for å kunne bygge høyere på egnede steder, sier byråd Hanna E. Marcussen.

Strammer inn småhusplanen i Oslo. Varsler midlertidig forbud mot tiltak

– Vi ønsker å ta vare på småhusområdenes særpreg og verne grønne kvaliteter. Vi vil derfor stramme inn småhusplanen med mindre utbygging, uttaler byråd for byutvikling Hanna E. Marcussen.

Publisert

Plan- og bygningsetaten (PBE) har utarbeidet et forslag til revidert småhusplan som nå skal på høring til beboere, berørte og andre som ønsker å gi innspill innen 30. mai. I denne sammenhengen varsler etaten også at den vurderer å legge ned et midlertidig forbud mot store tiltak i de områdene der småhusplanen gjelder. Før det eventuelt blir aktuelt med et forbud, er det mulig for berørte å uttale seg.

– Vi mener det er hensiktsmessig å legge ned et slikt forbud nå. Dette gjør vi for å sikre at de verdiene som skal bli tatt vare på i revisjonen, ikke går tapt, uttaler avdelingsdirektør for byutvikling i PBE, Hanne Sophie Solhaug, i en pressemelding, som Oslo kommune sendte ut sent tirsdag kveld.

Ved et midlertidig forbud mot tiltak vil store tiltak ikke kunne bygges før den nye reviderte småhusplan er vedtatt. Det vil være unntak, blant annet for innvendige endringer, fasadeendringer, mindre tilbygg og mindre bygninger som ikke skal brukes til beboelse. Disse tiltakene må fortsatt søkes om, men mindre tiltak vil behandles etter gjeldende plan selv om et forbud blir vedtatt.

Søknader som er sendt inn før det midlertidige forbudet er varslet, vil ikke omfattes av forbudet.

I pressemeldingen fra Oslo kommune påpekes det at Oslo regulerer stadig mer til grøntområder, men grøntregnskapet viser også en tilbakegang av vegetasjon særlig i ytre by. Det meste av nedgangen «kan forklares med fortetting i småhusområdene og i stor grad er det private hager i småhusområdene som krymper».

– Det er flere grunner til at det er viktig å bevare vegetasjon, og særlig trær. Vegetasjon og grønt er viktig for folk og fremmer god helse og trivsel. I tillegg er vegetasjon viktig for blant annet biologisk mangfold, luftkvalitet og overvannshåndtering, sier byråd for byutvikling, Hanna E. Marcussen, i samme pressemelding.

– Vi ønsker å ta bedre vare på småhusområdene med mindre fortetting, samtidig som vi reviderer høyhusstrategien for å kunne bygge høyere på egnede steder ved kollektivknutepunkt, uttaler hun.

Ifølge PBE er de viktigste foreslåtte endringene en reduksjon i den tillatte utnyttelsen av tomtene, at det innføres en minstestørrelse på tomten per boenhet og at trær, terreng og vegetasjon skal bli bedre tatt vare på enn i dag.

Nedenstående skal – ifølge Oslo kommune – være de viktigste endringene:

• Minste tillatte tomtestørrelse er 600 kvm for hver boenhet 


• Minste avstand mellom bebyggelse er 8 meter 


• Tillatt utnyttelse pr tomt reduseres fra 24% til 16% 


• Minimum 65 % av tomtens areal skal holdes fri for terrenginngrep 


• Bevaring av det grønne styrkes og trevernet blir tydeligere 


• Håndtering av overvann ivaretas i bestemmelsene 


• Foreslåtte bestemmelser vil bidra til mindre riving av eksisterende bebyggelse 


• Parkering etter den til enhver tid gjeldende parkeringsnorm 


Småhusplanen omfatter over 29.000 eiendommer i Oslo. De fleste småhusområdene i byen inngår i planen, men ikke alle.

Powered by Labrador CMS