246.600 KVM: Forslaget åpner for et totalt bruksareal på 246.600 kvadratmeter.
246.600 KVM: Forslaget åpner for et totalt bruksareal på 246.600 kvadratmeter.

Riksantikvaren reiser innsigelse mot planen for nye Aker sykehus

Deler av Aker sykehus, blant annet de tysk oppførte bygningene, er av nasjonal verdi. Riksantikvaren har innvendinger til deler av planen for det nye sykehuset.

Publisert

Helse Sør-Øst (HSØ) foreslår å omregulere Aker sykehusområde for å utvikle et større lokalsykehus med akuttsykehusfunksjoner og spesialhelsetjeneste for psykiatri og avhengighet. Planforslaget er lagt ut med et planalternativ (alt. 1a) og et utredningsalternativ (alt. 1b). Planalternativet og utredningsalternativet har samme utnyttelse, og åpner for et totalt bruksareal på 246.600 kvadratmeter innenfor planområdet.

Alternativ 1a består av et nytt sykehus midt på tomten, organisert i to tårn med høyder inntil 77,2 meter. Rundt tårnene bygges en base på 3-4 etasjer. Den historiske alléen videreføres og suppleres med en ny gågate øst-vest som strukturerende byromselement gjennom planområdet.

Alternativ 1b har samme utnyttelsesgrad som 1a, men er planlagt med høyder inntil 42 meter i tråd med Oslos høyhusstrategi. Lavere byggehøyder gir større fotavtrykk og annen disponering av bygningsvolumer innenfor planområdet.

Erkjenner den store samfunnsnytten

Riksantikvaren erkjenner den store samfunnsnytten som et nytt lokalsykehus på Aker har. Riksantikvaren reiser derfor ikke innsigelse til at planen innebærer det fredede bygg 27. Dette bygget ble prioritert i verneklasse 1 i Landsverneplan for helsesektoren, som del av det tyske krigslasarettet på Aker, og er forskriftsfredet. Bygningen ligger sentralt i planområdet, og er i planen forutsatt revet for oppføring av nytt sykehus.

Riksantikvaren reiser imidlertid innsigelse til at det fredede bygg 60 planlegges delvis innebygd i ny bygningsmasse.

– Den nye bebyggelsen kommer svært tett på bygg 60, og ut fra plantegningene ser det ut til at sørøstenden av bygget skal bygges inn i den nye bygningsmassen, skriver Riksantikvaren i et brev til Plan- og bygningsetaten,

Enestående i europeisk sammenheng

Riksantikvaren reiser også innsigelse til riving av en fløy i Sinsenveien 76, som er et anlegg der det er varslet oppstart av fredning. Riksantikvaren reiser i tillegg innsigelse til foreslått høyde og volum for fløyen som planlegges tilbygd Sinsenveien 76.

– Deler av Aker sykehus, blant annet de tyskbygde bygningene, er av nasjonal verdi. Bygningene som utgjorde krigslasarettet (sykehus bygget til bruk for den tyske okkupasjonsmakten) er trolig enestående i europeisk sammenheng. Derfor ble også de to bygningene bygg 27 og bygg 60 valgt ut og forskriftsfredet som oppfølging av arbeidet med landsverneplan for helsesektoren. Sinsenveien 76, som også inngikk i det samme sykehuskomplekset/ krigslasarettet, er også vurdert å være av nasjonal verdi, skriver Riksantikvaren.