Bolig:

3-4 ETASJER: Rekkehusbebyggelsen får 3 etasjer mot Kirkehaugsveien, mens punkthuset er foreslått med 4 etasjer.

Scandinavian Development vil fortette ved knutepunkt på Lysaker

Planforslaget omfatter både rekkehus og leiligheter, samt noe næringsareal.

Publisert

– Hensikten med planforslaget er å tilrettelegge for en fortetting av Kirkehaugsveien 2 og 4. Kirkehaugsveien ligger ved Lysaker kollektivknutepunkt. Fortetting i kollektivknutepunktene for å redusere bilbruk og fremme bruk av kollektivtransport, gange og sykkel er en overordnet byutviklingsstrategi i Oslo kommune, skriver fagkyndig Lie Øyen arkitekter i planforslaget, som skal legges ut til offentlig ettersyn.

Planforslaget tilrettelegger for ca. 22 boenheter fordelt på rekkehus og leiligheter, samt noe næringsareal mot Lilleakerveien. I tillegg foreslås det en trapp mellom Kirkehaugsveien og Lilleakerveien. Deler av skrenten mot Lilleakerveien bevares.

Rekkehusbebyggelsen får ca. tre etasjer mot Kirkehaugsveien, mens punkthuset er foreslått med fire etasjer mot Kirkehaugsveien.

– Planforslaget har forsøkt å hensynta tilbakemeldingene fra tidligere dialogmøter når det gjelder boligtyper, volum og størrelser og bevaring av grøntdrag i nord mot Lilleakerveien, skriver arkitektselskapet, som også påpeker at prosjektet nå er redusert fra 33 til 22 boliger.

– Eiendommene bør fungere som en megler mellom storskala Lysakerby og store småhus og flermannsboliger langs Kirkehaugsveien, og bør ha en større tetthet enn småhusområdet, men samtidig være tilpasset området i høyder og volum.

Støysituasjonen, med støy både fra E18 og Lilleakerveien, skal løses ved hjelp av uisolerte innglassede hagestuer mot Kirkehaugsveien for å oppnå stille side. De vestvendte hagene kan senkes litt ned for å oppnå stille uteoppholdsarealer, og det tillates støyskjermer enkelte steder for å sikre støyfritt utendørs opphold.

– Som en følge av usikkerheten rundt både breddeutvidelse og senkning av Lilleakerveien, oppbygging i høyde, midlertidig anleggstunnel for Fornebubanen og tidshorisont, er næring langs Lilleakerveien foreslått som arealer som er fristilt boligene, slik at det kan føres opp uavhengig, når gateløp og byform er mer fastlagt, heter det i planforslaget.

Plan- og bygningsetaten anbefaler planforslaget med forbehold om blant annet at høydene for punkthuset reduseres og at mellombygget fjernes.

Powered by Labrador CMS