– BØR BEHANDLES: PBE-sjef Siri Gauthun Kielland mener planforslagene bør behandles politisk, slik at byråd og bystyre kan beslutte hva man ønsker skal være rammene for utvikling av dette kvartalet.
– BØR BEHANDLES: PBE-sjef Siri Gauthun Kielland mener planforslagene bør behandles politisk, slik at byråd og bystyre kan beslutte hva man ønsker skal være rammene for utvikling av dette kvartalet.

PBE: – Overraskende og trist at Thon trekker forslaget

Direktør Siri Gauthun Kielland i Plan- og bygningsetaten synes det er synd at Olav Thon ber byråden om å trekke planforslaget for Gunerius-kvartalet fra politisk behandling.

Publisert

Tirsdag skrev Estate Nyheter at Olav Thon er svært misfornøyd med hvordan planforslaget for Guneriuskvartalet er blitt mottatt og behandlet av Plan- og bygningsetaten (PBE). I et brev til byråd for byutvikling i Oslo ber han om at planprosessen rundt Guneriuskvartalet og videre politisk behandling termineres.

– Etter flere års forsøk på å utvikle et reguleringsforslag for Guneriuskvartalet, har krav fra PBE ført til at vi har skrinlagt flere gode egenutviklede forslag. Vi har måttet utvikle et kompromissprosjekt i samarbeid med PBE og andre berørte parter, heter det i brevet.

Der påpeker Thon også at etaten har utformet et eget reguleringsalternativ, som blant annet sterkt forringer hotellfunksjonen.

– Dette medfører at hotellkonseptet ikke vil kunne vinne den markedsposisjon i Oslo som kan gjøre investeringen regningssvarende.

– Konstruktiv planprosess

Siri Gauthun Kielland, direktør i Plan- og bygningsetaten, ble svært overrasket over den vendingen saken tok, og synes det er trist at Thon Eiendomsselskap ønsker å trekke saken fra politisk behandling.

– Vi har opplevd en konstruktiv planprosess, selv om vi ikke ble enige om alle detaljer til slutt, og PBE fremmet et alternativ med justeringer på enkelte punkter, skriver hun i en e-post til Estate Nyheter.

PBE mener at planen la rette for å videreutvikle Guneriuskvartalet på en god måte, blant annet ved en god kombinasjon av bevaring og utvikling, oppgradering av Brugata og av det karakteristiske Gunerius-bygget. Planen ville gitt «gode forbindelser på bakkeplan, og ville bidratt til bylivet i området på en positiv måte».

– I vårt alternativ reduserte vi høydene mot gatene for å ivareta opplevelsen av området, og høydene vi foreslo var også i tråd med Oslos kommuneplan. Vi vil påpeke at forskjellen mellom Thons og vårt alternativ er på kun 600 kvm bruksareal, av en total på 69.800 kvm i Thons forslag. Derfor mener vi at begge alternativene tilrettelegger for en vesentlig arealutvikling innenfor kvartalet. Dette burde gi svært gode muligheter til også å etablere et hotell innenfor planområdet, mener hun.

– Viktig for byen

Ifølge Kielland inneholder PBEs alternativ også «flere rekkefølgekrav for offentlig infrastruktur i området, helt i tråd med føringer for byutviklingen definert i kommuneplanen».

– Vi synes det er synd at Thon ber byråden om å trekke planforslaget fra politisk behandling, fordi utvikling av Guneriuskvartalet er viktig for byen, og kvartalet kan i stor grad sies å være et neglisjert kvartal i sentrum i dag. Samtidig forventer også alle som bor og bruker Oslo by at sentrale områder får en god utforming som kan gi merverdi til byen. Det betyr også at kommunen må stille krav på vegne av innbyggerne. Også kommersielle aktører må rette seg etter rammene for høyder og utnyttelse som Oslopolitikerne har vedtatt for byen, skriver hun i e-posten.

– Nå er det opp til byråd og bystyret hva de ønsker å gjøre, da planforslaget ligger til politisk behandling. I forhold til plan- og bygningsloven og slik planforvaltningen legger opp til, er det ikke anledning for en privat forslagstiller å trekke et planforslag når det ligger til politisk behandling. Da er planforslaget formelt og juridisk sett kommunen sitt, etter at det har ligget ute til offentlig ettersyn og helt frem til bystyret gjør sin endelige beslutning.

PBE-sjefen mener planforslagene bør behandles politisk, slik at byråd og bystyre kan beslutte hva man ønsker skal være rammene for utvikling av dette kvartalet for fremtiden.