FORFALL: Oslo kommune lot denne blokka på Tøyen stå tom fra 2014 til i år da det endelig ble bestemt å gjøre noe med den. Nå hevder kommunen at de vil rydde opp i porteføljen av tomme og forfalne eiendommer.

Oslo kommune har 150.000 tomme kvadratmeter - nå tar de tak i dem

Kommunen er beryktet for sin slepphendte behandling av eiendomsmassen sin gjennom mange tiår, men nå skal visst alt bli så meget bedre. Blant annet skal visst 26 bygg selges.

Publisert

– Vi har nå fått en god oversikt over alle kommunens ledige bygg og er godt i gang med det nye prosjektet. Planene for de fleste byggene er klare, sier byråd for byutvikling Hanna E. Marcussen i en pressemelding.

Etter gjennomgangen hvor kommunens behov er vurdert for hvert enkelt bygg, er det nå anbefalt tiltak for de aller fleste. Blant annet anbefales 45 bygg beholdt og rehabilitert til kommunal bruk eller privat utleie.

26 av eiendommene er anbefalt solgt og 19 eiendommer er anbefalt revet.

Selger for å rehabilitere

– Allerede i år skal noen bygg rives, noen planlegger vi å selge og noen starter vi med å rehabilitere. Salgsinntektene skal gå til rehabilitering av bygg vi skal beholde, påpeker byråden.

I budsjett 2023 innarbeidet byrådet 125 millioner til prioriterte tiltak for de ledige byggene over de neste fire årene.

– Vi har en god plan for dette og er allerede godt i gang med flere prosesser. I år har prosjektet fokus på å klargjøre flere eiendommer for salg og etter planen legger vi blant annet ut Tryvannstårnet mot slutten av 2023, sier Eskil Bråten som er prosjektleder og direktør i Eiendoms- og byfornyelsesetaten.

Andre aktuelle eiendommer som kommer for salg er tomme bygg i Asker og boliger langs Mosseveien i Oslo.

– I tillegg til at det er uheldig i seg selv at bygg står tomme, betyr det også økt forfall og reduserte verdier. Derfor har vi nå satt av ekstra midler til dette arbeidet. Istandsetting og bruk av eksisterende bygg har dessuten en viktig miljøeffekt da alternativet ofte vil være investeringer i ny bygningsmasse, sier Marcussen.

Fakta

Per mai 2023 står 96 kommunale eiendommer med 197 bygg ledige - totalt 150 .000 kvadratmeter. De utgjør tre prosent av den samlede kommunale bygningsmassen på rundt 3,8 millioner kvadratmeter.

Byggene omfatter alt fra eldre hytter i marka, Tryvannstårnet, Skar militærleir og krutthus på Hovedøya. Sju eiendommer ligger utenbys, ti ligger i regulerte friområder i marka og på øyene. Det er knyttet bevaringsinteresser til 41.

Typiske kjennetegn for porteføljen er at de:

• har stått tomme lenge.

• har stort rehabiliteringsbehov.

• har bevaringsverdi.

• ofte er uegnet for kommunal bruk og/eller er krevende å klargjøre for ny bruk/utleie.

Powered by Labrador CMS