VIL HA FOKUS: Katja Bratseth i Byantropologene mener sosial bærekraft bør få mer oppmerksomhet i eiendomsbransjen.
VIL HA FOKUS: Katja Bratseth i Byantropologene mener sosial bærekraft bør få mer oppmerksomhet i eiendomsbransjen.

Kronikk: Må ha økt fokus på sosial bærekraft i hele verdikjeden

Det trengs mer fokus på sosial bærekraft i hele verdikjeden til eiendomsbransjen, skriver Katja Bratseth, faglig leder i Byantropologene i denne kronikken.

Publisert

Deling, møteplasser og stedsidentitet

Forståelse for lokal identitet og særpreg muliggjør at utbygging kan styrke nabolagsidentitet og tilhørighet. Deling av arealer ute og inne kan i tillegg bidra til mer effektiv utnyttelse av bygninger og uterom, og er et hett tema i mange nye bolig- og byutviklingsprosjekter. Beboeres opplevelse av tilhørighet og fellesskap i en tett boligsituasjon bør derfor sikres ved utvikling av uteområder og fellesarealer, som svarer på lokale behov og ønsker.

Drift og organisering av fellesområder er like viktig å planlegge og tilrettelegge for, som de fysiske arealene. Dette fordi tilrettelegging for deling, gode møteplasser og en positiv stedsidentitet gir kvaliteter som etterspørres både blant boligkjøpere og næringsaktører på jakt etter nye lokaler.

Mangfold i nabolag gir stabilitet og mindre ensomhet

Om vi skal nå målet om at stadig mer av transporten skal foregå til fots eller på sykkel, må omgivelsene også stimulere oss og være opplevelsesrike i gangfart. Det krever både variasjon i dimensjoner, skala, fasadeuttrykk og i førsteetasjens innhold. I tillegg er utvikling av alternative modeller for inngang i markedet, som leie til eie, viktig for å sikre større variasjon og mangfold. Nabolag må være planlagt med et livsløpsperspektiv.

Byantropologene

Byantropologene er fageksperter på sosial stedsutvikling, og har blant annet utarbeidet kriteriene for sosial bærekraft på vegne av FutureBuilt.

Hvis vi bare bygger boliger for barnefamilier ett sted, og boliger for folk som har solgt eneboligen etter at barna flyttet ut et annet sted, blir det vanskelig å etablere nabolag med rom for mangfold, der folk ønsker å bli boende over lenger tid.

Sosialt bærekraftige steder er nabolag der folk kan bo hele livet, uansett om de får barn, blir skilt, blir utsatt for en ulykke, eller blir gamle. I tillegg til det samfunnsansvaret mange utbyggere kjenner på relatert til å sikre mer mangfold, viser flere amerikanske studier at etnisk mangfold er assosiert med økt salgsinntekt, flere kunder, større markedsandel og mer profitt.

Verdien av lokal kunnskap og demokratiske prosesser

Aktiv involvering av fremtidige beboere og aktører tilfører prosjektet kunnskap om behov og prioriteringer, samt gir mulighet for å planlegge for sosial tilhørighet og eierskap. Dialog med nabolaget kan i tillegg gi verdi gjennom en mer forutsigbar planprosess, og forebygge potensielle konflikter. Medvirkning med fremtidige beboere og næringsdrivende vil også sikre bedre tilpasning til markedet.

Hvordan etablere sosialt bærekraftige nabolag? Fageksperter på sosial bærekraft bør i større grad involveres helt fra tidligfase i utviklingsprosjektene og hele veien til innflytting, Med slik bistand kan eiendomsbransjen øke fokuset på sosial bærekraft i hele verdikjeden. Dette er en investering som vil gi langsiktige gevinster både i konkrete boligprosjekter, hos eiendomsaktører og i samfunnet som helhet.

Powered by Labrador CMS