VEILEDER: Advokat Sven Magnus Rivertz i Norsk Eiendom

Klar med en revidert veileder for felleskostnader i næringsbygg

Advokatfirmaet Føyen og Norsk Eiendom nettopp revidert veilederen.

Publisert

I samarbeid med Advokatfirmaet Føyen har Norsk Eiendom revidert veilederen for felleskostnader i næringsbygg.

– Særlig i disse krevende tider med høye kostnader er det viktig at felleskostnader håndteres på en god måte og med full transparens. Den nye veilederen, som fastsetter beste praksis for felleskostnader, er et godt hjelpemiddel for både utleiere og leietakere, sier kommunikasjonssjef Merete Agerbak-Jensen i en pressemelding.

Den påpeker at det er vanlig praksis i næringsleieforhold at leietaker skal betale en felleskostnader i tillegg til leien.

Sju år gammel

Den første versjonen av veilederen kom i 2016, til bruk for utleiere og leietakere. En lagmannsrettsdom fra 2021 viser at også domstolen ser til veilederen når de skal løse rettstvister.

– Dette viser at veilederen allerede etter få år har fått en stor betydning. Vi oppfordrer alle eiendoms­aktører til å følge den, poengterer Agerbak-Jensen.

Den nye veilederen er tilpasset siste versjon av Norsk Eiendoms, Forum for Næringsmegleres og Eiendomsmeglerforbundets standard leieavtale for brukte/som de er-lokaler, som ble lansert våren 2022.

­– Vi erfarer dessverre at det fortsatt er et stykke å gå før hele eiendomsbransjen har en ensartet praksis for hvordan felleskostnader håndteres. Vi har blant annet mottatt tilbakemeldinger at en del leietakere opplever det utfordrende å få informasjon om hvilke kostnader som er belastet felleskostnadene og hvordan de er fordelt. Dette er uheldig, sier partner Jacob Solheim i Advokatfirmaet Føyen blant annet.

Han mener praksisen er lite oversiktlig for leietakere og kan i ytterste konsekvens medføre tvister og utfordre eiendomsbransjens omdømme.

– Etter vårt syn skal felleskostnader, regnskap og avregning være basert på et åpen-bok-prinsipp. Transparens er særlig viktig i krevende tider med høye kostnader. Det må forventes at leietakerne også som følge av dette vil vie økt oppmerksomhet til felleskostnadene og avregningen av disse, legger partner Jacob Solheim til.

Unngå misforståelser og diskusjoner

Leietakere kan kreve at utleier hvert år legger frem regnskap som viser at kostnadene foreligger, nivået og fordelingen. Materialet må overleveres i en form som gjør det mulig for leietaker å kontrollere tilleggs­regninger uten uforholdsmessige anstrengelser. Dette er beskrevet i veilederen hvor det også er inntatt konkrete eksempler på hva budsjetter og avregninger minimum bør inneholde av informasjon. Eksemplene viser hva som minimum forventes for å følge beste praksis og mange opplever det fordelaktig med mer informasjon for å gjøre det lettere for leietakerne å sette seg inn i felles­kost­nadsavregningene og for å unngå misforståelser og diskusjoner.

– Vi anbefaler at utleier ved kommende avregning inntar en forklarende kommentar til leietakerne. Det følger av felleskostnadsveilederen at ved betydelige avvik mellom akontobetaling og beløp, skal det også opplyses om bakgrunnen for avviket, understreker Norsk Eiendoms advokat Sven Magnus Rivertz, og fortsetter:

– Vi mener det også er viktig at utleierne sikrer seg at budsjetter og akontobeløp for 2023 er tilpasset dagens situasjon og forventet kostnadsutvikling. Hvis det anses sannsynlig at det vil bli betydelige avvik mellom faktiske og budsjetterte kostnader, bør leietakerne varsles og informeres om bakgrunnen. Ved betydelige avvik bør det også vurderes om akontobeløpet skal endres for de kommende betalingene resten av kalenderåret, poengterer han.

Utleier bør også vurdere om leietakers husleiegaranti/depositumsbeløp ut ifra en helhetsvurdering anses tilfredsstillende eller om sikkerheten bør økes.

I veilederen oppfordres bransjen til å følge de felles retningslinjene den gir for å sikre enhetlig forståelse for hva som er felleskostnader i næringsbygg og hvordan disse skal fordeles. På denne måten vil både utleier og leietaker få en mest mulig komplett oversikt over de praktiske og økonomiske konsekvensene som følger av leieforholdet.

Powered by Labrador CMS