ANBEFALER NYTT REGELVERK: - Private utbyggere pålegges i dag stadig større grad å løse samfunnets behov for egnet infrastruktur. Momsreglene bør da utformes slik utbygger slipper en tilleggskostnad i form av moms, sier advokat Nils F. Bull.
ANBEFALER NYTT REGELVERK: - Private utbyggere pålegges i dag stadig større grad å løse samfunnets behov for egnet infrastruktur. Momsreglene bør da utformes slik utbygger slipper en tilleggskostnad i form av moms, sier advokat Nils F. Bull.

– Gjeninnfør momsfritaket på offentlig infrastruktur

Det er behov for lovendring, mener Haavind-advokat Nils F. Bull.

Publisert Sist oppdatert

I en artikkel for noen dager tok advokat Maj Hines og advokatfullmektig Edvard Hamer Rojahn i Wiersholm opp kommunenes restriktive praksis ved bruk av MVA-modeller for private utbyggeres etablering av offentlig infrastruktur.

LES OGSÅ: Fastlåst om infrastruktur-modeller for mva

Advokat Nils F. Bull i Advokatfirmaet Haavind deler oppfatningen om at det er vanskelig for mange utbyggere å oppnå gode løsninger i dialog med kommunene.

– Kommunene har svært ulik tilnærming til bruk av modellene, og også vi ser en tendens til at kommuner som åpner for bruk av justeringsmodellen vil beholde betydelige deler av momsjusteringen i kommunekassen – dette selvfølgelig på bekostning av utbyggeren. Den prosentandel kommunen er villig til å la tilfalle utbygger er i økende grad fastsatt ved prinsippvedtak i kommunen og det er ofte meget vanskelig for utbygger å forhandle frem en høyere tilbakeføringsprosent, sier Bull.

– Næringsdrivende utbyggere har som utgangspunkt momsfradrag når de bygger offentlig infrastruktur, men møter likevel ofte problemer når infrastrukturen er ferdig etablert og skal overføres til kommune eller fylkeskommune. En utfordring i disse tilfellene er at flere kommuner i sine prinsippvedtak om bruk av MVA-modeller har glemt å ta inn en bestemmelse om overtakelse av justeringsplikt. Dette kan skyldes begrenset juridisk kompetanse om moms og justering, eller et for stort fokus på situasjoner hvor kommunen kan bruke justeringsretten til å skaffe penger til kommunekassen, sier Haavind-advokaten.

– Finansdepartementet må på banen– Er du enig i at det er behov for en lovendring?

– Ja – absolutt. Her er det på høy tid at Finansdepartementet kommer på banen. I Avinor-dommen fra 2017 (hvor Bull var Avinors prosessfullmektig, red.anm.) erkjente Høyesteretts flertall at det er en risiko for at kommunene – gjennom den posisjon de har etter plan- og bygningsreglene – kan utnytte justeringsreglene til sin fordel. Flertallet mente likevel at det var en lovgiveroppgave å se på regelverket, sier han og fortsetter:

– Et enkelt lovgivergrep ville være å definere begrepet «fast eiendom» i justeringsreglene slik at dette ikke omfattet infrastrukturtiltak pålagt av det offentlige. Dette ville fullt ut ha løst de problemer momsregistrerte næringsdrivende i dag sliter med.

LES OGSÅ: Lovrevisjon om utbyggingsavtaler på vei

– Men vil ikke boligutviklere rammes av en slik lovendring?

– Boligutviklerne ville med en slik løsning i større grad kunne benytte anleggsbidragsmodellen og dermed i mange tilfelle oppnå en lavere momskostnad enn med justeringsmodellen, mener Bull.

Det finnes imidlertid flere alternativer som både nærings- og boligutviklere vil kunne bli fornøyd med, tilføyer han.

Bull legger til:

– Hines/Rojahn lanserer i sin artikkel et alternativ med en særskilt frivillig registrering av utbygger som fører opp infrastruktur på vegne av kommuner. Et annet og trolig enklere alternativ er at man gjeninnfører og utvider det tidligere «veifritaket», slik at entreprenører kan fakturere hele entreprisen (både vare- og tjenesteelementet) på offentlig infrastruktur med 0 % utgående moms. Med en slik løsning vil man også unngå at utbygger – slik det er i dag – sitter igjen med en urimelig momsbelastning ved bygging på Statens veier (riks- og europaveier).

LES OGSÅ: Utbyggingsavtaler og rekkefølgekrav: – På tide med ny forvaltningslov

– Veifritaket ble opphevet fra og med 2013 fordi departementet mente at det ikke lenger var behov for fritaksbestemmelsen. Dette har vist seg å være feil. Private utbyggere pålegges i dag stadig større grad å løse samfunnets behov for egnet infrastruktur. Momsreglene bør da utformes slik utbygger slipper en tilleggskostnad i form av moms. En gjeninnføring og utvidelse av veifritaket vil være en egnet løsning, avslutter Nils F. Bull i Haavind.