10.105 KVM: Samlet areal blir på 10.105 kvadratmeter fordelt på ny og eksisterende bebyggelse.
10.105 KVM: Samlet areal blir på 10.105 kvadratmeter fordelt på ny og eksisterende bebyggelse.

Riksantikvaren gir sin velsignelse til Kirkens hus

Etter innsigelsen fra Riksantikvaren har Stiftelsen Oslo Hospital og Clemens Eiendom gjort endringer i planforslaget.

Publisert

Stiftelsen Oslo Hospital og Clemens Eiendom AS vil bygge et nytt Kirkens hus, som blir en sentral del av utviklingen av Middelalderbyen og Gamle Oslo. Estate Nyheter omtalte planen første gang i februar 2019, da det ble skissert ny bebyggelse over terreng på 4.435 kvadratmeter samt 1.606 kvadratmeter under terreng. 5.670 kvadratmeter av eksisterende bebyggelse over terreng opprettholdes.

Planforslaget ble lagt ut til offentlig ettersyn i januar i år med en samlet foreslått bebyggelse på 10.105 kvadratmeter, men i mars reiste Riksantikvaren innsigelse til planen.

– Formålet i planen sikrer ikke kulturlag og bevarte kulturminner i grøntområdene og uteoppholdsarealene innenfor planområdet på en god nok måte. Bestemmelsene er mangelfulle og upresise. De gir ikke tilstrekkelig grunnlag for den dispensasjonsvurderingen som Riksantikvaren etter kulturminneloven skal gjøre som en del av direktoratets høringsuttalelse til plansaken, skrev Riksantikvaren i brevet til Plan- og bygningsetaten (PBE).

Nå har imidlertid Riksantikvaren trukket innsigelsen, etter at tiltakshaver «imøtekommer vår innsigelse i tilstrekkelig grad».

– Planen kan dermed vedtas, under forutsetning at den vedtas med den løsningen som er presentert her. Vi vil i denne uttalelsen også formelt gi tillatelse til inngrep i de omsøkte automatisk fredete kulturminnene som planen er i konflikt med, skriver Riksantikvaren.

Powered by Labrador CMS