UNDER ETT TAK: Konseptet for alternativ A er organisert med fire «kvartaler» under ett felles tak.
UNDER ETT TAK: Konseptet for alternativ A er organisert med fire «kvartaler» under ett felles tak.

NRK vil bygge 50.000 kvm på Ensjø. Skisserer 3 ulike alternativer

Nå er NRK i gang med planprosessen for den 14,4 mål store tomta i Ensjøveien 3-7.

Publisert Sist oppdatert

På vegne av NRK har Gottlieb Paludan Architects Norge og AFRY bestilt oppstartsmøte hos Plan- og bygningsetaten (PBE) for Ensjøveien 3-7, hvor rikskringkasteren skal etablere sitt nye hovedkontor.

I henvendelsen til PBE påpeker plankonsulentene at planinitiativet vil bidra til transformasjon av lavt utnyttede næringsområder og etablering ny bebyggelse, grøntområder og byrom.

– NRKs hovedkontor vil tilføre Ensjø en viktig samfunnsinstitusjon, et stort antall arbeidsplasser og en publikumsattraksjon. Det vil være i tråd med kommuneplanens mål om høy utnyttelse ved kollektivknutepunkt og utvikling av den gode «hverdagsbyen» med variert arealbruk, heter det i bestilling av oppstartsmøte.

Etableringen av NRKs nye hovedkontor skal skape best mulige rammer for å utvikle NRK. I dette ligger det også at et nytt bygg skal bidra til at organisasjonen har de beste forutsetningene for å utvikle seg og samarbeide på tvers.

– Det nye hovedkontoret skal realiseres i samspill med omgivelsene. Slik oppnås et godt og attraktivt bymiljø for både nabolaget, besøkende og ansatte. NRK har som ambisjon å ta miljøhensyn i alle beslutninger, og vil drive smartere og grønnere, for på den måten å redusere negative påvirkninger på klima og miljø.

– Tomta på Ensjø er et svært godt utgangspunkt for å kunne reise et bygg med høye miljøambisjoner. I tillegg vil den sentrale beliggenheten, samt reduksjonen i antall parkeringsplasser, bidra til at flere ansatte og gjester vil sykle, gå og reise kollektivt til og fra NRK, skriver Gottlieb Paludan Architects Norge og AFRY.

Bygget skal fremstå åpent og tilgjengelig, samtidig som det tilfredsstiller krav og forventninger til sikkerhet og beredskap. Deler av NRKs virksomhet er underlagt sikkerhetsloven

Fortsatt lokalisering av NRK i Oslo vil sikre mange arbeidsplasser og en viktig publikumsdestinasjon i byen, samtidig som ringvirkningene for produksjon og teknologimiljøer ved NRKs eksterne samarbeidspartnere vil være store.

– Lokalt vil NRK kunne bidra til byliv og stedsutvikling i den nye Ensjøbyen, samtidig som plasseringen gir samfunnsinstitusjonen nær tilknytning til eksisterende nabolag i Oslo indre øst.

NRKs tomt har få bindinger gitt av omgivelsene. Ifølge plankonsulentene er mulighetsrommet stort for å utvikle NRKs hovedkontor til et bygningskompleks som bidrar til å styrke urbanitet og nabolagsidentitet ved å tilføre området mange arbeidsplasser, en publikumsdestinasjon, god arkitektur og aktivitet over døgnet.

– Arealbehovet er ikke fastlagt i detalj, og må vurderes ut fra både NRKs behov og tomtas kapasitet. Tomtas lokalisering tett på indre by, i et transformasjonsområde og nært kollektivknutepunkt, tilsier høy utnyttelse og effektiv arealbruk.

NRK vil være en virksomhet som har stor tilstrømning av arbeidstakere og gjester over store deler av døgnet, samtidig som NRK vil stå bak ulike arrangementer som kan ta i bruk uterom. Lokalisering av Ensjøplassen kan markere hovedadkomsten til NRK og kan aktiviseres med NRKs utadrettede virksomhet.

– Plassen bør orienteres mot de viktigste forbindelsene i området, og ha direkte kobling mot Vestre parkdrag / Ensjøveien og gangforbindelsen sørover mot Ensjøtorget / «Tyngdepunktet».

Etablering av NRK gir også muligheter til å skape et sammenhengende sentrumsområde nordover fra T-banestasjonen og «Tyngdepunktet» via Ensjøveien 9-17.

I materialet som er innsendt til PBE, er det utarbeidet tre forskjellige alternativer for byplangrep, høyde og utnyttelse. De er basert på en differensiering mellom arealer i en base og arealer i selvstendige bygningsvolum.

– De 3 alternativene er illustrert med håndskisser og enkle 3D-modeller som grunnlag for en dialog om rammer og prinsipper som bør legges til grunn for den videre planprosess og den videre utviklingen av prosjektets løsning av romprogram, uterom, og arkitektonisk uttrykk gjennom ulike former for arkitektoppdrag, påpeker Gottlieb Paludan Architects Norge og AFRY.

Alternativ A

Under ett tak: Konseptet er organisert med fire «kvartaler» under ett felles tak. Innvendige, glassoverdekkede «gater» gir en enkel orientering og logistikk og kobler seg opp mot forbindelser og adkomsttorg i omgivelsene. Utforming av innganger knyttet til langsgående akse og tverrakse mot lokale plass- og gaterom vil bidra til å bryte opp volumet og knytte bygningsmassen til funksjonelle og romlige forbindelser i nabolaget.

Første etasje har i hovedsak publikumsrettede programmer og fellesfunksjoner for byggets brukere.

Dette alternativet har det største fotavtrykket, og vil derfor kunne romme størst areal i relasjon til høyder. Det er vist med et 5-6 etasjers bygningsvolum under en samlende horisontal takflate, brutt opp av glassoverdekkede forbindelser og atrier/lysinntak.

Alternativ B

Base med kontorlameller: Konseptet er basert på en

– Forslaget gir en tydelig arrondering av areal- og volumkrevende programmer i basen og mer generelle arbeidsplasser i de frittstående byggene på basen.

Alternativ B
Alternativ B

Første etasje er, som i alternativ A, utformet som et åpent kommunikasjonsareal hvor de viktigste publikumsrettede funksjonene danner vegger. Andre etasje kan være et samhandlingsareal, hvor man organiserer møterom, temporære arbeidsplasser, prosjektorienterte møte- og arbeidssoner etc. Dette er en sone som er tilrettelagt med enklere adkomst sikkerhetsmessig for besøkende, enn de øvre kontorarealene.

Alternativ B er vist med 5-7 etasjers bygningsvolum over basen. Basen er illustrert med to høye etasjer, tilsvarende 3 normale etasjer.

Alternativ C

Alternativ C
Alternativ C

Klynge av frittstående volum: Alternativet har fellestrekk med både A og B, men i dette alternativet er basen redusert i utstrekning og de ulike bygningsvolumene trekkes helt ned til gateplan. De vil med ulike retninger og former bidrar til å skape sekvenser av byrom og inngangstorg, samt gi en visuell og romlig variasjon.

– Ved at volumene fristilles i større grad, gis det muligheter for å la de forholde seg til retninger i omgivelsene.

Alternativet har et mer konsentrert fotavtrykk, og vil få en noe høyere bebyggelse for å romme tilsvarende areal som A og B. Alternativet er illustrert med høyder på 8-11 etasjer.

Powered by Labrador CMS