Utvikling:

BEVARES: Planforslaget sikrer at eksisterende bebyggelse på Fyrstikktorget bevares, og dagens bruk kan videreføres.
BEVARES: Planforslaget sikrer at eksisterende bebyggelse på Fyrstikktorget bevares, og dagens bruk kan videreføres.

Kim Erla solgte seg ned – flere kjente aktører kom inn. Nå vil de oppføre to høyhus med 180 boliger

Fyrstikktorget Eiendom, med Stor-Oslo Eiendom i spissen, utfordrer med høyder og utnyttelse på Helsfyr.

Publisert

I 2017 skrev Estate Nyheter at Kim Erla-selskapet City Finansiering AS ønsket en kraftig fortetting på Fyrstikktorget i Oslo. Planene inkluderte et boligtårn på 24 etasjer.

Siden har City Finansiering solgt seg ned, og følgende aktører står nå bak utbyggingsplanene gjennom selskapet Fyrstikktorget Utvikling AS:

· Stor-Oslo Eiendom (20 %)

· Brødrene Jensen AS (20 %)

· City Finansiering AS (20 %)

· J. B. Ugland Eiendomsutvikling AS (20 %)

· KM Real Estate AS (10 %) – inngår i Klaveness Marine Holding AS

· Stormbull Eiendom AS (10 %)– eies av Fossum-familien

Planforslaget for Fyrstikktorget legges nå ut på offentlig ettersyn. Hensikten med forslaget er å legge til rette for økt utnyttelse av planområdet, med to høyhus på henholdsvis 53 og 76 meter med i hovedsak boliger og utadrettede funksjoner på gateplan. I hovedforslaget skisseres det 180 boliger.

– Planforslaget sikrer at eksisterende bebyggelse på Fyrstikktorget bevares, og dagens bruk også kan videreføres. Det foreslås to høyhus, ett på det sydøstre hjørnet av Fyrstikktorget, og ett syd for dagens bebyggelse, som i dag er i bruk som parkeringsplass, men angitt som torg i kommunedelplan (KDP) 17, skriver fagkyndig Lund+Slaatto Arkitekter i planbeskrivelsen.

Planforslaget er vist i to alternativer med høyder over og under 42 meter – slik det kreves i dagens høyhusstrategi. I begge alternativene er høyhusene foreslått regulert til hovedsakelig boliger, med en andel til andre utadrettede formål i de nedre etasjer. Planforslaget sikrer også at det reguleres et privat/felles torg på resterende del av parkeringsplassen, samt det eksisterende torget inne i kvartalet.

Plan- og bygningsetaten (PBE) mener forslaget om to høyhus gir for store konsekvenser, og i for stor grad er i konflikt med overordnede føringer fra KDP-17 torg og møteplasser, høyhusstrategien og ønsket utvikling til at de kan anbefale det.

– Vi vurderer at det kan være riktig med boliger her, men forslaget gir i sum for store negative konsekvenser for omgivelsene til at vi kan forsvare et forslag som i så stor grad avviker fra gjeldende føringer, uttaler PBE.

Etaten anbefaler heller ikke den foreslåtte løsningen for uteoppholdsarealene for boligene.

– Vi anbefaler at forslagstiller undersøker mulighetene for påbygg på eksisterende bebyggelse framfor høyhusene, med en utforming som også kan ivareta bevaringsverdiene på anlegget.

Utfordrer to eldre planer

Administrerende direktør Mathis Grimstad i Stor-Oslo Eiendom sier til Estate Nyheter at «PBE ikke evner å ta innover seg den politisk ønskede utviklingen i byen».

– Med planforslaget for Fyrstikktorget mener vi det er riktig å utfordre to eldre overordnede planer som ikke reflekterer ny uttalt politikk fra Byrådet og Bystyret. PBE har ifølge etatsledelsen ikke mandat til å anbefale planforslag som formelt strider med selv grovskisserte og i realiteten utgåtte overordnede planer. Det må vi akseptere, men vi mener oppriktig at vårt planforslag følger opp Byrådserklæringen ved å fjerne 150 p-plasser på terreng og opparbeide dette arealet som attraktive torg- og møteplasser, og samtidig bidra med 200 boliger tett på et velfungerende kollektivknutepunkt, sier han.

– Planforslaget respekterer Byantikvarens synspunkter i forhold til verneinteresser, og vi følger også opp politiske oppfordringer om å ivareta identitetsskapende gamle bygg som Fyrstikkfabrikken. Dette er på alle områder et bærekraftig og miljømessig riktig planforslag, og vi har store ambisjoner for Fyrstikktorget. Dersom Bystyret vedtar planforslaget, vil vi bygge noe som er helt unikt, og til å sikre det har vi engasjert samme arkitekt som for Munch Brygge, velrennomerte Lund+Slaatto Arkitekter.

– Byrådet har gjennom sin bestilling av revisjon av høyhusstrategien nettopp pekt på Helsfyr som et sted som egner seg for å bygge høyt. Det er mange høye bygg på Helsfyr allerede, men det er kontorbygg som ikke bidrar med aktivisering av Helsfyr etter kontortid. Mange boliger på Helsfyr vil derimot generere ønsket byliv til alle døgnets tider, sier Grimstad.

Powered by Labrador CMS